Củng cố tổ chức cơ sở đảng - Cầu nối giữa Đảng với dân

LTS: Ngày 17-3, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học “Thành phố Hồ Chí Minh - 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập”. Hội thảo đã nhận được 125 bản tham luận của các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, các nhà khoa học ở trung ương và TPHCM. Từ số báo này, Báo SGGP xin trích đăng một số tham luận trong cuộc hội thảo nói trên.

Đảng ta luôn xác định tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với dân, có vị trí rất quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng. Đây là nơi trực tiếp lãnh đạo nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, đồng thời cũng là nơi kiểm nghiệm và góp phần quan trọng vào việc hình thành, bổ sung, hoàn thiện và phát triển chủ trương, đường lối của Đảng thông qua những kinh nghiệm thực tiễn phong phú của đội ngũ đảng viên và quần chúng nhân dân.

Xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh

Sau ngày giải phóng, cùng với việc tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó tập trung lãnh đạo củng cố, xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh.

Những ngày đầu giải phóng, Đảng bộ TP chỉ có 4.175 đảng viên thì đến nay đã có 2.382 cơ sở đảng với gần 200.000 đảng viên và 11.120 chi bộ trực thuộc. Tổ chức Đảng ở phường, xã, thị trấn đã có những chuyển biến rõ rệt. Từ chỗ chỉ tổ chức được chi bộ hoặc tổ trung kiên với vài đảng viên ở mỗi phường, xã, thị trấn thì đến nay đã tổ chức thành Đảng bộ cơ sở với hàng trăm đảng viên, có những Đảng bộ lớn tới hàng ngàn đảng viên. Các khu phố, ấp đã hình thành được chi bộ trực thuộc hoặc Đảng bộ bộ phận lãnh đạo hệ thống chính trị ở khu phố, ấp. Hệ thống chính trị ở phường, xã, thị trấn phát triển lớn mạnh không ngừng, nhiều nơi phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống nhân dân.

Các loại hình TCCSĐ trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cơ quan… được xây dựng, củng cố. Trong đó, việc xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu như năm 1990, TPHCM chỉ có vài tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, thì đến nay đã có 953 tổ chức đảng với gần 16.000 đảng viên.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc trong toàn Đảng bộ TP, đạt được kết quả bước đầu rất quan trọng. Qua thực hiện, cán bộ, đảng viên có chuyển biến rõ nét. Công tác đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên hàng năm có tiến bộ, ngày càng thực chất hơn, từng bước khắc phục “bệnh thành tích” trong kiểm điểm, đánh giá. Công tác biểu dương, khen thưởng TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu được thẩm định chặt chẽ về tiêu chuẩn, thành tích, thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh đón nhận danh hiệu Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh 3 năm liền. Ảnh: VIỆT DŨNG

Khắc phục “bệnh thành tích”

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng TCCSĐ của Đảng bộ TPHCM những năm qua vẫn còn nhiều hạn chế.

Chất lượng hoạt động của các loại hình TCCSĐ chưa đồng đều, một số tổ chức đảng doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước chất lượng hoạt động còn hạn chế. Nền nếp và chất lượng sinh hoạt cấp ủy, Đảng bộ, chi bộ ở một số nơi chưa tốt. Việc phân tích, đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên hàng năm tuy có tiến bộ nhưng chưa đồng đều, có nơi quá chặt chẽ nhưng nhiều nơi vẫn còn nể nang, dễ dãi nên tỷ lệ TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh và tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ còn cao và có sự cách biệt khá lớn giữa các loại hình cơ sở. Tỷ lệ TCCSĐ đánh giá xếp loại yếu kém chưa giảm, thậm chí có xu hướng tăng lên (năm 2011 số cơ sở đảng xếp loại yếu kém chiếm 0,49% thì năm 2014 chiếm 0,68%). Công tác quản lý đảng viên chưa thật chặt chẽ, nhất là những diễn biến về tư tưởng và các mối quan hệ xã hội của đảng viên; việc phân công công tác và kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao còn nhiều hạn chế.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển TP theo Nghị quyết số 16-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020”; trong những năm tới Thành ủy TP sẽ tiếp tục lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng TCCSĐ theo các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương. Trong đó sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa việc xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, tạo cho được sự chuyển biến căn bản, rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình TCCSĐ. Làm cho các TCCSĐ thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao và giải quyết có hiệu quả những vấn đề xảy ra ở cơ sở.

Tăng cường chỉ đạo việc phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, đúng thực chất, khắc phục triệt để “bệnh thành tích”, “châm chước”, nể nang, cảm tính khi đánh giá, phân loại. Nêu cao ý thức tự giác, gương mẫu của cấp ủy, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Các cấp ủy cấp trên trước khi xét công nhận TCCSĐ trong sạch, vững mạnh hoặc đề nghị cấp trên xét khen thưởng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm, 5 năm liền nhất thiết phải thẩm định chặt chẽ, lấy ý kiến nhân dân bằng các hình thức thích hợp để đảm bảo đúng thực chất.

Chăm lo xây dựng, bồi dưỡng và nhân điển hình các TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh, nhất là phường, xã, thị trấn, các đơn vị trọng điểm trong những ngành, lĩnh vực trọng yếu, các chương trình đột phá mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã xác định.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy và chi bộ. Thực tiễn ở Đảng bộ TP những năm qua cho thấy nơi nào cấp ủy, chi bộ đoàn kết, năng động, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền gương mẫu, chủ trương của cấp ủy, chi bộ được bàn bạc thấu đáo, có sự thống nhất cao; nghị quyết hoặc chương trình hành động, kế hoạch sát thực tiễn, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị thì nghị quyết, chương trình hành động sớm đi vào cuộc sống.
Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng TCCSĐ, đoàn thể ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Phấn đấu đến cuối năm 2020: 100% doanh nghiệp có từ 500 lao động và 70% doanh nghiệp có từ 300 lao động trở lên có tổ chức đảng và tổ chức đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 100% doanh nghiệp có đủ điều kiện xây dựng tổ chức công đoàn; từ 90% trở lên đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có từ 100 lao động trở lên hoạt động ổn định có tổ chức đảng, tổ chức công đoàn và tổ chức đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Sớm hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình TCCSĐ, tạo sự đồng bộ, thống nhất với mô hình tổ chức của hệ thống chính trị ở cơ sở. Tiếp tục nhân rộng mô hình nhất thể hóa bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn đối với những nơi có đủ điều kiện. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là xây dựng đội ngũ cấp ủy viên cơ sở nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, có uy tín và năng lực, “nói ít làm nhiều”, “nói đi đôi với làm”.

NGUYỄN THỊ THU HÀ
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM

HỒNG HIỆP (lược ghi)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đề cao trách nhiệm trong việc học tập, làm theo Bác Hồ kính yêu

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định, TPHCM xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức là nhân tố quyết định sự phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh toàn diện, đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ thiết thực hơn trong học tập, làm theo Bác.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Đại tá Bùi Ngọc Giáp giữ chức Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM

Sáng 19-5, Công an TPHCM đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an TPHCM về việc tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM (trước là Báo Công an TPHCM) với sự chủ trì của Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Cải cách hành chính

Tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Theo yêu cầu của Đề án 06, đến hết tháng 5-2022, các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương phải tập trung nguồn lực để rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính. Dưới đây là 25 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP