Tiêu chí giải thưởng Doanh nghiệp xanh

1- Đối với doanh nghiệp sản xuất

a- Tiêu chí bắt buộc: Có hệ thống kết cấu hạ tầng thu gom và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường; có đủ phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ chất thải rắn và phải thực hiện phân lọai chất thải rắn tại nguồn; có biện pháp giảm thiểu và xử lý bụi, khí thải đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường; bảo đảm không để rò rỉ, phát tán khí thải, hơi, khí độc hại ra môi trường; hạn chế tiếng ồn, phát sáng, phát nhiệt gây ảnh hưởng xấu đối với môi trường xung quanh và người lao động; bảo đảm nguồn lực, trang thiết bị đáp ứng khả năng phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, đặc biệt là đối với cơ sở sản xuất có sử dụng hóa chất, chất phóng xạ, chất dễ gây cháy, nổ; thực hiện báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ; chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường; nộp phí bảo vệ môi trường.

b- Tiêu chí xét giải: Có chính sách quản lý sản phẩm trong suốt quá trình tồn tại của chúng và quản lý chất thải theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện tái chế, tái sử dụng chất thải; sản phẩm thân thiện với môi trường; áp dụng thành công và được cấp chứng chỉ ISO 14001 về quản lý môi trường; thực hiện tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng, nhiên liệu, lượng nước sử dụng; tham gia và có đóng góp tích cực các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng, bảo vệ môi trường công cộng; không bị cộng đồng dân cư nơi thực hiện sản xuất, dịch vụ phản đối việc được công nhận.

2- Đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng là cơ sở kinh doanh, dịch vụ, thương mại

a- Tiêu chí bắt buộc: Tuân thủ quy họach phát triển tổng thể đã được phê duyệt; thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; có đầy đủ thiết bị, dụng cụ thu gom, tập trung chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại và đáp ứng các yêu cầu tiếp nhận chất thải đã được phân lọai tại nguồn từ các cơ sở trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung; có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung, hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn môi trường và được vận hành thường xuyên; đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và người lao động; có hệ thống quan trắc môi trường; có bộ phận chuyên môn đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

b- Tiêu chí xét giải: Áp dụng thành công và được cấp chứng chỉ ISO 14001 về quản lý môi trường; tham gia và có đóng góp tích cực các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng, bảo vệ môi trường công cộng; không bị cộng đồng dân cư nơi thực hiện sản xuất, dịch vụ phản đối việc được công nhận.

Các tin, bài viết khác