Chương trình hành động hội nhập kinh tế quốc tế TPHCM

Ban hành chính sách phù hợp với WTO

Chương trình hành động hội nhập kinh tế quốc tế, TPHCM sẽ tiếp tục rà soát các văn bản, quy định hiện hành thuộc thẩm quyền của TP sao cho phù hợp với các nguyên tắc và quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Trong đó, giao cho Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND, UBND và Ban chỉ đạo cải cách hành chính TP tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do TP đã ban hành để bãi bỏ hoặc sửa đổi các văn bản, quy định của TP không còn phù hợp với các quy định của WTO. Đồng thời, từ thực tiễn của TP, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật sao cho phù hợp với các cam kết quốc tế và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM sẽ là đơn vị chủ trì tiến hành rà soát các chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp của TP đã và đang thực hiện trong thời gian qua. Đồng thời, điều chỉnh, bổ sung các chương trình hỗ trợ sao cho phù hợp với quy định của WTO. Ngoài ra, phối hợp với Sở Thương mại chủ trì nghiên cứu các quy định của WTO, luật lệ quốc tế có liên quan đến việc hỗ trợ doanh nghiệp để tham mưu cho UBND TP ban hành chủ chương chính sách thích hợp với các quy định của WTO. 

TẤN MÂN

Các tin, bài viết khác