Đến năm 2030, Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ hiện đại, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

SGGPO
Bên hành lang Đại hội XIII của Đảng trong phiên khai mạc sáng 26-1, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã có cuộc trao đổi với báo chí về những chính sách quốc phòng, an ninh giai đoạn mới, cũng như lộ trình xây dựng phát triển Quân đội nhân dân Việt Nam tiến lên hiện đại, tinh nhuệ.

* PHÓNG VIÊN: Xin đồng chí cho biết, những chính sách an ninh quốc phòng trong giai đoạn mới được Bộ Quốc phòng xây dựng như thế nào?

* Thượng tướng NGUYỄN TRỌNG NGHĨA: Trong 5 năm qua, đất nước chúng ta đã giành được những thành tựu quan trọng, toàn diện, có dấu ấn. Trong tổng thể các thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa, đối ngoại và quốc phòng, an ninh; một trong những điểm nổi bật là thành tựu Đảng lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới, điểm nổi bật.

Trong 5 năm qua, Đảng đặc biệt quan tâm lãnh đạo việc bảo vệ tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng, tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Đến nay, chúng ta đã tổng kết quá trình 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, 10 năm Nghị quyết về xây dựng khu vực phòng thủ chiến lược và đặc biệt có những kết luận như về xây dựng chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới được hoàn thiện thêm. Rồi chiến lược về quốc phòng, chiến lược về quân sự, chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng. Chúng ta cũng đã tiến hành xây dựng những bộ luật, sửa đổi những bộ luật liên quan tới vấn đề xây dựng an ninh quốc phòng.

Đến năm 2030, Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ hiện đại, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ảnh 1 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi với báo chí trong ngày 26-1 tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: VIẾT CHUNG
Điều này thể hiện sự kế thừa, đổi mới trong việc Đảng lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới và từ sự lãnh đạo đó, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn dân ta.
Trong 5 năm qua, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta được giữ vững. Lợi ích quốc gia dân tộc được giữ vững, giữ được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế.
Từ thành tựu nhiệm kỳ Đại hội XII, trong phương hướng của nhiệm kỳ Đại hội XIII, Đảng tiếp tục kiên định kế thừa và đổi mới trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, xây dựng nền an ninh quốc phòng toàn dân. Những quan điểm mới của chiến lược quốc phòng được tiếp tục cụ thể hóa trong các văn kiện của Đảng, như chủ động ngăn ngừa chiến tranh từ sớm, từ xa, kiên định mục tiêu bảo vệ tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân.
Đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tiếp tục phát triển đất nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, lực lượng vũ trang và quân đội là chủ lực. Chúng ta có tầm nhìn gắn kết chặt chẽ, không những giữa quốc phòng - an ninh với đối ngoại, mà quốc phòng - an ninh - đối ngoại với phát triển kinh tế - xã hội, và đặc biệt là công tác xây dựng Đảng. Đảng lãnh đạo với công cuộc bảo vệ tổ quốc, then chốt là tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tư tưởng của Đảng về mọi mặt đối với quân đội, công an và sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, quốc phòng - an ninh.

* Trong văn kiện Đại hội XIII nêu rõ, thời gian tới, chúng ta sẽ tập trung xây dựng quân đội Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Xin đồng chí cho biết rõ hơn về nội dung này và phương hướng triển khai thực hiện trong thời gian tới của Đảng bộ Quân đội?

* Có thể nói rằng từ khi xây dựng quân đội, nhất là sau khi miền Bắc tiến lên xã hội chủ nghĩa và chúng ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng miền Nam thì Bác Hồ đã quan tâm xây dựng quân đội cách mạng, chính quy và hiện đại. Chính vì vậy, chúng ta đã đánh thắng các đế quốc có tiềm năng kinh tế quân sự rất hùng mạnh hơn rất nhiều; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc qua các giai đoạn lịch sử.

Với truyền thống đó, trong thời kỳ mới này, đặc biệt là văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng ta đã xác định là phải xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số các lực lượng quân binh chủng tiến lên hiện đại; để làm sao cho đến năm 2025, chúng ta thực hiện được chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chúng ta đã mạnh rồi thì phải tinh gọn, mạnh hơn nữa. Từ năm 2025, tiếp tục xây dựng nhiều quân, binh chủng tiến lên hiện đại, làm nền tảng để đến năm 2030 thì chúng ta xây dựng quân đội hiện đại. Nói xây dựng quân đội hiện đại thì có nhiều yếu tố nhưng trong đó hai yếu tố cơ bản.

Trước hết là phải có con người như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, quan điểm là “người trước, súng sau”. Quan điểm đó cũng được đặt vị trí rất quan trọng trong quan điểm về chiến lược quốc phòng thời kỳ mới, mà gần đây khi đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã nhấn mạnh: trước hết là hiện đại hóa về con người.

Hiện đại hóa quyền con người trước hết là về mặt chính trị mà cốt lõi chính là những điều quân đội chúng ta đang tập trung vào xây dựng tiêu chí chuẩn mực người bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; với 5 chuẩn mực cơ bản:

Một là phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; Hai là phải có phẩm chất đạo đức trong sáng; Ba là phải có ý chí quyết chiến, quyết thắng trong học tập, trong công tác, trong lao động sản xuất; Bốn là phải gắn bó máu thịt với nhân dân, tình thương yêu nhân dân, tình đồng chí, đồng đội; Năm là tinh thần quốc tế vô sản và tinh thần quốc tế trong sáng trong thời kỳ mới.

Về tập trung xây dựng hiện đại, với lực lượng, chúng ta sẽ cố gắng tinh gọn theo thời kỳ mới; về vũ khí trang bị, chúng ta vẫn phải kết hợp với sự tự lực, tự cường của mình.

Hiện nay, chúng ta đã tự sản xuất được một số vũ khí trang bị để đáp ứng được yêu cầu chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời chúng ta tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo để đáp ứng được yêu cầu, để quân đội đủ sức hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà theo các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đặt ra.

Chúng tôi tin tưởng rằng Đảng, Nhà nước, nhân dân rất quan tâm, thương yêu xây dựng quân đội và tạo mọi điều kiện để xây dựng quân đội; niềm tin đó củng cố vững chắc để khẳng định rằng chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi các nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đến quân sự, quốc phòng cũng như xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và hướng tới hiện đại trong thời kỳ mới.

Đặc biệt là xây dựng con người, phẩm chất, lòng trung thành tuyệt đối với cán bộ, chiến sĩ, đối với Đảng, nhân dân cũng như trang bị hiện đại, quân đội ngày càng đáp ứng theo yêu cầu trong tình hình mới.

* Xin cảm ơn đồng chí!

TRẦN LƯU – PHAN THẢO (ghi)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đề cao trách nhiệm trong việc học tập, làm theo Bác Hồ kính yêu

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định, TPHCM xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức là nhân tố quyết định sự phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh toàn diện, đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ thiết thực hơn trong học tập, làm theo Bác.

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Tổ chức tuần lễ ẩm thực Mexico tại TPHCM

Chiều 23-5, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đã có buổi tiếp ông Alejandro Negrin Munoz, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Mexico, đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Đại tá Bùi Ngọc Giáp giữ chức Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM

Sáng 19-5, Công an TPHCM đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an TPHCM về việc tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM (trước là Báo Công an TPHCM) với sự chủ trì của Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Cải cách hành chính

Tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Theo yêu cầu của Đề án 06, đến hết tháng 5-2022, các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương phải tập trung nguồn lực để rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính. Dưới đây là 25 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP