Hướng về ngày hội lớn của dân tộc

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng: toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; trải qua 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, 2 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013, 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011-2015); nhìn lại 30 năm đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có); xem xét báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (nhiệm kỳ 2016-2020).

Đại hội XII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, rất phức tạp, khó lường; đất nước đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức gay gắt. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, phù hợp của Đảng để phát huy thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững. Kế tục truyền thống và kinh nghiệm của 11 kỳ đại hội trước, Đại hội XII của Đảng với sự có mặt của có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên sẽ mang hết trách nhiệm chính trị, tập trung trí tuệ hoạch định đường lối xây dựng đất nước trong giai đoạn mới. Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, đại hội sẽ đề ra đường lối chiến lược và các giải pháp khả thi, định hướng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi các nghị quyết đề ra.

Hướng về đại hội với niềm tin son sắt, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bằng những việc làm thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội. Đại hội không chỉ là sự kiện có ý nghĩa trọng đại trong đời sống chính trị, xã hội của đất nước; mà còn thực sự trở thành ngày hội lớn của dân tộc. Nhân dân cả nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài kỳ vọng các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhìn thẳng vào sự thật, kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu và yếu kém, khuyết điểm, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhìn lại 30 năm đổi mới... Trên cơ sở đó, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020. Về xây dựng Đảng, Đại hội có trọng trách kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong thời kỳ mới. Và quan trọng nhất là Đại hội sẽ sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, đủ sức lãnh đạo hoàn thành những nhiệm vụ to lớn, nặng nề của đất nước trong những năm tới.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng kiều bào ta ở nước ngoài tin tưởng Đại hội sẽ phát huy cao độ trí tuệ, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết của các đại biểu, thống nhất cao để hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ đề ra, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước, thực hiện bằng được mục tiêu cao cả: xây dựng đất nước ta dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

MINH GIANG

Các tin, bài viết khác