Làng hến “đỏ lửa”

Làng hến “đỏ lửa”

Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 1
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 2
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 3
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 4
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 5
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 6
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 7
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 8
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 9
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 10
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 11
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 12
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 13
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 14
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 15
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 16
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 17
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 18
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 19
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 20
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 21

NGỌC PHÚC - PHƯỚC BÌNH - Đồ họa: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác