Tập đoàn HSBC công bố lợi nhuận trước thuế đạt 7.079 triệu đô la Mỹ

Tập đoàn HSBC công bố lợi nhuận trước thuế đạt 7.079 triệu đô la Mỹ

Tập đoàn HSBC vừa công bố đạt lợi nhuận trước thuế 7.079 triệu đô la Mỹ, giảm 2.228 triệu đô la so với năm 2008, tương ứng  23,9%. Hoạt động cho vay và tiền gửi với tổng giá trị là 40.730 triệu đô la Mỹ đã đem lại tổng thu nhập là 1.833 triệu đô la Mỹ, thấp hơn 4,3% so với năm 2008.

Tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh không kể đến các khoản dự phòng nợ xấu và các khoản rủi ro tín dụng có giá trị 66.181 triệu đô la Mỹ đã đem lại thu nhập là 15.501 triệu đôla Mỹ, thấp hơn 19% so với năm 2008.   

Tập đoàn HSBC công bố lợi nhuận trước thuế đạt 7.079 triệu đô la Mỹ ảnh 1

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng HSBC.

Tổng chi phí hoạt động chưa tính đến các tổn thất về lợi thế thương mại là 34.395 triệu đô la Mỹ, giảm 4.140 triệu đô la Mỹ, hay 10,7% so với năm 2008.Về cơ bản, và tính theo một loại tiền tệ và không bao gồm chi phí tổn thất lợi thế thương mại thì chi phí hoạt động giảm 4% so với năm 2008. 

Hệ số hiệu quả chi phí của HSBC là 52% so với 47,2% năm 2008. Dự phòng nợ xấu và rủi ro tín dụng năm 2009 là 26.488 triệu đô la Mỹ, cao hơn năm 2008 1.551 triệu đô la Mỹ.  Hệ số vốn cơ bản cấp một  và hệ số vốn cấp 1 của Tập đoàn được duy trì vững mạnh ở mức 9,4% và 10,8% tương ứng, tính đến 31 tháng 12 năm 2009.Tổng tài sản của tập đoàn tính đến 31 tháng 12 năm 2009 là 2.364 tỷ đô la Mỹ, giảm 163 tỷ đô la Mỹ tương ứng với 6,5% so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2008.

Hiền Vy