Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam và công cuộc đổi mới đất nước”

Nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2016), thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chiều 12-1, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp tổ chức triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam và công cuộc đổi mới đất nước” (1986 - 2016).


Triển lãm giới thiệu gần 200 ảnh, tài liệu, hiện vật khái quát về quá trình không ngừng tìm tòi, nghiên cứu để hình thành và phát triển đường lối đổi mới của Đảng trong 30 năm qua. Triển lãm khẳng định những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong các lĩnh vực quan trọng như: chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... cũng như các bài học rút ra trong những năm đổi mới là tiền đề quan trọng cho sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với chủ đề tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam, phần III của triển lãm giới thiệu đến người xem những hình ảnh về hoạt động Đại hội Đảng các cấp, các hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Văn kiện trình đại hội.

MINH TÂM 

Các tin, bài viết khác