12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 được Quốc hội thông qua, xác định 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 ảnh 1