Khắc phục tính hình thức trong đánh giá cán bộ

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định 144-QĐ/TW quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (gọi tắt là Quy định 144). Đây là quy định có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị hiện nay.

Khắc phục tính hình thức trong đánh giá cán bộ

Quy định 144 đã góp phần làm cho việc nhận diện các biểu hiện suy thoái đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên được cụ thể hơn, chặt chẽ và bao quát hơn. Đây còn là cơ sở để các cấp ủy Đảng cụ thể hóa thành các quy tắc, quy chuẩn về đạo đức, văn hóa ứng xử, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên cho phù hợp với yêu cầu, thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Qua đó góp phần xây dựng và hình thành đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài, đủ uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đây cũng là cơ sở quan trọng để làm tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của từng tổ chức Đảng. Đồng thời, góp phần khắc phục việc đánh giá chất lượng đảng viên mang tính hình thức, nhất là các tiêu chí về đạo đức, lối sống. Không chỉ vậy, việc triển khai và quán triệt Quy định 144 một cách cụ thể đến từng chi bộ, đảng viên sẽ góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là việc thực hiện nguyên tắc phê bình và tự phê bình. Đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như tổ chức Đảng sẽ có thêm một căn cứ cần thiết trong việc nhận diện rõ hơn và đấu tranh hiệu quả hơn với những vi phạm về đạo đức đang diễn ra.

Về vai trò giám sát, phản biện của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, quy định này sẽ là cơ sở cho các tầng lớp nhân dân trong việc đánh giá đúng và thực chất hơn về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên trong mối quan hệ với nhân dân. Trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, bên cạnh việc đấu tranh trực diện bằng việc thực thi kỷ luật và pháp luật nghiêm minh thì việc thực hiện Quy định 144 sẽ khơi dậy lòng tự trọng trong mỗi cán bộ, đảng viên, thức tỉnh lương tâm và danh dự cá nhân của mỗi người, từ đó góp phần ngăn ngừa, hạn chế và từng bước đẩy lùi nguy cơ tham nhũng, tiêu cực.

Lâu dài hơn, việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên sẽ khắc phục được những biểu hiện lệch lạc, sai trái, những nhận thức và việc làm lệch chuẩn xuất hiện từ trong quá trình phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Từ đó, tôi tin tưởng việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức này sẽ góp phần vào sự phát triển chung của xã hội và đất nước.

Tin cùng chuyên mục