Năm 2007

TPHCM đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh

Năm 2006, TPHCM thực hiện chương trình “Năm 2006-năm cải cách hành chính”, hầu hết các sở, ngành, quận-huyện, phường-xã, thị trấn đã có những bước chuyển biến tích cực so với năm trước, nhất là tỷ lệ cung ứng dịch vụ hành chính cho người dân và các doanh nghiệp.

Tuy nhiên so với yêu cầu của chương trình và đòi hỏi của xã hội, công tác cải cách hành chính ở TPHCM vẫn còn nhiều bất cập, yếu kém. Vì vậy, UBND TPHCM đã đề ra những giải pháp để hạn chế dần những tồn tại, yếu kém, đáp ứng được nguyện vọng của người dân và các doanh nghiệp trong thời gian tới.

Đăng ký quyền sở hữu nhà tại Tổ Nghiệp vụ hành chính công quận 3. Ảnh: C.TH.

Năm 2007, TPHCM tiếp tục đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính, trong đó củng cố hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý, rà soát công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách kinh tế, đảm bảo phù hợp với quy định của luật pháp Việt Nam và các cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

TP sẽ hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế; mẫu hóa thống nhất các loại giấy tờ mà nhân dân, doanh nghiệp cần khi có yêu cầu giải quyết về sản xuất, kinh doanh.

TP cũng sẽ hoàn thiện các văn bản pháp quy về đầu tư xây dựng cơ bản, sau khi có các nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu.

Trong việc điều chỉnh, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính và quy định chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước tại TPHCM, UBND TPHCM sẽ xác định rõ vai trò quản lý của nhà nước đối với các ngành và lĩnh vực, phân định ranh giới giữa các hoạt động công quyền với các hoạt động cung cấp dịch vụ công.

Phân cấp trong quản lý kinh tế và quy định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị và của người đứng đầu; đồng thời bảo đảm điều kiện cần thiết để các cơ quan chính quyền TP làm tốt phần việc của mình; tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy và hoạt động của các ban quản lý dự án.

Ban quản lý các dự án phải chấn chỉnh công tác tư vấn trong đầu tư xây dựng nhằm tăng cường công tác quản lý và nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia trong quá trình đầu tư và xây dựng.

Để công khai các quy trình, thủ tục hành chính cho công dân, doanh nghiệp, TP đẩy mạnh việc triển khai đề án tin học hóa, ứng dụng CNTT vào các đơn vị quản lý Nhà nước, tăng cường thông tin trên mạng các văn bản quy phạm pháp luật để người dân và doanh nghiệp biết.

TP tiếp tục đổi mới phương pháp, nội dung đánh giá kết quả và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức các cấp, các ngành, trong đó chú trọng về chất lượng và hiệu suất công tác sau đào tạo; tiếp tục triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và doanh nghiệp trẻ cho TP; tạo điều kiện cho số cán bộ đã tốt nghiệp về được bố trí làm việc đúng chức năng để phát huy tác dụng tích cực; đưa ra các chính sách đãi ngộ cho cán bộ, công chức ở các cấp cơ sở và thu hút chuyên gia giỏi về công tác tại TP.

Trong thời gian tới, TP tăng cường các hình thức gặp gỡ, đối thoại giữa chính quyền với công dân và doanh nghiệp nhằm tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và doanh nghiệp hoạt động; giải quyết đơn, thư khiếu nại-tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật nhằm hạn chế các vụ khiếu kiện kéo dài hoặc vượt cấp. 

PHƯỚC NGỌC

Các tin, bài viết khác