Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XI Đảng bộ TPHCM, Đại hội XIII của Đảng: Đảng phát triển, trưởng thành qua các kỳ đại hội

SGGP
L.T.S: Thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XI Đảng bộ TPHCM, Đại hội XIII của Đảng, từ số báo hôm nay, Báo SGGP trân trọng giới thiệu đến quý độc giả bài viết của các chuyên gia về sự phát triển, trưởng thành của Đảng qua các kỳ đại hội; Những thành tựu to lớn của các nhiệm kỳ qua… 

Cùng với đó là các bài viết ghi nhận từ thực tế về những thành quả, mà cả nước nói chung và TPHCM nói riêng, đã đạt được sau quá trình không ngừng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng trong nhiều năm qua theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TPHCM và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Mùa xuân năm 1930, sau một thời gian chuẩn bị về mọi mặt, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó đến nay, trải qua 12 kỳ đại hội, Đảng Cộng sản Việt Nam có sự phát triển, trưởng thành về mọi mặt.

Tháng 3-1935, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng được tổ chức tại Ma Cao (Trung Quốc). Đại hội đề ra chủ trương, đường lối, tổ chức và hoạt động của Đảng trong thời kỳ mới. Sau đại hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi quan trọng, đặc biệt là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dẫn tới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2-9-1945. Điều kiện lịch sử mới đặt ra cho Đảng yêu cầu là phải bổ sung và hoàn chỉnh đường lối cách mạng dân chủ nhân dân, đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. Trong bối cảnh đó, Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (từ ngày 11 đến 19-2-1951) tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Đại hội quyết định xây dựng ở mỗi nước Đông Dương một đảng cách mạng riêng. Ở Việt Nam, lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam. Đồng chí Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Đảng, đồng chí Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng đã lãnh đạo kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và lãnh đạo toàn dân tiến hành kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tháng 9-1960, tại thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng được tổ chức. Đại hội lần này là đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà. Đồng chí Hồ Chí Minh được bầu lại làm Chủ tịch Đảng và đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đại hội quyết định lấy ngày 3-2 dương lịch hàng năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng.

Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XI Đảng bộ TPHCM, Đại hội XIII của Đảng: Đảng phát triển, trưởng thành qua các kỳ đại hội ảnh 1 Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đại biểu quân đội dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (tháng 9-1960). Ảnh: TƯ LIỆU

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng họp tháng 12-1976 tại thủ đô Hà Nội. Đây là đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước lên CNXH. Đại hội quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua Điều lệ Đảng mới của Đảng gồm 11 chương và 59 điều. Điều lệ đã rút gọn 10 nhiệm vụ của đảng viên thành 5 nhiệm vụ, đặt lại chức vụ tổng bí thư thay chức bí thư thứ nhất, quy định nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương là 5 năm…

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng họp tại Hà Nội, tháng 3-1982, quyết định điều chỉnh cơ cấu, quy mô, tốc độ của mục tiêu công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa (XHCN), chú trọng phát triển nông nghiệp, coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu. Tháng 12-1986, trên cơ sở phân tích sâu sắc tình hình đất nước và qua quá trình tìm tòi, khảo nghiệm thực tiễn, với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đã đề ra Đường lối Đổi mới toàn diện đất nước, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình quá độ lên CNXH ở Việt Nam.

Tiếp tục bổ sung, phát triển đường lối đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (tháng 6-1991), đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Cương lĩnh khẳng định những thắng lợi của cách mạng Việt Nam và đúc kết 5 bài học kinh nghiệm; xác định 6 đặc trưng của xã hội XHCN ở Việt Nam và 7 phương hướng xây dựng,  phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VII và Cương lĩnh 1991, đất nước chính thức thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (tháng 6-1996), quyết định chuyển đất nước sang thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đại hội chỉ rõ mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020. Bước vào những tháng đầu thế kỷ XXI, tháng 4-2001, diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng. Đại hội chủ trương phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được tổ chức tháng 4-2006 đã khẳng định: Nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ngày càng sáng tỏ; hệ thống luận điểm về công cuộc đổi mới, về xã hội XHCN và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam đã hình thành trên những nét cơ bản. Đại hội chủ trương phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đưa nước ta sớm ra khỏi tình trạng kém phát triển, vươn lên trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Diễn ra vào tháng đầu tiên của năm 2011 (tháng 1-2011), khi tổng kết 25 năm đổi mới và 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng khẳng định: Công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, trở thành nước có thu nhập trung bình. Đại hội xác định mục tiêu tổng quát: Xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của CNXH với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hóa phù hợp, tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước XHCN ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Đại hội thảo luận và thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung và phát triển 2011). Trong đó, đại hội bổ sung 2 đặc trưng: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và có Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; đồng thời, điều chỉnh nội dung 5 trong số 6 đặc trưng của Cương lĩnh 1991.

Tháng 1-2016, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII đã diễn ra. Đại hội  xác định mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững… Đại hội xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế.

Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XI Đảng bộ TPHCM, Đại hội XIII của Đảng: Đảng phát triển, trưởng thành qua các kỳ đại hội ảnh 2 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảngdiễn ra từ ngày 20 đến 28-1-2016 tại Hà Nội. Ảnh: ĐỨC ANH

Như vậy, qua mỗi kỳ đại hội, Đảng đã khẳng định vai trò lãnh đạo và đánh dấu sự trưởng thành, phát triển của Đảng. Những chủ trương lớn được xác định tại các kỳ đại hội là yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam 90 năm qua; tạo tiền đề cho những thành công của đất nước trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

PGS-TS NGUYỄN DANH TIÊN, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hiện thực hóa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở thành phố mang tên Bác là chủ trương phù hợp với tâm nguyện của nhân dân. Đây là một đóng góp có ý nghĩa đi đầu, mở đầu cho các địa phương khác và cho cả nước.

Việt Nam và Thế giới

Việt Nam được bầu vào Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

Tại kỳ họp lần thứ 9 Đại hội đồng Công ước UNESCO về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đang diễn ra tại Trụ sở UNESCO Paris, Pháp, ngày 6-7, Việt Nam đã trúng cử thành viên Ủy ban liên Chính phủ (UBLCP) Công ước UNESCO về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể với 120 trên tổng số 155 phiếu bầu - số phiếu tín nhiệm cao nhất trong Nhóm IV các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời cao nhất trong số các nước trúng cử.


Vững lòng biển đảo

Khai mạc triển lãm sách về biển và hải đảo Việt Nam

Ngày 5-6, tại Khánh Hòa, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự Thật phối hợp Trường Đại học Nha Trang tổ chức triển lãm sách và báo cáo chuyên đề về biển và hải đảo Việt Nam. Đây là hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-6) và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 (ngày 8-6).

Nhân sự

Cải cách hành chính

Công an TPHCM chỉ đạo về việc cấp CCCD gắn chip

Ngày 2-7, Ban Giám đốc Công an TPHCM có những chỉ đạo tới Công an 22 quận huyện và TP Thủ Đức liên quan đến việc cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho người dân trên địa bàn.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

" />