Công tác Tuyên giáo góp phần tạo thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận xã hội

Sáng 30-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư và đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.
Công tác Tuyên giáo góp phần tạo thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận xã hội

(SGGPO).- Sáng 30-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư và đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Công tác Tuyên giáo góp phần tạo thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận xã hội ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị sáng 30-12

Báo cáo do đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày tại hội nghị cho biết, trong năm qua, toàn ngành đã triển khai một khối lượng công việc rất lớn, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra. Các hoạt động về tuyên truyền đã góp phần tạo thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội đối với các chủ trương của Đảng và chính sách Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, các thế lực phản động tiếp tục lợi dụng những vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, lịch sử hòng kích động chia rẽ nội bộ, chia rẽ dân với Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Trước tình hình đó, ngành Tuyên giáo luôn coi trọng và quan tâm chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả công tác đấu tranh quan điểm, nhằm uốn nắn những nhận thức lệch lạc, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng và những chủ trương lớn của Nhà nước.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã kịp thời xây dựng tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt nội bộ trong các cơ sở đảng về một số vấn đề nhạy cảm liên quan đến quan hệ Việt-Trung, như: thông tin sai sự thật về cuộc gặp cấp cao tại Thành Đô (Trung Quốc) năm 1990; bức thư của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, cuộc hội đàm với lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc của đồng chí Lê Hồng Anh với tư cách đặc phái viên Tổng Bí thư. Qua đó góp phần giải tỏa nhiều thông tin bất lợi cho công tác tư tưởng trong Đảng, trong Nhân dân, đấu tranh phản bác lại các luồng thông tin xấu độc lan truyền trên mạng, trong xã hội; góp phần làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch trong việc kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây căng thẳng, bất ổn, mất môi trường ổn định, hòa bình cho phát triển đất nước.

Ngoài ra, cũng đã tổ chức cuộc gặp mặt của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương với các đồng chí được giao nhiệm vụ làm trưởng đại diện của Việt Nam tại nước ngoài để định hướng nhiệm vụ phối hợp làm tốt công tác thông tin đối ngoại. Đặc biệt, theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xây dựng 15 báo cáo phản biện về một số vấn đề phức tạp, nhạy cảm trên phương diện lý luận.

Sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào hoạt động trái phép trong vùng biển của Việt Nam đã đặt ngành Tuyên giáo trước những nhiệm vụ và thách thức lớn, đòi hỏi phải có cách tiếp cận nhạy bén, bản lĩnh chính trị vững vàng mới thể hiện rõ vai trò tham mưu giúp Trung ương, các tỉnh, thành ủy xử lý tốt các tình huống phức tạp, khó lường. Công tác định hướng tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội về sự kiện này đã được ngành Tuyên giáo tham mưu kịp thời, hiệu quả cao...

Công tác Tuyên giáo góp phần tạo thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận xã hội ảnh 2

Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh đã biểu dương những kết quả mà ngành Tuyên giáo đã đạt được trong năm qua, nhất là công tác phát hiện, nắm bắt, đánh giá tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội để tham mưu với các cấp ủy Đảng những giải pháp, biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp; đẩy mạnh đấu tranh chống “diễn biến hoà bình”, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước, cổ vũ tinh thần khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.

Tuy nhiên, theo đồng chí Lê Hồng Anh, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tuyên giáo trong năm qua cũng bộc lộ những hạn chế, thiếu sót. Đó là việc đổi mới phương thức công tác tuyên giáo còn chậm, hiệu quả chưa cao; công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị một số mặt còn bất cập; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chưa thực sự sắc bén; việc chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện một số chủ trương, chính sách về giáo dục, khoa học, công nghệ, y tế chưa tạo ra chuyển biến rõ nét; công tác chỉ đạo báo chí tuy có nhiều cố gắng, nhưng vẫn còn tình trạng một số ấn phẩm báo chí, chương trình phát thanh truyền hình xa rời tôn chỉ, mục đích, nặng về thông tin mặt tiêu cực; còn xảy ra một số vụ việc sai phạm, thông tin sai sự thật, thiếu nhạy bén chính trị trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ.

"Nhìn chung, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cần tiếp tục được kiện toàn, nâng cao chất lượng để đáp ứng tốt yêu cầu công tác trong tình hình mới. Đề nghị các đồng chí cần nghiên cứu làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm đó, đề ra giải pháp thích hợp và quyết tâm thực hiện một cách có hiệu quả để khắc phục" - đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh.

Đề cập tới nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Lê Hồng Anh cho rằng, năm 2015, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XII của Ðảng, cũng là năm có nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn như 85 năm Ngày thành lập Ðảng, 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Cách mạng Tháng Tám và thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, 40 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất  đất nước… Vì vậy, nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo trong năm 2015 là rất quan trọng và cũng rất nặng nề.

Trong năm 2015, ngành Tuyên giáo cần tập trung tuyên truyền quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Quán triệt sâu sắc, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Ðảng và toàn xã hội; tham mưu, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Ðại hội XII của Đảng. Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo không khí phấn chấn, sôi nổi trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đã đề ra. Ngành Tuyên giáo phải tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn đất nước. Tích cực tham gia tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, góp phần giải đáp có căn cứ khoa học những vấn đề do thực tiễn đặt ra; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức công tác tuyên giáo, đặc biệt công tác tuyên giáo trong phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phục hồi nhịp độ tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và thực hiện 3 đột phá chiến lược; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền miệng, tăng cường đối thoại, nâng cao hiệu quả của công tác chỉ đạo báo chí; nghiên cứu đề xuất những giải pháp hữu hiệu ngăn chặn, vô hiệu hoá những thông tin xấu độc trên mạng Internet.

"Đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước ta. Coi trọng công tác dự báo, đấu tranh chống âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động, thù địch, ngăn chặn, đầy lùi tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng và củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa" - đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh.

Hội nghị sẽ tiếp tục làm việc hết ngày hôm nay.

Tin và ảnh: TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thi đua từ những công việc hàng ngày

75 năm qua, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là lời hiệu triệu thúc giục lòng yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc của mỗi người để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong giai đoạn hiện nay, phong trào thi đua đang hướng đến sự thiết thực, tạo thuận lợi để người dân có thể thực hiện từ những công việc trong cuộc sống hàng ngày.

Vững lòng biển đảo

Cựu chiến binh Thành phố Thủ Đức thăm, tặng quà Vùng 2 Hải quân

Ngày 22- 4, tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh và đoàn thể phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, TPHCM đã đến thăm, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân. Đại tá Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 2 chủ trì tiếp đoàn.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng

Cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang bước vào đợt vận động bầu cử. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khẳng định, MTTQ các cấp sẽ hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện để các ứng viên có cơ hội được trình bày chương trình hành động của mình. Qua đó, cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tiếp nhận quà của Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM giúp đỡ người dân miền Trung khắc phục hậu quả bão lụt trong năm 2020

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam: Thúc đẩy tinh thần Đổi mới ngày càng sâu rộng

Trong suốt thời gian từ ngày 25-1 đến ngày 1-2-2021, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐSCVN) đã diễn ra thành công tốt đẹp ở Thủ đô Hà Nội. Tôi xin chúc mừng Việt Nam đã đạt được những thành tựu tại kỳ Đại hội này. Đây là dấu mốc ý nghĩa và quan trọng trong lịch sử và sự phát triển đất nước, thúc đẩy tinh thần Đổi mới ngày càng sâu rộng.
Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đặc biệt, với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, người đảng viên, nhiều đại biểu đều khẳng định sẽ quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống. Phóng viên Báo SGGP ghi nhận một số ý kiến.
Quang cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kết quả Đại hội XIII phản ánh thành tựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về lễ bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, trong đó nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.