Những vị trí công chức, viên chức nào được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học?

Những vị trí công chức, viên chức nào được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học?

Các bộ ngành liên tục ban hành Thông tư mới về tiêu chuẩn công chức, viên chức. Sau đây là bảng tổng hợp các chức danh công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học:

Những vị trí công chức, viên chức nào được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học? ảnh 1