Các thông số môi trường tại Formosa Hà Tĩnh nằm trong quy chuẩn cho phép

(SGGP).- Ngày 24-2, tại tỉnh Hà Tĩnh, Viện Công nghệ môi trường đã báo cáo kết quả giám sát môi trường mới nhất tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS).

Theo báo cáo, tổ công tác đã tiến hành giám sát về nước thải sinh hóa liên tục hàng ngày 3 mẫu/ngày, vào các thời điểm khác nhau. Qua kiểm nghiệm, đánh giá trong 112 mẫu lấy được từ ngày 1-1 đến 10-2-2017 đều phù hợp tiêu chuẩn QCVN 52 (Quy chuẩn xả thải nước thải công nghiệp gang thép) với các chỉ tiêu về nhiệt độ, pH, BOD5, COD, TSS, tổng dầu mỡ khoáng, tổng phenol, tổng xyanua, tổng nitơ, Hg, Cr, Cd... Về chất lượng mẫu nước tại trạm quan trắc online, qua kiểm nghiệm, phân tích cho thấy các thông số đều nằm trong khoảng giới hạn cho phép của QCVN 52:2013/BTNMT (cột B) và QCVN 40:2011/BTNMT (cột B). Đối với nước thải công nghiệp sau khi xử lý xong đều xả vào bể chứa trước khi bơm ra môi trường.

Về kết quả giám sát khí thải, chất lượng nước, trầm tích đáy và thủy sinh vật tại biển ven bờ khu vực hoạt động của FHS đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN …

DƯƠNG QUANG

Các tin, bài viết khác