Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội (*)

(Phát biểu bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X)

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,
Thưa các đồng chí tham dự hội nghị,

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại lễ bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.
Sau hơn một tuần làm việc khẩn trương, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã hoàn thành chương trình đề ra. Hội nghị đã tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng và sâu sắc; đánh giá cao công tác chuẩn bị các đề án; hoan nghênh các ý kiến đóng góp tâm huyết của các tổ chức và cá nhân trong quá trình chuẩn bị đề án trình hội nghị.

Hội nghị biểu thị sự đồng tình cao với các nội dung tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, nhất trí thông qua Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng.

Hội nghị cũng cho ý kiến về “Báo cáo tổng kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; “Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, quyết định một số vấn đề về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Những nội dung thảo luận và quyết nghị tại Hội nghị Trung ương lần này là hết sức quan trọng, đáp ứng những đòi hỏi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong việc tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng cũng như sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thưa các đồng chí,

Từ sau Đại hội X của Đảng đến nay, tình hình thế giới, khu vực có nhiều thay đổi, diễn biến phức tạp. Nhất là từ cuối năm 2007 đến nay, đất nước ta phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức do những tác động tiêu cực của kinh tế thế giới, những khó khăn nội tại của kinh tế trong nước, sự chống phá của các thế lực thù địch, cộng thêm những tác hại nặng nề của thiên tai, dịch bệnh liên tiếp trên quy mô lớn. Song, bằng bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta đã nỗ lực phấn đấu tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, đạt được những thắng lợi quan trọng.

Nền kinh tế nước ta cơ bản ổn định, duy trì được tốc độ tăng trưởng tương đối cao, năng lực sản xuất và quy mô tổng sản phẩm trong nước tiếp tục tăng lên, kết cấu hạ tầng được cải thiện đáng kể. Các nguồn vốn cho đầu tư phát triển đều tăng. Các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang từng bước được hoàn thiện. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, thông tin, bảo vệ tài nguyên môi trường đều có những tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm và đạt kết quả tích cực, nhất là việc xóa đói, giảm nghèo và giải quyết chính sách đối với người có công.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường, ổn định chính trị - xã hội được giữ vững; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Công tác xây dựng các lực lượng vũ trang được đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực. Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng, vị thế và uy tín của nước ta trên thế giới không ngừng nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Việc quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết đã có đổi mới. Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí, hoạt động văn hóa, văn nghệ tiếp tục được đẩy mạnh. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” triển khai sâu rộng và đã thu được kết quả thiết thực bước đầu. Lòng tin của đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp đổi mới và triển vọng phát triển đất nước được giữ vững, tư tưởng tích cực vẫn là xu hướng chủ đạo trong đời sống xã hội.

Công tác tổ chức, cán bộ được triển khai tương đối đồng bộ, có kết quả tốt trên một số mặt. Các cơ quan của Đảng và Nhà nước được sắp xếp lại, thu gọn đầu mối; công tác cán bộ đã dần đi vào nền nếp, chất lượng nguồn cán bộ quy hoạch được nâng lên; việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị đạt được một số kết quả.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của các tổ chức Đảng, đảng viên, giữ gìn sự thống nhất trong Đảng, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tiếp tục được đẩy mạnh; tổ chức bộ máy và hoạt động của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tư pháp tiếp tục đổi mới, chất lượng được nâng cao hơn. Cải cách hành chính tiếp tục được thực hiện trên các lĩnh vực. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã đạt được một số kết quả bước đầu.

Việc phát huy dân chủ ở cơ sở được chú trọng, các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được bảo đảm tốt hơn. Chính sách xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được triển khai rộng rãi, có kết quả.

Công tác dân vận được quan tâm hơn, nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm đối với công tác vận động quần chúng được tăng cường. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được củng cố về tổ chức và phát triển về hội viên; từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, chú trọng hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; tổ chức được nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Tổng quát lại, trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, Nghị quyết Đại hội X đã được triển khai thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được đẩy mạnh, có chuyển biến tiến bộ. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, phát huy.

Sự nghiệp đổi mới tiếp tục được đẩy mạnh trên mọi lĩnh vực; chính trị - xã hội ổn định; cơ bản ổn định được kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao, an sinh xã hội được chăm lo nhiều hơn. Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, nâng cao uy tín quốc tế của đất nước. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc được giữ vững. Chúng ta đã đạt hoặc gần đạt được nhiều chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, chúng ta còn không ít thiếu sót, khuyết điểm. Hội nghị đã phân tích nhiều, tôi chỉ nhấn mạnh một số điểm: Về phát triển kinh tế - xã hội, so với khả năng và tiềm lực của đất nước thì những kết quả đạt được còn thấp; ổn định kinh tế vĩ mô chưa thật vững chắc, còn tiềm ẩn các yếu tố bất ổn.

Chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Những yếu tố bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường chưa được tăng cường đúng mức. Việc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, đối ngoại có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa theo kịp yêu cầu.

Những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, xã hội chậm được khắc phục, cuộc sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, ở một bộ phận bị giảm sút. Kết quả cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn rất hạn chế. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, khuyết điểm nổi lên là năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của nhiều tổ chức đảng còn yếu.

Công tác tư tưởng thiếu sắc bén, sức thuyết phục chưa cao; yếu kém trong công tác cán bộ chậm được khắc phục; công tác kiểm tra, giám sát còn một số mặt hạn chế. Phương thức lãnh đạo của Đảng chưa theo kịp yêu cầu của thời kỳ mới. Nhiều nội dung trong chính sách xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc chưa được thực hiện đầy đủ. Công tác dân vận, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội chậm được đổi mới. Một số chỉ tiêu quan trọng của Đại hội X chưa đạt.

Từ tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X trong nửa đầu nhiệm kỳ, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học quý báu: Trong bối cảnh tình hình chính trị và kinh tế thế giới diễn biến hết sức phức tạp, yêu cầu phát triển ổn định, vững chắc của đất nước đòi hỏi phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dự báo, quy hoạch, kế hoạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Phải dựa vào nội lực, phát huy nội lực là chủ yếu, đồng thời tranh thủ ngoại lực, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế và xã hội. Phải quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng đúng với vai trò then chốt của công tác này.

Thưa các đồng chí,

Từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội X, tình hình khu vực và trên thế giới còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế ở nhiều nước trên thế giới có thể còn kéo dài, sẽ tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình chính trị và kinh tế thế giới trong những năm tới. Ở trong nước, bên cạnh mặt thuận lợi, như tình hình chính trị - xã hội ổn định, lạm phát bước đầu được kiềm chế, kinh tế vĩ mô dần ổn định đang củng cố lòng tin của nhân dân và các nhà đầu tư nước ngoài, tình hình năm 2009 và một vài năm tới được dự báo là sẽ còn khó khăn hơn.

Để thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, tạo thuận lợi cho bước phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo, trong nửa nhiệm kỳ còn lại của Đại hội X, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải quyết tâm cao thực hiện tốt mục tiêu là:

Nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội X đề ra cho cả nhiệm kỳ là ngăn chặn suy giảm kinh tế, chủ động phòng ngừa lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý, nâng cao chất lượng toàn diện nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập quốc tế đạt hiệu quả ngày càng cao. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Tạo chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong xây dựng Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nhất trí cao, gắn bó mật thiết với nhân dân, có phương thức lãnh đạo khoa học; đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tiếp tục phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; đẩy mạnh thi đua yêu nước, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để thực hiện được mục tiêu đó, chúng ta phải tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp lớn đã được Nghị quyết Đại hội X của Đảng, các nghị quyết Trung ương, kết luận của Bộ Chính trị (khóa X) đề ra, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Về kinh tế, phải xây dựng và thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, chủ động phòng ngừa lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý. Cải thiện môi trường kinh tế, đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế. Huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư của các thành phần kinh tế; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và văn hóa, y tế, xã hội, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo toàn diện, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiến hành cải cách giáo dục theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X), coi trọng cả ba mặt dạy chữ, dạy nghề và dạy làm người, đặc biệt là coi trọng giáo dục nhân cách, phẩm chất đạo đức, lối sống.

Tiếp tục đổi mới đồng bộ cơ chế quản lý và chính sách phát triển khoa học - công nghệ; gắn nghiên cứu khoa học với sản xuất, kinh doanh, giáo dục - đào tạo, phát triển thị trường khoa học - công nghệ, phát huy dân chủ trong nghiên cứu khoa học. Thực hiện tốt nhiệm vụ tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Chú ý cải thiện đời sống cho công nhân ở các khu công nghiệp, hỗ trợ gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và những người gặp hoàn cảnh khó khăn.

Phát triển và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh từ cơ sở đến Trung ương. Tích cực phòng bệnh, phòng dịch, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Phát triển và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin; phát triển văn hóa gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội. Tăng cường lãnh đạo, quản lý, nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản; chống sự xâm nhập các sản phẩm độc hại, phản văn hóa, phản động, gây phương hại tư tưởng, đạo đức xã hội.

Về bảo vệ tài nguyên, môi trường, tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường, có các chế tài đủ mạnh để ngăn ngừa, xử lý các vi phạm. Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, các chương trình, dự án đầu tư.

Tăng cường công tác điều tra cơ bản, bao gồm cả tài nguyên và môi trường biển; sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả cao các nguồn tài nguyên, bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững cả cho trước mắt và lâu dài...; chủ động triển khai các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu; có biện pháp tích cực hạn chế thiệt hại ở những vùng thường xảy ra thiên tai.

 

Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phải tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Chăm lo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong các chiến lược, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế, an ninh, đối ngoại. Làm tốt nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho nhân dân một cách phù hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố “thế trận lòng dân”, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng chiến đấu cao, đối phó kịp thời, thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân về những thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Chủ động phát hiện từ xa, từ sớm và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ.

Tăng cường công tác bảo vệ Đảng và bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, kết hợp với chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và xử lý biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa, tận tụy phục vụ nhân dân.

Tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể nhân dân, đưa các mối quan hệ quốc tế đã được thiết lập vào chiều sâu, ổn định, bền vững. Tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác, phù hợp yêu cầu và lợi ích đất nước ta.

Tiếp tục thực hiện các chủ trương, biện pháp tích cực để xác định đường biên giới trên bộ, trên không, trên biển, thềm lục địa, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. Thực hiện tốt chính sách với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát huy dân chủ xã hội, phải tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và của cả hệ thống chính trị; đổi mới đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, tăng cường dân chủ, nâng cao chất lượng công tác cán bộ... Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Kết luận Hội nghị Trung ương 9 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ; tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giải đáp có căn cứ khoa học những vấn đề lớn thực tiễn đất nước đang đặt ra; tập trung vào tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh 1991 và chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XI với chất lượng cao; nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, sắc bén, sức thuyết phục của công tác tư tưởng. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo chuyển biến căn bản trong việc ngăn chặn, từng bước đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Xây dựng chiến lược công tác kiểm tra, giám sát từ nay đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025. Đổi mới, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quốc hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Chính phủ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách tư pháp.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Phát huy dân chủ, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Thưa các đồng chí,

Từ nay đến Đại hội XI của Đảng, chúng ta cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số việc quan trọng sau đây:

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bổ sung, phát triển cương lĩnh; tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010), xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020); tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội X, chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngăn chặn suy giảm kinh tế, chủ động phòng ngừa lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường củng cố, phát triển những yếu tố bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường. Tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước.

Tập trung làm tốt một số nhiệm vụ có tác động lớn tới tư tưởng, tạo niềm tin cho nhân dân như đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhất là việc “làm theo”; nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh các vi phạm của báo chí, xuất bản.

Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Đổi mới một bước công tác cán bộ, chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội đảng các cấp và nhân sự Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị Trung ương lần này đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Nhưng điều có ý nghĩa quan trọng hơn là chúng ta phải tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả các quyết định của Trung ương. Tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, cấp ủy các cấp, mọi cán bộ và đảng viên cần lãnh đạo và tổ chức tốt việc quán triệt và thực hiện các nghị quyết, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với những kết quả thiết thực.

Hội nghị Trung ương lần này kết thúc vào dịp chuẩn bị kỷ niệm 79 năm thành lập Đảng và cả nước đón xuân mới Kỷ Sửu 2009, tôi kêu gọi mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cơ quan, doanh nghiệp và mọi người, xuất phát từ chức năng và nhiệm vụ của mình, nêu cao bản lĩnh chính trị, phát huy lòng yêu nước, tiếp tục phấn đấu vươn lên tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng ngày thành lập Đảng, gắng sức hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2009, đoàn kết một lòng đưa đất nước tiến lên.

Trước mắt, tôi đề nghị mỗi đồng chí ủy viên Trung ương, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, chăm lo thật tốt tết cho nhân dân, để nhà nhà đều có tết, người người đều có tết vui tươi, lành mạnh, an toàn; cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện những quy định của Đảng và Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống xa hoa, lãng phí.

Nhân dịp này, tôi xin gửi tới toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị, đến đồng chí, đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chúc mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, năm mới tiến bộ mới, thắng lợi mới.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X).

Xin trân trọng cảm ơn.


(*) Đầu đề do Báo SGGP đặt.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Dấn thân cho ngày mai tươi đẹp

“Từ bữa dịch tới giờ, mấy cô cậu đoàn viên thanh niên trong khu phố hỗ trợ chúng tôi nhiệt tình lắm. Bữa trước khu vực này bị phong tỏa, khi cần chúng tôi gọi, chỉ vài phút sau là các cháu đã có mặt trợ giúp”, bà Phạm Phương Quyên (khu phố 1, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM) nói về các đoàn viên thanh niên ở khu phố mình.

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Việt Nam - Nga hợp tác phòng chống dịch Covid-19

Chiều 16-9 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Trong không khí chân thành và tin cậy, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các phương hướng, biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga, hợp tác phòng chống dịch Covid-19, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế hai nước cùng quan tâm. 

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP