Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác (Karl Marx, 5-5-1818 - 5-5-2018)

Khẳng định giá trị trường tồn của Chủ nghĩa Mác đối với cách mạng thế giới và Việt Nam

SGGP
Tư tưởng của Các Mác cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin đã, đang và sẽ là ngọn đuốc dẫn đường cho cách mạng Việt Nam trong thời đại mới” - đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định tại hội thảo khoa học quốc tế “Di sản tư tưởng của Các Mác và ý nghĩa thời đại”. 

Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác, ngày 4-5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Di sản tư tưởng của Các Mác và ý nghĩa thời đại”. 
Lý luận của Mác vẫn giữ nguyên giá trị thực tiễn
Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh, cuộc đời và những di sản tư tưởng của Các Mác đã đi vào lịch sử nhân loại với vị trí kiệt xuất trong hàng ngũ những vĩ nhân.
Khẳng định giá trị trường tồn của Chủ nghĩa Mác đối với cách mạng thế giới và Việt Nam ảnh 1
 Trong di sản lý luận đồ sộ, sâu sắc của Các Mác, công lao to lớn và đầu tiên là ông đã xây dựng một thế giới quan, phương pháp luận mới, khoa học và cách mạng, đem lại cho nhân loại tiến bộ, nhất là cho giai cấp công nhân một công cụ vĩ đại để nhận thức và cải tạo thế giới. Đó là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.
Khẳng định giá trị trường tồn của Chủ nghĩa Mác đối với cách mạng thế giới và Việt Nam ảnh 2 GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội thảo 
Theo đó, Các Mác đã thực hiện một cuộc cách mạng trong toàn bộ quan niệm về lịch sử thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, các quy luật phát triển của xã hội loài người được phát hiện, tích hợp và trình bày trong một hệ thống các quy luật: quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng; tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, chứ không phải ngược lại; kinh tế, xét đến cùng, quyết định chính trị; sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội như một quá trình lịch sử - tự nhiên. Nhờ vậy, lần đầu tiên nhân loại có một học thuyết phát triển tương đối hoàn chỉnh.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, với việc vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử vào nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, Các Mác đã vạch ra những quy luật kinh tế của xã hội tư bản chủ nghĩa, nhìn nhận chủ nghĩa tư bản trong cả quá trình phát sinh, phát triển và diệt vong của nó. Một trong hai phát kiến vĩ đại của Các Mác là việc phát hiện ra quy luật giá trị thặng dư được ví như “hòn đá tảng” trong toàn bộ học thuyết của Mác. Quy luật giá trị thặng dư là quy luật cơ bản, phổ biến của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
Các Mác chỉ rõ mâu thuẫn cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa là mâu thuẫn giữa tính xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với tính tư nhân tư bản chủ nghĩa của việc chiếm hữu tư liệu sản xuất. Để tồn tại và vượt qua các cuộc khủng hoảng, các cú sốc trong sự phát triển, chủ nghĩa tư bản luôn phải tự điều chỉnh để điều hòa mâu thuẫn này. Điều đó cho thấy, phát kiến vĩ đại của Các Mác luôn đúng, ngay cả khi chủ nghĩa tư bản hiện đại bước vào thời đại toàn cầu hóa và chịu sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, lý luận của chủ nghĩa Mác về xã hội tư bản chủ nghĩa vẫn luôn đúng và lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa xã hội vẫn giữ nguyên giá trị khoa học, thực tiễn. Nhờ có thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận khoa học, Các Mác đã phát hiện ra quy luật phát triển của xã hội và lực lượng xã hội có thể đấu tranh xóa bỏ chế độ tư bản và xây dựng thành công xã hội mới, đó là giai cấp vô sản. Các Mác và Ph.Ăngghen (Friedrich Engels) đã chỉ cho giai cấp vô sản hiểu rõ rằng, trước hết họ phải tự mình vùng lên giải phóng khỏi ách thống trị của chế độ tư bản chủ nghĩa. Trong cuộc đấu tranh đó, giai cấp vô sản phải đoàn kết xung quanh mình tất cả những người lao động.
Sức sống bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin
Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được gần 100 bài tham luận của các nhà khoa học, trong đó có 26 tham luận của các nhà khoa học quốc tế. Tham luận của các nhà khoa học đã khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong di sản tư tưởng của Các Mác; đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, học thuyết giá trị thặng dư. Vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác vào điều kiện lịch sử cụ thể ở nước Nga, V.I.Lênin đã bổ sung, phát triển, tạo nên giai đoạn Lênin trong sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác và hình thành nên chủ nghĩa Mác - Lênin, làm nên thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917. Các nhà khoa học đặc biệt nhấn mạnh sự vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay đã đạt được những thành tựu quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, qua đó khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác. 
Tham luận tại hội thảo, GS-TS Bun Thưa Khưa Mi Say (Vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học, Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Lào) cho rằng, lý luận Mác là hệ thống hoàn chỉnh, vững chắc nhất, chứng minh sự nghiệp giải phóng loài người là thống nhất với sự nghiệp giai cấp công nhân; coi giải phóng giai cấp công nhân là trọng tâm của sự nghiệp giải phóng nhân loại. Với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, kể từ khi Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được thành lập đã coi Chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng lý luận của mình, coi con đường xã hội chủ nghĩa độc lập quốc gia gắn với chủ nghĩa xã hội; nhất quán lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng và nhân dân, là kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Lào, đưa đất nước Lào tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa, nâng cao đời sống nhân dân Lào. Từ đó có thể khẳng định, việc nghiên cứu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn mang tính khách quan, có ý nghĩa sống còn với sứ mệnh của đất nước Lào. 
Đối với Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam. Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân và toàn thể dân tộc Việt Nam tiến hành cách mạng thành công, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nỗ lực xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đẩy mạnh đồng bộ công cuộc đổi mới, viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước.
Việt Nam từ một nước lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Vị thế, vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới ngày càng cao… “Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của hơn 30 năm đổi mới một lần nữa khẳng định sức sống bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tính đúng đắn của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tư tưởng của Các Mác cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin đã, đang và sẽ là ngọn đuốc dẫn đường cho cách mạng Việt Nam trong thời đại mới” - đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định.

TRẦN LƯU

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Học viện Quốc phòng.

Học viện Quốc phòng cần nâng cao khả năng dự báo chiến lược

Ngày 22-9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khai giảng năm học 2021- 2022 của Học viện Quốc phòng (HVQP, Bộ Quốc phòng). Cùng tham dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Dấn thân cho ngày mai tươi đẹp

“Từ bữa dịch tới giờ, mấy cô cậu đoàn viên thanh niên trong khu phố hỗ trợ chúng tôi nhiệt tình lắm. Bữa trước khu vực này bị phong tỏa, khi cần chúng tôi gọi, chỉ vài phút sau là các cháu đã có mặt trợ giúp”, bà Phạm Phương Quyên (khu phố 1, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM) nói về các đoàn viên thanh niên ở khu phố mình.

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Việt Nam phản đối Trung Quốc đưa vận tải cơ ra Trường Sa

Ngày 23-9, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi về việc ngày 18-9, Hạm đội Nam Hải của Trung Quốc đã điều vận tải cơ Y-20 cất, hạ cánh trái phép các bãi đá Vành Khăn, Subi và Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: 

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Dân nguyện cho bà Lê Thị Nguyệt

Chiều 23-9, tại Hà Nội, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình đã trao Quyết định số 383/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Nguyệt giữ chức Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15-9-2021.

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP