Australia “oằn lưng” chống chọi thảm họa cháy rừng

Australia “oằn lưng” chống chọi thảm họa cháy rừng

Australia 'oằn lưng' chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 1
Australia 'oằn lưng' chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 2
Australia 'oằn lưng' chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 3
Australia 'oằn lưng' chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 4
Australia 'oằn lưng' chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 5
Australia 'oằn lưng' chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 6
Australia 'oằn lưng' chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 7
Australia 'oằn lưng' chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 8

Australia 'oằn lưng' chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 9
Australia 'oằn lưng' chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 10
Australia 'oằn lưng' chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 11
Australia 'oằn lưng' chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 12
Australia 'oằn lưng' chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 13
Australia 'oằn lưng' chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 14
Australia 'oằn lưng' chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 15
Australia 'oằn lưng' chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 16
Australia 'oằn lưng' chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 17
Australia 'oằn lưng' chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 18
 

NGUỒN: REUTERS, ABC NEWS, CNN, THE GUARDIANS

TRUNG THU - Đồ họa: HỮU VI

Các tin, bài viết khác

" />