Đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Nhìn từ thực tiễn - Bài 2: Kịp thời, chủ động và vai trò người đứng đầu

Là địa bàn có vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng, trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, TPHCM luôn là địa bàn “chiến lược”, là mục tiêu hàng đầu để các đối tượng tập trung chống phá. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phòng chống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt là hoạt động xuyên tạc, vu khống, những vấn đề liên quan đến đại hội Đảng, thời gian qua, Đảng bộ TPHCM cùng các lực lượng chức năng đã tập trung thực hiện tốt công tác này.
Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền
Có thể thấy rõ, thực hiện tốt phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, công tác “bảo vệ từ bên trong”, “lấy xây để chống”, trong đó “xây” là cơ bản luôn được Đảng bộ các cấp trên địa bàn TPHCM thực hiện tốt. Trước hết, đó là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được triển khai đầy đủ, khoa học, có sức lan tỏa lớn; góp phần củng cố niềm tin cách mạng, bản lĩnh chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và các quận huyện trên địa bàn đặc biệt chú trọng đến việc tổ chức các hội nghị chuyên đề cho lãnh đạo chủ chốt các sở, ban ngành, như: chuyên đề “Thông tin tình hình và các biện pháp đấu tranh chống các luận điệu sai trái trong thời gian gần đây”, “Chủ nghĩa xã hội - Hiện thực và triển vọng. Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”, “Nhận diện thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trên mặt trận tư tưởng hiện nay”.
Bên cạnh đó, các chuyên đề gắn với đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta như: 70 năm quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, 25 năm quan hệ Việt - Mỹ… được nhiều cơ quan, ban ngành triển khai, phổ biến, tạo hiệu ứng tốt.
Đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Nhìn từ thực tiễn - Bài 2: Kịp thời, chủ động và vai trò người đứng đầu ảnh 1 Đông đảo thanh niên, cán bộ công đoàn tại TPHCM tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các tư liệu, hình ảnh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: THU HƯỜNG
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố, các cơ quan chức năng và cơ sở xây dựng, duy trì lực lượng nòng cốt chính trị để tăng cường nắm bắt, theo dõi tình hình dư luận xã hội trong các đối tượng quần chúng, kịp thời phản ánh, báo cáo và tham gia xử lý các “điểm nóng”.
Một số đơn vị có đông đoàn viên, thanh niên, hội viên đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về kỹ năng xử lý thông tin xấu, độc; thi viết bài đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tổ chức hội trại “Cây bàng vuông”; tổ chức tham quan các di tích lịch sử như địa đạo Củ Chi, Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh… nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên.
Với đặc thù là địa bàn có hơn 60 trường đại học, cao đẳng với hàng trăm ngàn sinh viên (đối tượng dễ bị các thế lực thù địch kích động, mua chuộc, dụ dỗ để tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch), Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan như Thành đoàn, Hội Sinh viên TPHCM, phòng công tác chính trị sinh viên ở các trường triển khai hoạt động phòng ngừa một cách có hiệu quả.
Những nội dung về âm mưu, thủ đoạn, việc nhận diện những thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch… được lồng ghép, tuyên truyền trong các tuần sinh hoạt công dân, hội thi tuyên truyền, giảng dạy các môn lý luận chính trị. Các hoạt động đó đã tạo lập nền tảng chính trị, giúp sinh viên đủ sức “vượt qua” những luận điệu xuyên tạc, dụ dỗ, lôi kéo; hình thành niềm tin cách mạng và xây dựng lý tưởng trong quá trình học tập, rèn luyện.
Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu
Trong quá trình thực hiện, TPHCM luôn chú ý việc nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của những người đứng đầu. Tại Đề án số 05-ĐA/TU về việc tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại TPHCM, Thành ủy đã khẳng định “tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy vài trò của cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu trong chỉ đạo, tuyên truyền cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thành phố sử dụng mạng xã hội lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.
Đồng thời, nhấn mạnh cần “tăng cường các biện pháp nâng cao sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên trước thông tin xấu, độc”… Nhiều biện pháp, hoạt động đã được thực hiện như biên soạn, phát hành tài liệu; tổ chức các hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái.
Bên cạnh đó, việc xây dựng các trang mạng xã hội để chia sẻ, kết nối các trang đấu tranh, tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet được tiến hành cẩn trọng, nghiêm túc và bước đầu có hiệu quả.
Trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân thành phố có vai trò đặc biệt quan trọng, là lực lượng chủ công, tiên phong trên mặt trận này. Các hoạt động như tuyên truyền pháp luật về Luật An ninh mạng, tuyên truyền về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các buổi nói chuyện chuyên đề về an ninh, quốc phòng… được lực lượng vũ trang thành phố thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
Nhiều trang fanpage, facebook phản động, xuyên tạc đã được công an thành phố xử lý; thu hồi nhiều ấn phẩm của cái gọi là “Nhà xuất bản tự do”, như: Phản kháng phi bạo lực, Cẩm nang nuôi tù, Chính trị bình dân, Bản báo cáo Đồng Tâm (song ngữ Anh - Việt); nắm bắt và xử lý nhanh chóng, kịp thời vấn đề dư luận xã hội bức xúc. Công an các đơn vị thuộc Công an TPHCM đã đăng tải, chia sẻ trên 21.000 bình luận, bài viết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet thông qua các fanpage phản biện…
Có thể thấy, các đề án kế hoạch nêu trên đã chỉ rõ mục tiêu, quan điểm, những nhiệm vụ và giải pháp đạt được kết quả tốt, thiết thực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng thành phố phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 

Thời gian qua, TPHCM rất chủ động, kịp thời trong việc ban hành các văn bản, kế hoạch… để đấu tranh phòng chống, phản bác lại các quan điểm sai trái. Cụ thể, ngày 24-3-2014, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM khóa IX đã ban hành Đề án 02-ĐA/TU về phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ thành phố và phản bác các quan điểm sai trái; Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 6-8-2014 về triển khai, thực hiện đề án này. Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM khóa X tiếp tục ban hành Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 29-2-2016 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ TPHCM. Ngày 7-5-2019, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ban hành Công văn số 1310-CV/TU về sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái. Thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22-2-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Nghị quyết 35), ngày 18-7-2019, Thành ủy TPHCM đã ban hành Kế hoạch số 290-KH/TU về việc thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, xác định “tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt”, hiệu quả. Kết hợp vận động, thuyết phục với kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những đối tượng vi phạm. Đổi mới nội dung, phương pháp, đa dạng hóa hình thức, coi trọng hiệu quả trên tinh thần chủ động cảnh giác, thường xuyên, kiên quyết, kiên trì, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm. Thành phố cũng đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm đảm bảo tính thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống loại quan điểm này.

Đặc biệt, gần đây nhất, ngày 19-6-2020, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã ban hành Đề án số 05-ĐA/TU về việc Tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại TPHCM. Đề án đã khái quát hóa được thực trạng sử dụng mạng xã hội và công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch tại TPHCM; chỉ rõ được cách thức nhận diện các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, sai sự thật trên internet, mạng xã hội. Đồng thời, nhấn mạnh thực trạng việc theo dõi, quản lý, định hướng thông tin, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch…

Tin cùng chuyên mục