Bảo vệ Tổ quốc - Không để bất ngờ trong mọi tình huống

(SGGPO).- Sáng nay 22-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng làm việc tại hội trường để thảo luận các văn kiện Đại hội XII. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Tăng cường khối đại đoàn kết

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Nhờ sức mạnh đại đoàn kết, nhân dân ta đã đánh bại những kẻ xâm lược tàn bạo và lập nên những chiến thắng lừng lẫy trong lịch sử dân tộc và lịch sử nhân loại.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân

Cũng theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, để phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như: MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhân nghĩa, khoan dung và ý thức về sức mạnh đại đoàn kết trong quá trình phát triển đất nước; MTTQ Việt Nam tích cực đóng góp vào việc tham gia xây dựng và cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để phát huy đầy đủ các lợi thế quốc gia, nhất là lợi thế về con người Việt Nam, tận dụng mọi thời cơ của giai đoạn hội nhập mới và ứng phó chủ động, hiệu quả với các thách thức, đồng thời bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân...

Sẵn sàng, chủ động trong mọi tình huống

Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, 5 năm qua, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang. Cùng với đó là những diễn biến phức tạp mới trên biển Đông... Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự điều hành của Chính phủ, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành địa phương, Đảng bộ quân đội và toàn quân đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch

Cũng theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, thời gian tới, trên thế giới, hòa bình, hợp tác, phát triển là xu thế chủ đạo nhưng tình hình tiếp tục có những biến động phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường; môi trường chiến lược có nhiều biến động do sự cạnh tranh chiến lược quyết liệt giữa các nước lớn; chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố và các thách thức an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp với nhiều đặc điểm mới... Trên cơ sở quán triệt, nắm vững Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, các giải pháp chính được quân đội tập trung trong thời gian tới là tiếp tục thực hiện chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ tổ quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước nhanh, bền vững. Trong đó, quân đội sẽ phối hợp với lực lượng công an, đối ngoại thực hiện tốt công tác dự báo, tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, cơ chế chính sách về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, có đối sách phù hợp để xử lý thắng lợi các tình huống, các vấn đề nhạy cảm trong quan hệ quốc tế, nhất là với các nước láng giềng, các nước trong cộng đồng ASEAN và các nước lớn, kiên quyết không để xảy ra bị động, bất ngờ về chiến lược. Bên cạnh đó là xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có sức chiến đấu cao...

Theo Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, 5 năm qua, tình hình khu vực, thế giới diễn biến phức tạp khó dự báo. Hoạt động chống phá quyết liệt, lộ lọt bí mật Nhà nước, tội phạm diễn biến phức tạp... Trong bối cảnh đó, lực lượng công an nhân dân đã tiếp tục đổi mới triển khai đồng bộ các công tác bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, giữ vững ổn định chính trị không để bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương chính sách, xử lý kịp thời những bất cập nảy sinh; công tác phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực với việc triệt phá nhiều ổ nhóm phức tạp, tội phạm công nghệ cao... thu hồi cho Nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng.

Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực vẫn diễn biến phức tạp nhiều yếu tố bất ổn khó lường, chính vì vậy, theo Bộ trưởng Trần Đại Quang, lực lượng công an nhân dân sẽ sử dụng đồng bộ các biện pháp để bảo vệ Đảng, bảo vệ đất nước. Trong đó, sẽ tập quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, đổi mới toàn diện lực lượng công an, kết hợp 2 nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, hệ thống chính trị; xây dựng củng cố lực lượng công an nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân... Bên cạnh đó là nâng cao năng lực, nắm sát tình hình, nhận diện sớm nguy cơ quốc gia. Trong đó sẽ tiếp tục đổi mới các biện pháp phòng ngừa, không để hình thành tổ chức ly khai chính trị nội địa; bảo vệ tuyệt đối an toàn mục tiêu, các sự kiện trọng đại của cả nước, không để xảy ra khủng bố, bạo loạn; triệt phá tụ điểm phức tạp về an toàn trật tự; đẩy lùi tội phạm; đề cao thượng tôn pháp luật, không để oan sai...

NGỌC QUANG - HOÀI NAM

Các tin, bài viết khác