Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp

Hiện nay trên địa bàn TPHCM, hàng ngày có rất nhiều doanh nghiệp được thành lập mới, nhưng trong đó vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa hiểu hết được các quyền lợi trong luật doanh nghiệp. Vì vậy, chúng tôi đăng tải thông tin về một số điều luật trong Luật Doanh nghiệp, nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn khi muốn thành lập doanh nghiệp mới.

Điều 13 Luật Doanh nghiệp: tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của luật này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 điều này. Theo đó, các tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình; cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam và trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân; các cán bộ, lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp khác; người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; người đang chấp hành phạt tù hoặc đang bị tòa án cấm hành nghề kinh doanh; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

Các tổ chức, cá nhân có quyền mua cổ phần của các công ty cổ phần, góp vốn vào công ty TNHH, công ty hợp doanh theo quy định luật này. Các tổ chức, cá nhân sau đây không được mua cổ phần, góp vốn vào công ty TNHH, công ty hợp doanh gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng; các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

TRẦN VĂN

Các tin, bài viết khác