Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt trong nhiệm kỳ mới

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM TẤT THÀNH CANG:

 

Ngay sau khi Đại hội lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp, đồng chí Tất Thành Cang (ảnh), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo SGGP về kết quả Đại hội và nhiệm vụ sắp tới của Đảng bộ TPHCM, với quyết tâm chính trị cao nhất là đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X đi vào cuộc sống.

Phóng viên: Những đánh giá quan trọng tại Đại hội lần thứ XII của Đảng có ý nghĩa như thế nào trong nhiệm kỳ mới, thưa đồng chí?

Đồng chí TẤT THÀNH CANG: Báo cáo chính trị đã đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI trong 5 năm qua và nhìn lại 30 năm đổi mới với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những thành quả quan trọng đạt được và kinh nghiệm mà Đại hội XII của Đảng đánh giá qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI đã tạo tiền đề để chúng ta định hướng phát triển cho giai đoạn sắp tới với nhiều nhiệm vụ và giải pháp quan trọng. Đặc biệt là phương hướng nhiệm kỳ mới đã đề ra sáu nhiệm vụ trọng tâm, mà nhiệm vụ đầu tiên là về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Để thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TPHCM đi vào cuộc sống, Đảng bộ TPHCM kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung thực hiện tốt mục tiêu “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” với yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng phải nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu để đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ của Đảng đặt ra. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gắn trách nhiệm và quyết tâm chính trị của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ở mỗi địa phương, đơn vị. Từng cán bộ, đảng viên, từng cơ sở Đảng phải bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình, gương mẫu chấp hành nguyên tắc tổ chức Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Hiến pháp, pháp luật Nhà nước.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung và các bước triển khai, phương thức thực hiện cụ thể, gắn với từng địa phương, từng đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền các cấp. Phải coi đây là nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, liên tục, làm hàng ngày và đi vào thực chất. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần học tập tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để vận dụng vào thực tiễn công tác; nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lề lối công tác, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng.

Về yêu cầu xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Đảng bộ TPHCM đặt trọng tâm vấn đề gì, thưa đồng chí?

Đảng bộ TPHCM xác định trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy đối với hệ thống chính trị. Đặc biệt, nâng cao phương thức, bản lĩnh, trí tuệ và hiệu lực lãnh đạo của Đảng đối với bộ máy chính quyền các cấp. Cái này là then chốt, có ý nghĩa gắn mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng với điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, để làm sao tạo động lực mới phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, để ai cũng được hưởng lợi từ thành quả đổi mới và phát triển đất nước; góp phần xây dựng đất nước ta dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Yêu cầu phát triển đất nước còn đòi hỏi nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và phát triển mạnh giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ; qua đó nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, bảo đảm sức cạnh tranh của nền kinh tế.

*Về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng chí quan tâm đến vấn đề gì nhất để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội?

Tôi quan tâm trước tiên là đổi mới trong phương pháp quản lý và đổi mới trong việc ban hành cơ chế, chính sách, để làm sao trong điều kiện nguồn ngân sách hạn hẹp nhưng chúng ta vẫn phát triển các công trình hạ tầng kinh tế, hạ tầng kỹ thuật phục vụ đời sống người dân và sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, giữ vững quốc phòng an ninh; từ thực tiễn góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách. Phải đổi mới mạnh mẽ phương pháp quản lý, để làm sao sử dụng một cách chắt chiu, tiết kiệm, hiệu quả nguồn ngân sách; tăng đầu tư, giảm chi thường xuyên. Đây không chỉ là mục tiêu, yêu cầu của điều hành vĩ mô, mà bản thân TPHCM cũng phải đặc biệt chú ý điều này.

*Tại Đại hội XII của Đảng, TPHCM có kiến nghị giải pháp nào mang tính cơ chế đặc thù để phát triển?

Cái chính mà TPHCM cần hướng tới là xây dựng và tổ chức chính quyền đô thị ở địa phương phù hợp, có ý nghĩa then chốt để phát triển kinh tế, xã hội và giải phóng sức sản xuất. Về cơ chế mang tính đặc thù để TPHCM phát triển nhanh, bền vững thì tới đây cần sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020 trong 5 năm qua; qua đó tiếp tục đề xuất, kiến nghị với Trung ương có cơ chế, chính sách phù hợp, mang tính đặc thù để TPHCM phát huy và khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển và đóng góp ngày càng nhiều hơn cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và đất nước.
lXin cảm ơn đồng chí!

HOÀI NAM (thực hiện)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Tính đến 11 giờ ngày 29-11-2020 đã có 62.573.187 ca xác nhận mắc Covid-19, có 1.458.305 ca tử vong trên thế giới (Mỹ: 13.610.357 ca mắc, 272.254 tử vong; Ấn Độ: 9.393.039 ca mắc, 136.733 ca tử vong; Brazil: 6.290.272 ca mắc, 172.637 ca tử vong; Nga: 2.242.633 ca mắc, 39.068 ca tử vong). Tại Việt Nam, có 1.341 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 1.179 ca đã được chữa khỏi, 35 ca tử vong.