Từ khóa: #Từ của năm

Công chúng bình chọn làm từ nổi bật của năm

Từ của năm sẽ do công chúng quyết định

Các nhà từ điển học thuộc Nhà xuất bản Đại học Oxford chọn 3 từ tiêu biểu nhất cho năm 2022 là Metaverse, #IStandWith và Goblin Mode để công chúng bình chọn làm từ nổi bật của năm.