Thành lập đề án đảm bảo an ninh trật tự khu vực nông thôn

Ngày 12-12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới”.

Đề án này sẽ nghiên cứu những vấn đề cơ bản về công tác bảo đảm an ninh trật tự khu vực nông thôn; công tác xây dựng nông thôn mới, tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới. 

Trong nội dung của đề án cũng sẽ đánh giá thực trạng công tác bảo đảm an ninh trật tự khu vực nông thôn hiện nay; dự báo các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh trật tự khu vực nông thôn trong tình hình mới; đánh giá tác động và hiệu quả của đề án đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự khu vực nông thôn. Đề án sẽ đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới.

Về vấn đề xã, địa bàn trọng điểm, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị tổ soạn thảo cần tham khảo ý kiến các đơn vị để nghiên cứu tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới sao cho thống nhất, phù hợp với việc thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về xã. Đây là đề án hướng tới mục tiêu cụ thể hóa thực hiện chủ trương của chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Tin cùng chuyên mục