Bản lĩnh chính trị và tầm trí tuệ của Đảng

SGGP
90 năm, từ mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập đã ghi dấu việc Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam ra đời, chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và ngọn cờ lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã liên tục giành thắng lợi.

Tin liên quan

Sứ mệnh nặng nề mà cao cả

Từ khi Đảng ra đời đến nay, trong quá trình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, Đảng luôn coi trọng rèn luyện, bồi đắp, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng để hoàn thành sứ mệnh nặng nề và cao cả mà nhân dân tin tưởng giao phó. Nhờ sự trung thành, tận tụy, vì dân, vì nước, nhờ không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, đặc biệt là bản lĩnh chính trị và tầm trí tuệ, Đảng đã đoàn kết, hướng dẫn phát huy cao độ sức mạnh toàn dân tộc, lập nên những kỳ tích vẻ vang, tiêu biểu là Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

Cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp kết thúc với chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đưa tới Hiệp định Geneve về Đông Dương. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nhân dân Việt Nam đã kết thúc vẻ vang “cuộc đụng đầu lịch sử” chống đế quốc Mỹ bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã đáp ứng đòi hỏi cấp bách của đất nước, phù hợp với xu thế phát triển chung của khu vực và cục diện thế giới mới.

Nói đến nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, trước hết là nói đến nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo chính trị và tầm trí tuệ của Đảng. Là người cầm lái cách mạng, là bộ tham mưu của dân tộc, nhiệm vụ hàng đầu và thước đo năng lực lãnh đạo của Đảng là năng lực định hướng chính trị, hoạch định đường lối, chính sách, chiến lược phát triển, bảo vệ đất nước.

Bản lĩnh chính trị và tầm trí tuệ của Đảng ảnh 1 Lớp Trung cấp Chính trị của Học viện Cán bộ TPHCM đi thực tế viếng Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Trà Vinh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kinh nghiệm 90 năm lãnh đạo cách mạng, nóng bỏng là kinh nghiệm gần 35 năm đổi mới đất nước giúp Đảng nhận thức sâu sắc rằng muốn xây dựng đường lối đúng đắn phải có tư duy độc lập, kiên định lập trường cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Mọi sự ngả nghiêng, dao động trước sóng gió của thời cuộc, mọi sự lệ thuộc, sao chép một cách giản đơn, máy móc tư duy kinh nghiệm từ bên ngoài đều dẫn đến sai lầm và tổn thất.

Bản lĩnh, trí tuệ của Đảng được tích hợp từ nhiều nhân tố, trong đó tư duy lý luận, trình độ lý luận của Đảng là nhân tố đặc biệt quan trọng. Đường lối cách mạng của Đảng là sản phẩm của trí tuệ của quá trình vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam.

Tôn trọng tự do sáng tạo 

Để nâng cao tầm trí tuệ, năng lực tư duy và trình độ lý luận, Đảng hết sức coi trọng xây dựng, phát huy trí tuệ trong Đảng, trong toàn xã hội. Đảng xác định công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, xây dựng đường lối là nhiệm vụ của toàn Đảng, trước hết là của cấp ủy đảng, của cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác lý luận của Đảng.

Muốn phát triển lý luận, khắc phục bệnh xơ cứng, một chiều, phải tôn trọng tự do sáng tạo, xây dựng môi trường dân chủ trong nghiên cứu, thảo luận, tranh luận trên cơ sở tính đảng và trách nhiệm công dân của người làm công tác lý luận.

Trong khi nhấn mạnh công tác lý luận, công tác xây dựng đường lối, Đảng đặc biệt đề cao vai trò của nhân dân trong tham gia công tác sáng tạo lý luận, xây dựng đường lối; hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn cơ sở được Đảng luôn nhấn mạnh, xuất phát từ nhận thức: nhân dân là chủ thể sáng tạo lịch sử. Công tác tư tưởng phải bám sát thực tiễn của nhân dân, kịp thời phát hiện những sáng kiến hay, những cách làm giỏi, những khát vọng và ý chí vươn lên… để nhân rộng, khái quát thành lý luận.

Một nhân tố có ý nghĩa quyết định trực tiếp việc nâng cao bản lĩnh chính trị và tầm trí tuệ của Đảng là việc giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, năng lực tư duy, trình độ lý luận và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng. Đại hội XII của Đảng xác định: “…đẩy mạnh tuyên truyền học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng đối tượng theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả”. 

Không ngừng nâng tầm, bản lĩnh 

Sau gần 35 năm đổi mới toàn diện đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo thực hiện, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là rất ấn tượng: bình quân giai đoạn 1986-2017 đạt 6,63%/năm; 20 năm gần nhất tăng trưởng bình quân 6,3%/năm; 10 năm gần nhất tăng 6%/năm, riêng năm 2017 tăng 6,81%, năm 2018  tăng 7,08%, 2019 tăng 7,02%. Việt Nam đã chuyển từ nhóm thu nhập thấp sang thu nhập trung bình. Quy mô nền kinh tế hiện đứng thứ 44 thế giới theo GDP danh nghĩa và thứ 34 khi tính theo sức mua tương đương quốc tế.

Việt Nam không chỉ quan tâm đến tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn ý thức rất rõ yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, chú trọng phát triển bền vững. Việt Nam cũng đóng góp vào công việc chung thế giới, từng bước hội nhập quốc tế. Việc thiết lập quan hệ với 188 nước cũng tạo nên vị thế của Việt Nam.

Việt Nam kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao hiệu quả đầu tư, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo các quyền con người, quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chăm lo đời sống văn hóa - tinh thần, cải thiện phúc lợi, tạo cơ hội học hành, tiếp cận y tế cho nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số; thực hiện chính sách phát triển tam nông; đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân trong các hoạt động của đời sống kinh tế và xã hội; củng cố năng lực quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, sẵn sàng ứng phó và không để bị bất ngờ trong mọi tình huống hay trước bất kỳ thách thức và mối đe dọa nào.

Để mãi mãi xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, Đảng quyết tâm đổi mới, tự chỉnh đốn, phấn đấu thật sự tiêu biểu về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức. Trong quá trình đó, việc nâng cao bản lĩnh và tầm trí tuệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ cốt lõi, thường xuyên, liên tục của Đảng, của cán bộ, đảng viên và của dân tộc Việt Nam trong đổi mới và hội nhập quốc tế.

PGS-TS VŨ QUANG VINH, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kỷ niệm vô giá từ những lần gặp Bác

“Ngày tôi được gặp Bác, cũng gương mặt này, ánh mắt này Bác đã trìu mến chia kẹo và dặn dò chúng tôi trong nhiều việc”, bà Lê Thị Bích Trâm (87 tuổi, ngụ quận 5, TPHCM) xúc động khi bắt gặp hình ảnh Bác Hồ qua nhiều giai đoạn tại khu trưng bày không gian văn hóa Hồ Chí Minh - được bố trí ở khu vực tiếp khách hàng của Công ty CP Cấp nước Tân Hòa.

Xây dựng Đảng

Đảng viên trẻ với khát khao cống hiến

Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các tổ chức Đảng. Việc kết nạp đảng viên từ nguồn học sinh, thanh niên ưu tú đang được các địa phương, cơ quan, đoàn thể, trường học quan tâm. Đây là hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng, bồi dưỡng, tăng cường đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ cho Đảng.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Ông Võ Đức Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định chỉ định ông Võ Đức Thanh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau đó, HĐND huyện đã bầu ông giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện.

Cải cách hành chính

Công an TPHCM hứa tiếp thu kiến nghị “không thu sổ hộ khẩu”

Đối thoại với Công an TPHCM, một số người dân có ý kiến về việc thu hồi sổ hộ khẩu là không cần thiết, gây xáo trộn, khó khăn trong một số thủ tục hành chính khác. Trong khi đó, từ ngày 31-12-2022, sổ hộ khẩu cũng hết hiệu lực sử dụng. Sổ hộ khẩu nên để lại cho người dân làm kỷ niệm, sổ này là tài sản của người dân.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

" />