Hiệp ước về người biểu diễn và bản ghi âm WIPO

Đối tượng của Hiệp ước này là những người biểu diễn và ghi âm, Các đặc trưng của Hiệp ước về người biểu diễn và bản ghi âm WIPO bao gồm:

1. Công nhận quyền nhân thân của người biểu diễn và quyền công bố tác phẩm của họ... 2. Quy định các quyền của người biểu diễn liên quan đến việc ghi âm và quyền của NXB ghi âm, bao gồm quyền sao chép, quyền cho thuê tác phẩm và chuyển giao quyền sở hữu.

Hiệp ước này chỉ bao gồm những quy định về các cuộc biểu diễn ghi âm và xin lưu ý rằng việc kiểm soát các cuộc biểu diễn nghe - nhìn sẽ được quy định sau. Hiện nay có 43 nước tham gia hiệp ước này.

Bằng cách này, các nước trên thế giới đã xây dựng một khung bảo hộ quyền tác giả quốc tế. Những năm gần đây, hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ quốc tế bao gồm các quy định về bảo hộ quyền tác giả đã được phối hợp một cách hài hòa hơn.

THU MINH (Theo ACCU) 

Các tin, bài viết khác