Đơn vị bầu cử số: 01, 02, 03 (Thành phố Thủ Đức)

Đơn vị bầu cử số: 01, 02, 03 (Thành phố Thủ Đức)

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 01, 02, 03 (Thành phố Thủ Đức) ảnh 1
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 01, 02, 03 (Thành phố Thủ Đức) ảnh 2

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Trần Thị Phương Hoa

 
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 01, 02, 03 (Thành phố Thủ Đức) ảnh 3

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Thị Huyền

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 01, 02, 03 (Thành phố Thủ Đức) ảnh 4

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Phước Hưng

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 01, 02, 03 (Thành phố Thủ Đức) ảnh 5

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Ngô Phạm Hạnh Thúy

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 01, 02, 03 (Thành phố Thủ Đức) ảnh 6

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Lê Xuân Viên

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 01, 02, 03 (Thành phố Thủ Đức) ảnh 7
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 01, 02, 03 (Thành phố Thủ Đức) ảnh 8

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Cao Thanh Bình

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 01, 02, 03 (Thành phố Thủ Đức) ảnh 9

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Thị Minh Hồng

 
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 01, 02, 03 (Thành phố Thủ Đức) ảnh 10

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Phan Nguyễn Như Khuê

 
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 01, 02, 03 (Thành phố Thủ Đức) ảnh 11

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Trần Quang Lâm 

 
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 01, 02, 03 (Thành phố Thủ Đức) ảnh 12

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Thạch Nghi Xuân

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 01, 02, 03 (Thành phố Thủ Đức) ảnh 13
 
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 01, 02, 03 (Thành phố Thủ Đức) ảnh 14

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Phạm Quốc Bảo

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 01, 02, 03 (Thành phố Thủ Đức) ảnh 15

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Huỳnh Thanh Nhân

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Viết Toàn 

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 01, 02, 03 (Thành phố Thủ Đức) ảnh 18

Các tin, bài viết khác

" />