Học Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp

SGGP
Hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh đã chú trọng gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng. 

Qua đó góp phần quan trọng tạo bước chuyển mạnh về chấp hành kỷ luật, kỷ cương; ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp trên địa bàn thành phố.

Học Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp ảnh 1 Đồng chí Võ Thị Dung tuyên dương Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có thành tích thực hiện tốt Chỉ thị 05. Ảnh: VIỆT DŨNG
Nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu 

Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 05, Kế hoạch 03 về triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong cán bộ chủ chốt thành phố; xây dựng và triển khai Kế hoạch 54-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị 05 đến các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.

Thành phố xác định ngay từ đầu nhiệm kỳ đối với Đảng bộ thành phố là học tập và làm theo tình yêu thương con người, chăm lo cho nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm cho toàn Đảng bộ thành phố chuyển biến nhận thức sâu sắc về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, có thái độ và thực tâm là công bộc của nhân dân; tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức cao cả của Người, nghiêm túc thực hành đạo đức công vụ; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, tích cực phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Đặc biệt, học tập và làm theo Bác, thành phố xác định và đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X để tập trung thực hiện có hiệu quả 7 chương trình đột phá của thành phố.

Nhìn chung, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, trên địa bàn thành phố đã có sự chuyển biến bước đầu tích cực, có mặt sâu sắc hơn trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác và thực hành chuẩn mực đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã dần trở nên tự giác và thường xuyên hơn.

Ngày càng xuất hiện nhiều hơn các gương điển hình, những cách làm mới, những mô hình hay, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn tồn tại, khuyết điểm như: còn có cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác; vẫn còn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu gương mẫu trong rèn luyện, tu dưỡng, chưa thực tâm gắn bó và nêu cao trách nhiệm phục vụ nhân dân; việc học tập và làm theo Bác của một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên chưa thực sự trở thành ý thức tự giác, thường xuyên.

Xây dựng lòng tin trong nhân dân bằng hành động cụ thể

“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là chủ đề trong năm 2020, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Việc thực hiện tốt nội dung chủ đề này đối với Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh có một vai trò rất quan trọng, qua đó bồi đắp niềm tin và động lực góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh.

Một trong những nội dung quan trọng nhất mà Đảng bộ thành phố xác định rất rõ là việc tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân chính là con đường cơ bản và ngắn nhất để nâng cao chất lượng đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Có gần dân, sát dân, hiểu dân, đặt mình trong sự giám sát của nhân dân mới ngăn ngừa suy thoái tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đó chính là dựa vào dân để xây dựng Đảng theo tư tưởng của Bác Hồ.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới, đặc biệt là trong công tác xây dựng văn kiện và nhân sự, sẽ được các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố tập trung thực hiện. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, sàng lọc cán bộ; quán triệt lời dạy của Bác “cán bộ là gốc của mọi công việc”. Từ đó, có căn cứ để lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm những cán bộ có đủ năng lực, đạo đức, uy tín và trách nhiệm vào các vị trí trong hệ thống chính trị, đồng thời đưa những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn ra khỏi bộ máy.

Trong quá trình chuẩn bị văn kiện và việc thảo luận, quyết nghị tại đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở và các cấp trong thời gian tới cần xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội trên quan điểm tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó máu thịt với nhân dân và thực hiện những cách thức lấy ý kiến để đo lường hiệu quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua bằng sự tham gia của nhân dân, sự đánh giá của nhân dân, khi đó sẽ dễ dàng xác định được những chủ trương, chính sách nào được lòng dân để từ đó phát huy.

Đồng thời những nội dung nào chưa thuận lòng dân, chưa sát với thực tiễn cuộc sống, chưa đáp ứng các nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân thì nhanh chóng xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, để sớm đưa được những nghị quyết thiết thực đi vào đời sống.

Để triển khai có hiệu quả và có sức lan tỏa chủ đề năm 2020 của Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Thành ủy đề cao yêu cầu nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên; đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, của người đứng đầu các cấp, trong từng việc làm, trong cuộc sống hàng ngày để tạo ra sự lan tỏa bằng hành động và bằng việc trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại cấp ủy, tổ chức đảng của mình.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng đảng bộ các cấp trong sạch vững mạnh, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp và chất lượng đảng viên. Cốt lõi vẫn là cán bộ, đảng viên sát dân, hiểu dân, thực tâm lo cho dân, luôn vì dân, phục vụ dân, “nói đi đôi với làm”, nói ít làm nhiều thì khi đó mới thuyết phục, lôi cuốn, vận động được đông đảo nhân dân cùng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

VÕ THỊ DUNG (Phó Bí thư Thành ủy TPHCM)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác Hồ

Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác Hồ

Chiều 18-5, Thành ủy TPHCM tổ chức Lễ biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (năm 2021-2022), nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2022) và 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2022).

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Đại tá Bùi Ngọc Giáp giữ chức Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM

Sáng 19-5, Công an TPHCM đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an TPHCM về việc tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM (trước là Báo Công an TPHCM) với sự chủ trì của Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Cải cách hành chính

Tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Theo yêu cầu của Đề án 06, đến hết tháng 5-2022, các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương phải tập trung nguồn lực để rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính. Dưới đây là 25 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP