Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL

Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL

Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL ảnh 1
Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL ảnh 2
Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL ảnh 3
Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL ảnh 4
Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL ảnh 5
Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL ảnh 6
Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL ảnh 7
Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL ảnh 8
Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL ảnh 9
Thiếu nước ngọt và cách ứng phó của người dân ĐBSCL ảnh 10

TÍN HUY - Đồ họa: HỮU VI

Các tin, bài viết khác