Nhân viên FWD tư vấn khách hàng về sự đột phá của sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung mới.

FWD tạo ra sự đột phá cho sản phẩm BHNT

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (“FWD”) vừa giới thiệu ra thị trường sản phẩm Bảo hiểm Liên kết chung mới (Universal Life) có tên gọi “FWD Đón đầu thay đổi”.