Tạo động lực tổng hợp để đổi mới và hội nhập

Nhìn lại quãng đường 5 năm của nhiệm kỳ vừa qua, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII nêu rõ: “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành quả quan trọng”.

Những thành quả quan trọng

Theo đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI đứng trước những biến động phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực như: kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, khủng hoảng chính trị ở nhiều nơi, nhiều nước; các nước lớn cạnh tranh quyết liệt giành ảnh hưởng trong khu vực. Tình hình phức tạp, căng thẳng ở biển Đông đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định và tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước… Thế nhưng, trong 5 năm qua, nhìn tổng quát, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành quả quan trọng: Lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô dần ổn định, tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý, từ năm 2013 dần phục hồi, năm sau cao hơn năm trước; cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả tích cực bước đầu. Văn hóa, xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc được giữ vững. Quan hệ đối ngoại, vị thế, uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy...

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Đặc biệt, Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được triển khai thực hiện, đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo tiền đề để đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng. “Những kết quả nêu trên tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn mới”, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả quan trọng đạt được, chúng ta cũng còn những hạn chế, khuyết điểm. Theo đồng chí Lê Hồng Anh, đó là việc đổi mới chưa đồng bộ và toàn diện; một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch; kinh tế vĩ mô ổn định nhưng chưa vững chắc; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí... chưa được ngăn chặn và đẩy lùi; một số mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội chuyển biến chậm; hội nhập quốc tế có mặt chưa chủ động, hiệu quả chưa cao.

Khu dân cư mới bên dòng kênh Tham Lương, quận 12, TPHCM. Ảnh: THÁI BẰNG

Kế thừa và phát triển

Đồng chí Lê Hồng Anh cho biết, trong nội dung văn kiện trình Đại hội XII của Đảng lần này, Đảng ta đã đề cập bổ sung, hoàn thiện nhiều nội dung trên cơ sở kế thừa, phát triển những quan điểm, chủ trương đã có. Trong lĩnh vực kinh tế, chúng ta tích cực đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển nhanh, bền vững trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Tiếp tục thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội và môi trường, dự thảo văn kiện nêu lên 4 vấn đề: Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực; phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; phát triển văn hóa, xây dựng con người; quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Đảng ta khẳng định đây là một trong những lĩnh vực rất quan trọng. Trong dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, so với văn kiện Đại hội XI, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại có những điểm mới, đó là: Nhận thức về mục tiêu, yêu cầu, quan điểm, phương châm bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; về quan hệ đối tác, đối tượng có bước phát triển; thế trận quốc phòng toàn dân gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố; sức mạnh về mọi mặt của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân được tăng cường; triển khai đồng bộ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Thực hiện công tác đối ngoại để kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đối ngoại để phục vụ đối nội. Mở rộng quan hệ đối ngoại nhằm thúc đẩy các quan hệ kinh tế, tăng cường hợp tác kinh tế đối ngoại để phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng ta xác định cần “Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân”; “Tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc”. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ

Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII nhấn mạnh, kế thừa và phát huy những thành tựu, bài học kinh nghiệm của 30 năm đổi mới, nhất là 10 năm gần đây, cần tiếp tục thực hiện có kết quả các phương hướng, nhiệm vụ đúng đắn đã được đề ra trong các nghị quyết của Đảng, đồng thời đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, có bước đi phù hợp trên các lĩnh vực, nhất là giữa kinh tế và chính trị. Tiếp tục đổi mới tư duy, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc nhằm khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực của đất nước, tạo động lực mới cho sự phát triển. Nhận thức đúng và xử lý tốt các nhân tố tạo thành động lực: hài hòa lợi ích; phát huy lòng yêu nước, tinh thần dân tộc; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy nhân tố con người, vai trò của khoa học - công nghệ...

Theo đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, văn kiện trình Đại hội XII đã xác định 12 nhiệm vụ tổng quát trong 5 năm tới. Đó là: Tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, con người Việt Nam phát triển toàn diện; quản lý tốt sự phát triển của xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội; khai thác, sử dụng, quản lý có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; xử lý tốt các quan hệ lớn...

BẢO MINH

 Những kết quả kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015

- Tốc độ tăng giá tiêu dùng: giảm từ 18,13% năm 2011 xuống còn 0,63% vào năm 2015

- Tổng kim ngạch xuất khẩu: bình quân khoảng 18%/năm

- Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đạt 5,82%/năm

- Thu nhập bình quân đầu người khoảng 2.200 USD

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng: tăng bình quân 14,7%/năm (loại trừ yếu tố giá tăng khoảng 6,5%)

- Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2014-2015 tăng trên 7,5%

- Đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng giai đoạn 2011 - 2015 khoảng 24% - 25%

- Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP: đạt trên 83% vào năm 2015 (dịch vụ khoảng 44%)

- Tỷ lệ tổng đầu tư toàn xã hội so với GDP còn 31%

- Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 33% GDP, thị trường trái phiếu đạt 23% GDP vào cuối năm 2015

- Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 35%

HÀ MY (tổng hợp)

Các tin, bài viết khác