“Chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến trường Nam bộ"

Tập sách “Chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến trường Nam bộ”, do NXB Đại học quốc gia TPHCM ấn hành. Cuốn sách là tập

hợp 98 bài viết, nghiên cứu của những nhà cách mạng, nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu và giảng dạy lịch sử, cán bộ, chiến sĩ đã hoạt động trên chiến trường Nam bộ và cựu chiến binh Điện Biên Phủ… về chiến thắng Điện Biên Phủ và về chiến trường Nam bộ trong chiến lược Đông Xuân 1953-1954.

Các bài viết được sắp xếp vào 3 phần: “Chiến thắng Điện Biên Phủ- Những vấn đề chung”, “Phối hợp chiến trường ở Nam bộ và các mặt trận trong Đông Xuân  1953-1954”, “Các tỉnh Nam bộ tiến công nổi dậy trong và sau chiến dịch Điện Biên Phủ”.

N.C.

Các tin, bài viết khác