Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch

Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch

Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 1
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 2
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 3
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 4
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 5
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 6
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 7
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 8
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 9
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 10
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 11
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 12
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 13
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 14
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 15
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 16
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 17
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 18
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 19
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 20
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 21
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 22
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 23
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 24
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 25
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 26
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 27
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 28
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 29
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 30
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 31
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 32
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 33
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 34
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 35
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 36
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 37
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 38
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 39
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 40
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 41
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 42
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 43
Vượt khó bám chốt, tuần tra biên giới phòng chống dịch ảnh 44

NGUYỄN HOÀNG - Đồ họa: HỮU VI, MINH THƯ

Các tin, bài viết khác

" />