Kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng

SGGP
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng khẳng định, công tác xây dựng Đảng đã “được đặc biệt chú trọng. Kiên định những nguyên tắc trong đường lối đổi mới và trong công tác xây dựng Đảng”. Dự thảo cũng nêu ra 5 bài học kinh nghiệm về xây dựng Đảng, trong đó có bài học “chú trọng đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng”. Như vậy, một trong những nội dung quan trọng sẽ được Đại hội XIII của Đảng thảo luận là tiếp tục khẳng định, kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao đổi với người dân về tình hình ngập nước trên địa bàn quận Thủ Đức chiều 25-10-2020. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao đổi với người dân về tình hình ngập nước trên địa bàn quận Thủ Đức chiều 25-10-2020. Ảnh: VIỆT DŨNG

1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong bối cảnh các phong trào yêu nước theo các khuynh hướng, đường lối khác nhau đi vào ngõ cụt. Kể từ khi ra đời, Đảng luôn xác định mục đích phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân. Đảng hòa mình vào các tầng lớp nhân dân, lãnh đạo nhân dân đứng lên giành độc lập. Trong 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, lớp lớp những đảng viên trung kiên của Đảng không tiếc thân mình vì đất nước.

Sau những vấp váp trong hòa bình, Đảng một lần nữa thể hiện bản lĩnh chính trị, khẳng định bản lĩnh và vai trò lãnh đạo của mình khi nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật để đề ra đường lối đổi mới đất nước. Trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới, nhất là khi hệ thống XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn vững vàng bởi Đảng biết dựa vào nhân dân, biết khơi dậy sức mạnh vĩ đại của nhân dân.

Những thành tựu vĩ đại của đất nước và dân tộc sau 35 năm đổi mới là một minh chứng hùng hồn, một lần nữa khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, khẳng định tính đúng đắn của một tổ chức chính trị với những cam kết vì nhân dân.

Nhìn lại lịch sử 91 năm với 12 kỳ đại hội đã qua, có thể nhận thấy, dù còn những vấn đề cần giải quyết, song Đảng Cộng sản Việt Nam luôn phấn đấu, rèn luyện xứng đáng là đội tiên phong và đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; xứng đáng với trọng trách lãnh đạo mà nhân dân giao phó. Trong suốt 91 năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, nhất là trong những khúc quanh của lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn ý thức sâu sắc vị thế của Đảng cầm quyền duy nhất. Vì vậy, Đảng đã đề ra những quyết sách phù hợp với lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, lãnh đạo nhân dân, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

2. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 hiến định, Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật.

Là một chính đảng duy nhất được hiến pháp hiến định là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Vậy nên, tất cả những thành tựu hay bất cập của xã hội đều có nguyên nhân quyết định từ sự lãnh đạo của Đảng. Đảng lãnh đạo Nhà nước, xã hội nhưng Đảng không phải Nhà nước và không thể có quyền lực của cơ quan Nhà nước. Thước đo của lòng dân với Đảng phải ở việc Đảng ban hành các chủ trương, lãnh đạo để Nhà nước cụ thể hóa chủ trương ấy và thực hiện mang lại lợi ích chính đáng cho đại bộ phận nhân dân.

Những thành quả mà đất nước và dân tộc đạt được là vô cùng to lớn, nhất là những thành quả sau 35 năm đổi mới, thành quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19, trong phát triển kinh tế, chăm lo đời sống của nhân dân và xóa đói giảm nghèo.

Tuy nhiên, đất nước và xã hội vẫn còn đó những khó khăn, bất cập cần giải quyết. Đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có nhiều người giữ chức vụ cao. Tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền vẫn tồn tại, gặm nhấm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Không ít chủ trương, đường lối khi đi vào cuộc sống chưa tạo được hiệu ứng xã hội, cá biệt có những nội dung còn vấp phải phản ứng từ người dân… Nếu tất cả những bất cập, hạn chế nêu trên không được nhanh chóng khắc phục sẽ tiếp tục làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến vị trí, vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Chúng ta không thể phủ nhận rằng hiện nay có những bất cập, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến vị trí, vai trò và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng bị các thế lực thù địch thổi phồng một cách có dụng ý, nhằm mục đích xuyên tạc, chống phá. Dù vậy, trước thềm Đại hội XIII của Đảng, mỗi đại biểu tham dự đại hội cho tới những đảng viên chân chính của Đảng cần mang trong mình một tinh thần đổi mới của Đại hội VI. Việc này nhằm thẳng thắn nhìn nhận những bất cập, hạn chế và quyết tâm khắc phục.

3. Một trong những nội dung đầu tiên trong chủ đề Đại hội XIII của Đảng là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Đây là một đòi hỏi rất quan trọng, nhằm đảm bảo tiếp tục giữ vững vị trí, vai trò lãnh đạo, đặc biệt là khẳng định vị thế cầm quyền của Đảng trong bối cảnh thế giới biến động khó lường như hiện nay.

Do đó, Đảng phải không ngừng tự chỉnh đốn, đổi mới mình để tiếp tục giành được sự ủng hộ của nhân dân. Đảng cũng kiên định với những vấn đề có tính nguyên tắc nhưng không bảo thủ. Cho nên, Đảng cần bổ sung, phát triển những giá trị, các trào lưu mới của thế giới vào hệ tư tưởng, đường lối của Đảng để đi cùng thế giới văn minh, tiến bộ.

Đảng khẳng định tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, song cần vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, nhất là điều kiện cụ thể của Việt Nam. Trong đó, cần có các nghiên cứu đồng bộ để chỉ ra những giá trị nào còn vững bền, những giá trị nào cần phải chỉnh sửa, bổ sung, phát triển và những giá trị nào đã bị lịch sử vượt qua.

Là tổ chức chính trị chịu trách nhiệm về mọi mặt của đất nước và xã hội, Đảng cũng phải có chính sách quy tụ được những người thật sự tài năng, trí tuệ và bản lĩnh. Những con người ấy sẽ đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn, phù hợp với nhu cầu và lợi ích của nhân dân.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Để tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, Đảng cần tiếp tục hành động, hành động và hành động để xứng đáng với kỳ vọng và mong mỏi của nhân dân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra chỉ tiêu: “100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương”. Nội dung này chắc chắn cũng được Đại hội XIII của Đảng bàn bạc và xem xét thấu đáo. Bởi lẽ, Đảng không chỉ đề ra chủ trương, đường lối đúng đắn, lãnh đạo cụ thể hóa, giám sát việc thực hiện mà mỗi đảng viên, nhất là những người giữ cương vị cao phải gương mẫu để người dân có thể nhìn vào đó mà gửi gắm, tin tưởng. 

Quyền lực càng cao thì nguy cơ tha hóa càng nhiều, quyền lực tuyệt đối rất dễ dẫn tới tha hóa tuyệt đối. Cho nên, ngoài việc ban hành các quy định kiểm soát quyền lực, Đảng cần chống triệt để những biểu hiện quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, cơ hội chủ nghĩa, kiêu ngạo cộng sản. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý nguy cơ tha hóa, tham nhũng, hách dịch, cửa quyền, kéo bè kết cánh, tham nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên. Người yêu cầu cần phải chiến thắng ba thứ giặc nội xâm là tham ô, lãng phí, quan liêu; nếu không sẽ làm đổ vỡ cả sự nghiệp của một đảng cầm quyền.

Trong bối cảnh Đại hội XIII của Đảng sắp diễn ra, không ít cán bộ, đảng viên chân chính của Đảng trăn trở, kỳ vọng về đường lối, quyết tâm chính trị cao của Đảng về vấn đề nêu trên được thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội XII sẽ tiếp tục đẩy mạnh trong nhiệm kỳ XIII.

TS VŨ TRUNG KIÊN, Học viện Chính trị Khu vực II

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đề cao trách nhiệm trong việc học tập, làm theo Bác Hồ kính yêu

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định, TPHCM xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức là nhân tố quyết định sự phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh toàn diện, đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ thiết thực hơn trong học tập, làm theo Bác.

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Nhiều triển vọng hợp tác giữa TPHCM - Cuba

Sáng 19-5, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM có buổi tiếp ngài Orlando Nicolas Hernandez Guillen, tân Đại sứ Cuba tại Việt Nam, nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Đại tá Bùi Ngọc Giáp giữ chức Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM

Sáng 19-5, Công an TPHCM đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an TPHCM về việc tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM (trước là Báo Công an TPHCM) với sự chủ trì của Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Cải cách hành chính

Tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Theo yêu cầu của Đề án 06, đến hết tháng 5-2022, các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương phải tập trung nguồn lực để rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính. Dưới đây là 25 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP