Đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày của mỗi người

Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX:

(SGGPO).- Sáng nay, 7-12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

Tới dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương.

Đại hội có sự tham dự của 1.800 đại biểu là đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, ngành, nghề, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao, đại diện người Việt Nam ở nước ngoài...

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu TPHCM tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đại hội là nơi hội tụ, biểu dương, tôn vinh các anh hùng, chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến, những nhân tố tiêu biểu xuất sắc nhất trong các phong trào thi đua yêu nước của toàn quốc. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được phát động và trở thành cao trào hành động cách mạng của quần chúng nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nêu rõ các phong trào thi đua đã phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Kinh tế - xã hội Việt Nam đã đạt được những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực, lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức khá cao, các đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được hiệu quả bước đầu. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn thiện. Nguồn nhân lực và khoa học công nghệ có bước phát triển. Đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đạt kết quả quan trọng. Chất lượng tăng trưởng nhiều mặt được cải thiện. Sức cạnh tranh tiềm lực và quy mô của nền kinh tế được nâng lên.

Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội đạt được những kết quả tích cực. An sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân được cải thiện. Cải cách hành chính có bước tiến bộ. Quốc phòng an ninh được tăng cường. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Chính trị xã hội ổn định. Vị thế nước ta trên trường quốc tế được nâng lên.

“Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong suốt 67 năm qua, với trọng tâm là đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020. Đại hội lần này cũng là dịp để chúng ta biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các anh hùng chiến sĩ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc, đồng thời Đại hội còn có ý nghĩa quan trọng động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo động lực thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Báo cáo kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2011-2015), Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho biết, từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII đến nay, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng trong cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các chủ trương, chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng ngày càng được hoàn thiện.

Các phong trào thi đua yêu nước có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực và hiệu quả hơn. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã chủ động và phối hợp để tổ chức các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, được đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã tạo động lực mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân nên được người dân đồng tình hưởng ứng, trở thành phong trào thi đua trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015, huy động được cả hệ thống chính trị tham gia, tạo bước chuyển biển trong các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

Trong 5 năm qua, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng 17 Huân chương Sao vàng, 85 Huân chương Hồ Chí Minh, 3.080 Huân chương Độc lập, 377 Huân chương Quân công, 31.119 Huân chương Lao động, 169 Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, 2.187 Huân, Huy chương hữu nghị, 124 Anh hùng Lao động, 81 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (thành tích trong thời kỳ đổi mới), 194 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 215 Giải thưởng Nhà nước, 4.888 danh hiệu Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sỹ, Nghệ nhân (nhân dân, ưu tú) cùng nhiều Huân, Huy chương tặng thưởng cho các cá nhân đạt được thành tích tiêu biểu, xuất sắc.

   

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến được quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến rõ nét. Công tác khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. Các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đã chủ động khen thưởng kịp thời các trường hợp có thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác...

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, phong trào thi đua thời gian qua còn có những hạn chế, đó là phong trào chưa phát triển đồng đều, liên tục, có nơi còn hình thức. Chất lượng công tác khen thưởng chưa đạt yêu cầu, cá biệt vẫn có những tập thể, cá nhân được khen thưởng nhưng thành tích chưa thật sự tiêu biểu, chưa nêu gương và lan tỏa. Việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác…, khen thưởng thông qua việc phát hiện các điển hình chưa tạo được sự chuyển biến sâu rộng từ cơ sở và đồng đều ở các bộ, ngành, địa phương. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm qua, đóng góp tích cực vào những thành tích to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đất nước. Các phong trào thi đua đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh," thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ những kết quả đạt được của phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua là rất to lớn, song vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Phong trào thi đua tuy phát triển sâu rộng nhưng chưa toàn diện, chưa đồng đều, liên tục; nhiều nơi còn mang nặng tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị; một số phong trào tác dụng lan tỏa chưa cao. Đối tượng khen thưởng là những người lao động trực tiếp chưa nhiều.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Ảnh: LÃ ANH

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong thời gian tới phong trào thi đua yêu nước cần tập trung vào thực hiện nhiệm vụ to lớn là động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Muốn thực hiện được những yêu cầu nhiệm vụ đó, trước hết cần tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 34 ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua cần chú ý đến việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân, lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhằm cổ vũ, động viên phong trào, tạo hiệu quả thiết thực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong rằng sau Đại hội này, 1.800 đại biểu là điển hình tiên tiến, Anh hùng, Chiến sĩ thi đua tiếp tục là những tấm gương sáng, sống động, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Tin tưởng đoàn kết, làm việc chăm chỉ và thành công sẽ tới

Tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến đã có tham luận chia sẻ kinh nghiệm cũng như tâm tư của mình. Họ đều là những người có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Dù ở cương vị nào họ cũng không ngại khó, ngại khổ, luôn gương mẫu và sẵn sàng xả thân, cống hiến, nghĩ về cái chung trước khi nghĩ đến cái riêng. Tinh thần đó có cội rễ là tình yêu quê hương, xứ sở, là mong muốn đất nước được vẹn toàn và giàu mạnh.

Đại tá NGUYỄN CÔNG SƠN, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Bộ Quốc phòng: Sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, Tổ quốc và nhân dân, cán bộ, chiến sĩ của Vùng 4 Hải quân chúng tôi luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước những khó khăn, hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Điều này đã được thực tiễn chứng minh qua nhiều lần tàu thuyền, phương tiện của nước ngoài xâm phạm chủ quyền biển, đảo nước ta. Dù diễn biến có căng thẳng, gay go, khó lường, nguy hiểm đến mấy, theo lệnh của cấp trên, toàn vùng luôn chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, không một cán bộ, chiến sĩ có biểu hiện dao động, do dự hay lo lắng. Dù ngày thường tthay ngày lễ tết, đêm khuya hay sáng sớm, chúng tôi đều có lệnh là lên đường, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tôi còn nhớ câu chuyện ở đảo Sinh Tồn Đông, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014. Khi chuẩn bị đến bữa cơm tất niên trên đảo, lực lượng trực canh đảo phát hiện tàu nước ngoài tiến vào đảo, xâm phạm chủ quyền của ta, toàn đảo phát lệnh báo động chiến đấu, điện báo cáo Sở Chỉ huy các cấp, gác lại bữa cơm 30 tết… Chúng tôi đã triển khai lực lượng tuyên truyền đặc biệt, phối hợp với tàu trực cơ động tiếp cận, dùng cờ tay, loa tuyên truyền, kiên trì, kiên quyết xua đuổi buộc tàu nước ngoài rời khỏi khu vực. Đây là một tình huống trong vô vàn các tình huống phức tạp trên biển mà bộ đội Trường Sa thường phải đối mặt. Ngoài nhiệm vụ chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Vùng 4 còn thường xuyên làm tốt công tác dân vận, tạo điều kiện cho tàu cá của ngư dân ra đánh bắt hải sản khu vực quần đảo Trường Sa, tìm kiếm cứu nạn của ngư dân. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng chúng tôi nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, đem hết tinh thần trách nhiệm, luôn trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió, chấp nhận hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Tiến sĩ NGUYỄN BÁ HẢI, giảng viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM: Tấm lòng là kim chỉ nam cho mọi hành động

Sau 2 năm, khóa học 1 đôla về sáng tạo kỹ thuật của chúng tôi đã giúp khoảng 3.000 thanh niên theo đuổi được ước mơ sáng tạo của mình. Gần đây, khóa học 1 đôla trực tuyến và khóa học 1 đôla học tiếng Anh tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng giúp cho những thanh niên nghèo không có tiền đi học tại các trung tâm đắt đỏ.

Chúng ta hãy bớt than thở và quy kết vào lỗi hệ thống, là do hoàn cảnh khách quan, hay do sự bất công nào đó. Chính chúng ta hãy nỗ lực không ngừng mỗi ngày, tự bồi đắp giá trị tâm hồn của bản thân mình bằng những suy nghĩ và việc làm cụ thể, tác động tích cực đối với chính bản thân, gia đình và cộng đồng của chúng ta. Để cùng xây dựng một đất nước Việt Nam tươi đẹp, dù là ai, cũng cần một tấm lòng và cần tập trung toàn tâm lực, trí tuệ cho công việc mà mình được phân công thực hiện hay đã lựa chọn gắn bó. Tấm lòng là kim chỉ nam cho ta trong mọi hành động. Tình yêu là điều duy nhất có thể lấp đầy trái tim con người và giúp con người xích lại gần nhau hơn, để làm được những điều mà riêng lẻ một cá nhân khó có thể thực hiện.

Nếu có một lựa chọn cho ngày hôm nay, tôi sẽ tiếp tục chọn con đường trên nền tảng tình yêu thương ấy. Cho phép tôi được mượn lời Thủ tướng Phần Lan - đất nước của sự sáng tạo: “Hãy ước mơ, hãy tin tưởng đoàn kết, hãy làm việc chăm chỉ và thành công sẽ tới”. Vâng, cứ bước đi, ta sẽ tới!

Bà MAI KIỀU LIÊN, Tổng giám đốc Vinamilk: Đổi mới cần óc sáng tạo và lòng quả cảm

Trong chặng đường phát triển của mình, Vinamilk luôn chủ động tìm lối đi cho mình và liên tục đổi mới, sáng tạo coi đó là sự sống còn của doanh nghiệp. Đặc biệt, việc cổ phần hóa thành công đã mang lại cho công ty những bước phát triển vượt bậc, doanh số trung bình tăng trên 20%/năm, lợi nhuận tăng 15%/năm, nộp ngân sách nhà nước trung bình trên 3.000 tỷ đồng/năm, công ty cũng vươn lên tốp 100 công ty giá trị nhất ASEAN và tốp 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam.

Chúng tôi nhận ra rằng, tiếp tục gắn bó với nông dân là hướng đi đúng giúp chúng tôi tự chủ trong sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu sản xuất với sản lượng hàng trăm triệu lít sữa mỗi năm. Hiện Vinamilk đã và đang đầu tư một cách bài bản vào hệ thống phát triển nguồn nguyên liệu theo tiêu chuẩn quốc tế từ khâu trồng cỏ, xây dựng chuồng trại, chế biến thức ăn cho bò đến quản lý thú y, môi trường xung quanh.

Ngoài ra, Vinamilk còn liên kết với hơn 7.000 hộ dân chăn nuôi bò sữa với hơn 65.000 con trên cả nước, thu mua sản lượng bình quân khoảng 500 tấn sữa/ngày, tạo nhiều công ăn việc làm cho nông dân, góp phần xây dựng một ngành chăn nuôi bò sữa Việt Nam phát triển theo hướng ổn định và bền vững.

Để có được thành quả hôm nay, tôi cho rằng phải xây dựng, phát triển thương hiệu mà điều quan trọng hàng đầu là ứng dụng khoa học công nghệ, chủ động đầu tư trang thiết bị tiên tiến thế hệ mới nhất hiện có để nâng cao chất lượng sản phẩm. Những thành quả gặt hái được cho đến hôm nay đều gắn liền với sự cống hiến và trưởng thành của tập thể con người lao động Vinamilk, của khối óc đầy sáng tạo, quả cảm của lãnh đạo Vinamilk.

BÍCH QUYÊN (ghi)

HÀM YÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Với tôi, Quốc hội chính là một trường học lớn

GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Với tôi, Quốc hội chính là một trường học lớn

Ở tuổi 77, GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Anh hùng lao động, Thầy thuốc nhân dân, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, vẫn miệt mài nghiên cứu, thăm khám, chỉ dạy cho những người đi sau. Những thành tựu của bà, giới y khoa đã được biết đến nhiều. Có một khoảng thời gian, GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng làm đại biểu (ĐB) Quốc hội 3 nhiệm kỳ liên tiếp (từ năm 1981 đến năm 1997); bà đã có rất nhiều hoạt động sôi nổi, đóng góp xây dựng những chính sách vì sự phát triển của xã hội.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Những tấm lòng rộng mở

Tết đến, xuân về, nghĩa tình đồng bào, dân tộc, sự đùm bọc, sẻ chia lan tỏa khắp mọi miền. Tại TPHCM, ngoài chính quyền địa phương, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhiều người dân cũng âm thầm chung tay chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn. Họ là những đảng viên, cũng có khi chỉ là người lao động bình thường nhưng tấm lòng luôn rộng mở.

Xây dựng Đảng

Giải pháp nâng chất hoạt động chi bộ

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một đòi hỏi không chỉ đối với các chi bộ, đảng bộ mà còn là nhu cầu chính đáng của đảng viên. Từ thực tế ấy, nhiều cấp ủy đã chỉ đạo, lãnh đạo tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tốt hơn cũng như giải quyết kịp thời các phản ánh, bức xúc của người dân.

Việt Nam và Thế giới

Việt Nam đang tích cực hỗ trợ kiều bào ở Texas

Ngày 25-2, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông tin về tình hình người Việt Nam ở Texas, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: 

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

Bãi bỏ tờ khai nguồn gốc, doanh nghiệp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng

Tổng cục Hải quan thông tin, sau gần 1 tháng áp dụng nghị quyết về việc khai và chia sẻ dữ liệu điện tử thông tin phương tiện nhập khẩu, bãi bỏ tờ khai nguồn gốc cho thấy cơ quan hải quan sẽ tiết kiệm được hàng trăm ngàn giờ công, còn doanh nghiệp tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng chi phí.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP