Đến năm 2030, Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ hiện đại, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

SGGPO
Bên hành lang Đại hội XIII của Đảng trong phiên khai mạc sáng 26-1, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã có cuộc trao đổi với báo chí về những chính sách quốc phòng, an ninh giai đoạn mới, cũng như lộ trình xây dựng phát triển Quân đội nhân dân Việt Nam tiến lên hiện đại, tinh nhuệ.

* PHÓNG VIÊN: Xin đồng chí cho biết, những chính sách an ninh quốc phòng trong giai đoạn mới được Bộ Quốc phòng xây dựng như thế nào?

* Thượng tướng NGUYỄN TRỌNG NGHĨA: Trong 5 năm qua, đất nước chúng ta đã giành được những thành tựu quan trọng, toàn diện, có dấu ấn. Trong tổng thể các thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa, đối ngoại và quốc phòng, an ninh; một trong những điểm nổi bật là thành tựu Đảng lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới, điểm nổi bật.

Trong 5 năm qua, Đảng đặc biệt quan tâm lãnh đạo việc bảo vệ tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng, tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Đến nay, chúng ta đã tổng kết quá trình 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, 10 năm Nghị quyết về xây dựng khu vực phòng thủ chiến lược và đặc biệt có những kết luận như về xây dựng chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới được hoàn thiện thêm. Rồi chiến lược về quốc phòng, chiến lược về quân sự, chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng. Chúng ta cũng đã tiến hành xây dựng những bộ luật, sửa đổi những bộ luật liên quan tới vấn đề xây dựng an ninh quốc phòng.

Đến năm 2030, Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ hiện đại, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ảnh 1 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi với báo chí trong ngày 26-1 tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: VIẾT CHUNG
Điều này thể hiện sự kế thừa, đổi mới trong việc Đảng lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới và từ sự lãnh đạo đó, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn dân ta.
Trong 5 năm qua, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta được giữ vững. Lợi ích quốc gia dân tộc được giữ vững, giữ được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế.
Từ thành tựu nhiệm kỳ Đại hội XII, trong phương hướng của nhiệm kỳ Đại hội XIII, Đảng tiếp tục kiên định kế thừa và đổi mới trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, xây dựng nền an ninh quốc phòng toàn dân. Những quan điểm mới của chiến lược quốc phòng được tiếp tục cụ thể hóa trong các văn kiện của Đảng, như chủ động ngăn ngừa chiến tranh từ sớm, từ xa, kiên định mục tiêu bảo vệ tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân.
Đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tiếp tục phát triển đất nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, lực lượng vũ trang và quân đội là chủ lực. Chúng ta có tầm nhìn gắn kết chặt chẽ, không những giữa quốc phòng - an ninh với đối ngoại, mà quốc phòng - an ninh - đối ngoại với phát triển kinh tế - xã hội, và đặc biệt là công tác xây dựng Đảng. Đảng lãnh đạo với công cuộc bảo vệ tổ quốc, then chốt là tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tư tưởng của Đảng về mọi mặt đối với quân đội, công an và sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, quốc phòng - an ninh.

* Trong văn kiện Đại hội XIII nêu rõ, thời gian tới, chúng ta sẽ tập trung xây dựng quân đội Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Xin đồng chí cho biết rõ hơn về nội dung này và phương hướng triển khai thực hiện trong thời gian tới của Đảng bộ Quân đội?

* Có thể nói rằng từ khi xây dựng quân đội, nhất là sau khi miền Bắc tiến lên xã hội chủ nghĩa và chúng ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng miền Nam thì Bác Hồ đã quan tâm xây dựng quân đội cách mạng, chính quy và hiện đại. Chính vì vậy, chúng ta đã đánh thắng các đế quốc có tiềm năng kinh tế quân sự rất hùng mạnh hơn rất nhiều; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc qua các giai đoạn lịch sử.

Với truyền thống đó, trong thời kỳ mới này, đặc biệt là văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng ta đã xác định là phải xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số các lực lượng quân binh chủng tiến lên hiện đại; để làm sao cho đến năm 2025, chúng ta thực hiện được chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chúng ta đã mạnh rồi thì phải tinh gọn, mạnh hơn nữa. Từ năm 2025, tiếp tục xây dựng nhiều quân, binh chủng tiến lên hiện đại, làm nền tảng để đến năm 2030 thì chúng ta xây dựng quân đội hiện đại. Nói xây dựng quân đội hiện đại thì có nhiều yếu tố nhưng trong đó hai yếu tố cơ bản.

Trước hết là phải có con người như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, quan điểm là “người trước, súng sau”. Quan điểm đó cũng được đặt vị trí rất quan trọng trong quan điểm về chiến lược quốc phòng thời kỳ mới, mà gần đây khi đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã nhấn mạnh: trước hết là hiện đại hóa về con người.

Hiện đại hóa quyền con người trước hết là về mặt chính trị mà cốt lõi chính là những điều quân đội chúng ta đang tập trung vào xây dựng tiêu chí chuẩn mực người bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; với 5 chuẩn mực cơ bản:

Một là phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; Hai là phải có phẩm chất đạo đức trong sáng; Ba là phải có ý chí quyết chiến, quyết thắng trong học tập, trong công tác, trong lao động sản xuất; Bốn là phải gắn bó máu thịt với nhân dân, tình thương yêu nhân dân, tình đồng chí, đồng đội; Năm là tinh thần quốc tế vô sản và tinh thần quốc tế trong sáng trong thời kỳ mới.

Về tập trung xây dựng hiện đại, với lực lượng, chúng ta sẽ cố gắng tinh gọn theo thời kỳ mới; về vũ khí trang bị, chúng ta vẫn phải kết hợp với sự tự lực, tự cường của mình.

Hiện nay, chúng ta đã tự sản xuất được một số vũ khí trang bị để đáp ứng được yêu cầu chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời chúng ta tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo để đáp ứng được yêu cầu, để quân đội đủ sức hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà theo các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đặt ra.

Chúng tôi tin tưởng rằng Đảng, Nhà nước, nhân dân rất quan tâm, thương yêu xây dựng quân đội và tạo mọi điều kiện để xây dựng quân đội; niềm tin đó củng cố vững chắc để khẳng định rằng chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi các nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đến quân sự, quốc phòng cũng như xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và hướng tới hiện đại trong thời kỳ mới.

Đặc biệt là xây dựng con người, phẩm chất, lòng trung thành tuyệt đối với cán bộ, chiến sĩ, đối với Đảng, nhân dân cũng như trang bị hiện đại, quân đội ngày càng đáp ứng theo yêu cầu trong tình hình mới.

* Xin cảm ơn đồng chí!

TRẦN LƯU – PHAN THẢO (ghi)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hiện thực hóa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở thành phố mang tên Bác là chủ trương phù hợp với tâm nguyện của nhân dân. Đây là một đóng góp có ý nghĩa đi đầu, mở đầu cho các địa phương khác và cho cả nước.

Xây dựng Đảng

Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức xây dựng Đảng

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cho biết, 6 tháng đầu năm, TPHCM đã chọn lựa triển khai một số vấn đề, giải pháp có tính trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã có những phần việc để cụ thể hóa Kết luận 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Khai mạc triển lãm sách về biển và hải đảo Việt Nam

Ngày 5-6, tại Khánh Hòa, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự Thật phối hợp Trường Đại học Nha Trang tổ chức triển lãm sách và báo cáo chuyên đề về biển và hải đảo Việt Nam. Đây là hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-6) và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 (ngày 8-6).

Nhân sự

Cải cách hành chính

Nhìn thẳng để cải thiện xếp hạng cải cách hành chính

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 vừa được Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam công bố cho thấy, TPHCM từ nhóm trung bình thấp của năm trước, nay tụt xuống nhóm thấp. Nhiều năm qua, TPHCM luôn đặt mục tiêu cải thiện các chỉ số xếp hạng cải cách hành chính, nhưng thực tế là chưa năm nào đạt được.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

" />