Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi cho TPHCM trong tương lai

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi cho TPHCM trong tương lai

Ở chương trình tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ đã có được 1.524 đồng chí và chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đã đào tạo được 87 tiến sĩ, 755 thạc sĩ. Dù có rơi rớt ít nhiều, nhưng cũng khẳng định một điều là những “hạt giống” quý này đã bổ sung đáng kể cho đội ngũ cán bộ của TP...