“Kính dân”, “trọng dân” theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(Diễn văn của Tổng Bí thư NÔNG ĐỨC MẠNH đọc tại Lễ kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hà Nội, ngày 18-5-2005)

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng,

Thưa các vị khách quý,

Thưa đồng chí và đồng bào cả nước,

Hôm nay, tại Hội trường Ba Đình lịch sử, cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước, bà con Việt Nam định cư ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, với lòng biết ơn vô hạn và niềm tự hào sâu sắc, chúng ta kỷ niệm trọng thể lần thứ 115 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, linh hồn của khối đại đoàn kết dân tộc, người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ kính yêu của chúng ta, từ buổi thiếu thời ra đi tìm đường cứu nước cho đến khi đi vào cõi vĩnh hằng, trải qua nhiều thập kỷ hoạt động cách mạng đầy giông bão, chịu đựng biết bao hy sinh gian khổ, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đã lãnh đạo Đảng và nhân dân ta giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, ghi những mốc son sáng chói trên con đường đấu tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội:

Đó là việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lực lượng lãnh đạo duy nhất mở đường cho những thắng lợi to lớn của cách mạng nước ta.

Đó là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước do nhân dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc.

Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, xây dựng hậu phương lớn cho công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.

Đó là thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Theo con đường mà Người đã vạch ra và dưới sự dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh, gần hai mươi năm qua, Đảng và nhân dân ta đã tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, mở ra một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới là to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử, cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, tạo ra thế và lực mới cho cách mạng Việt Nam, tạo điều kiện để đưa đất nước ta vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện khát vọng sâu xa của dân tộc là xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta như non cao, biển rộng. Tình thương của Người đối với đồng bào, đồng chí bao la, không bờ bến. Lòng kính yêu của toàn Đảng, toàn dân ta đối với Người là vô hạn. Trong tâm trí mỗi người Việt Nam chúng ta, mỗi cán bộ đảng viên, luôn luôn khắc sâu Lời điếu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đọc tại Lễ truy điệu Người: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người Anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”.

Thưa đồng chí và đồng bào,

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta một di sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh. Như Đại hội IX của Đảng ta đã tổng kết: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự là một học thuyết cách mạng, cùng với chủ nghĩa Mác - Lê nin, là nền tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam, là ngọn cờ dẫn dắt dân tộc ta đi tới thắng lợi, trước đây, hiện nay cũng như sau này. Chúng ta học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh không theo lối tầm chương trích cú mà nghiên cứu một cách hệ thống, nắm vững và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn những tư tưởng, quan điểm cốt lõi nhất về những vấn đề cơ bản nhất.

Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đó là tư tưởng về sức mạnh của nhân dân và của khối đại đoàn kết dân tộc, về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế, văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đó còn là tư tưởng về đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Thưa đồng chí và đồng bào,

Trong quá trình toàn Đảng ta chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ X của Đảng, điều quan trọng trước tiên trong học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh là chúng ta hãy cùng nhau ôn lại luận điểm của Người về Đảng, về công tác xây dựng Đảng và về mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân.

Đông đảo người dân thăm nhà sàn của Bác Hồ tại Khu di tích Phủ Chủ tịch ở Hà Nội.

Bác Hồ luôn luôn khẳng định rằng cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, của tất cả nhân dân. Muốn nhân dân chủ động phát huy được sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần của mình, thì nhân dân phải được giác ngộ, được tổ chức và được lãnh đạo theo một đường lối đúng đắn.

Do đó, ngay từ những ngày đầu hoạt động cách mạng, Người đã chỉ rõ: Muốn có cách mạng thành công “phải có Đảng kách mệnh”, “Đảng có vững, cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững, thuyền mới chạy”.

Theo tư tưởng của Người, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, thể hiện ngay từ đầu và trong bản chất của mình mối quan hệ gắn bó, thống nhất giữa tính tiên phong cách mạng của giai cấp công nhân với tinh thần yêu nước Việt Nam, giữa giai cấp và dân tộc, một sáng tạo rất độc đáo xuất phát từ thực tiễn cách mạng Việt Nam và tầm nhìn thời đại của Bác Hồ.

Cách mạng tháng Tám thành công, Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, tức là Đảng lãnh đạo chính quyền. Người chỉ rõ: Đảng cầm quyền để nhân dân làm chủ, “mọi quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”, khác về bản chất với sự cầm quyền của Đảng của các giai cấp khác.

Bác nói: “Nhiệm vụ của Đảng là một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc và nhân dân, ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Bác dặn cán bộ: “Đảng không phải là một tổ chức làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”, “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh. Phải kính yêu dân thì dân mới yêu ta”.

Đảng cầm quyền thì Đảng không những có nhiệm vụ xây dựng Đảng, mà còn có trách nhiệm lãnh đạo xây dựng Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị. Do đó, phải xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đồng thời phải lãnh đạo xây dựng Nhà nước ta thật sự là của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ chính quyền các cấp đều là công bộc của dân.

Đảng cầm quyền thì không ít đảng viên trở thành cán bộ, công chức. Người nhắc nhở cán bộ, công chức phải có tấm lòng “trung với nước, hiếu với dân”; yêu thương con người, quan tâm đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo khó, người có số phận rủi ro, người lầm đường lạc lối; phải có đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư...

Người biểu dương gương người tốt, việc tốt, những cán bộ tận tụy với công việc, một lòng vì nước, vì dân, đồng thời phê bình nghiêm khắc những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân như bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí, bệnh lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, phô trương, a dua, xu nịnh, kéo bè, kéo cánh, gây mất đoàn kết nội bộ, xa rời quần chúng... làm thiệt hại tài sản của Nhà nước và của dân, làm mất niềm tin trong nhân dân.

Người coi quan liêu, tham ô, lãng phí là một tội lỗi xấu xa, làm giảm uy tín của Đảng và Nhà nước. Trong Di chúc, Người dặn lại “Đảng ta là đảng cầm quyền. Mọi đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Trên các chặng đường cách mạng vừa qua, phấn đấu theo tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng, số đông cán bộ, đảng viên ta đã giữ được phẩm chất và đạo đức của người cán bộ cách mạng, hoàn thành nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận không nhỏ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Có những đồng chí từng được giao giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo các cấp có quá trình chiến đấu anh dũng, nhưng trong thời kỳ mới lại vì tranh giành lợi quyền, không thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, coi thường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước mà mắc nhiều lỗi lầm về tham ô, lãng phí, gây mất đoàn kết nội bộ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

Lúc này, nhắc lại lời dạy đó, chúng ta thấy Bác Hồ luôn đang ở bên ta, căn dặn chúng ta phải ra sức rèn luyện đạo đức, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới, để Đảng ta mãi mãi xứng đáng với trọng trách là Đảng cầm quyền, mỗi cán bộ, đảng viên luôn luôn xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ. Đó là đòi hỏi của sự nghiệp cách mạng, cũng là nguyện vọng và mệnh lệnh của nhân dân.

Thưa đồng chí và đồng bào,

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của ta đang đứng trước thời cơ lớn, đồng thời cũng phải đối mặt với những thách thức lớn. Tuy đã giành được những thành tựu to lớn và rất quan trọng, nhưng cho đến nay nước ta vẫn còn trong tình trạng nước nghèo và kém phát triển, nhiều năng lực chưa được phát huy, nhiều vấn đề xã hội bức xúc chậm được giải quyết, nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới vẫn tồn tại.

Thực hiện đường lối Đại hội IX và các nghị quyết tiếp theo của Trung ương, chúng ta ra sức phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu mà chúng ta nhất định phấn đấu đạt bằng được là đến năm 2010 đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để đạt được mục tiêu đó, chúng ta không thể chỉ duy trì một nhịp độ tăng trưởng như hiện nay mà phải đạt tới một bước phát triển mới, nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn, chất lượng cao hơn. Chúng ta kết hợp trong từng chặng đường, trong từng bước tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội, giữ gìn môi trường sinh thái, xây dựng văn hóa, mở rộng dân chủ, phát triển con người.

Chúng ta phải ra sức huy động cao độ nội lực của toàn dân tộc, sức mạnh của mọi lực lượng chính trị - xã hội và mọi thành phần kinh tế, đồng thời tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và mở rộng hợp tác, giao lưu về văn hóa và các lĩnh vực khác với các nước trên thế giới.

Thắng lợi của công cuộc đổi mới, của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới tùy thuộc trước hết vào sự vững mạnh của Đảng ta về chính trị, tư tưởng và tổ chức, vào trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, vào khả năng của Đảng đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời, tổ chức và lãnh đạo thực hiện thành công các quyết định đó.

Thắng lợi sắp tới tùy thuộc vào việc tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân và năng lực của các tổ chức đảng, của mọi đảng viên vận động, thuyết phục quần chúng, sao cho mỗi đảng viên, nhất là bản thân cán bộ, công chức và gia đình thực sự đi đầu trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, là tấm gương về cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, về tinh thần đấu tranh kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Trong năm 2005, Đảng ta tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội X của Đảng. Về chính trị và tư tưởng, yêu cầu hàng đầu là tăng cường học tập một cách thiết thực tư tưởng Hồ Chí Minh gắn liền với tổng kết 20 năm đổi mới và kiểm điểm việc thực hiện những nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2001-2005, mở rộng sinh hoạt dân chủ để tập hợp được trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân xây dựng văn kiện Đại hội X của Đảng.

Tiếp tục đợt vận động sâu rộng học tập tư tưởng Hồ Chí Minh trong mấy năm qua, Đảng ta chủ trương đẩy mạnh việc giáo dục, xây dựng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thời kỳ mới, thông qua tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm đấu tranh khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống; chặn đứng, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, hình thành và phát triển các giá trị đạo đức của chủ nghĩa xã hội, xây dựng con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa có nhân cách cao đẹp, xây dựng các quan hệ xã hội lành mạnh, văn minh, tiến bộ.

Chúng ta phải thực hiện có hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa IX về cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với cải cách hành chính, tăng cường tính hiệu lực và hiệu quả của bộ máy nhà nước, duy trì có nền nếp và nâng cao chất lượng các chế độ sinh hoạt lãnh đạo, sinh hoạt học tập, sinh hoạt tự phê bình, phê bình của các chi bộ trong toàn Đảng, chăm lo giáo dục chính trị, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân góp sức, góp tài xây dựng và bảo vệ đất nước.

Triển khai các biện pháp thiết thực, có hiệu quả để quản lý cán bộ, đảng viên và bảo đảm để nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên, công chức. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức và cá nhân cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, bất kể họ là ai, giữ cương vị gì. Các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước phải có chương trình hành động với các biện pháp mạnh mẽ để khắc phục có hiệu quả tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Phải đặt lên hàng đầu việc xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là tinh thần kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết về những vấn đề mới, ra sức rèn luyện đạo đức cách mạng, tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân, “kính dân”, “trọng dân” theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội, trước hết là trong các tổ chức và cơ quan của Đảng, Nhà nước và đoàn thể; phấn đấu để mỗi tổ chức đảng, mỗi cơ quan nhà nước, mỗi cán bộ, đảng viên là một tấm gương văn hóa của xã hội.

Phải ra sức tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trước hết là đoàn kết trong Đảng, trong các cơ quan lãnh đạo và quản lý ở tất cả các cấp, các ngành, trong mọi tầng lớp nhân dân thành một khối thống nhất, đồng thuận, với mục tiêu chung là đất nước độc lập, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Về mặt tổ chức, cần hết sức coi trọng việc xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở Đảng, kiện toàn và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới quá trình ra quyết định, thực hiện dân chủ hóa, khoa học hóa quy trình ra quyết định của các cấp ủy Đảng. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, tập trung vào những khâu quan trọng như đánh giá cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và luân chuyển cán bộ; có cơ chế, chính sách phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.

Thực hiện nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình trong tổ chức Đảng, trong cơ quan nhà nước, không né tránh, nể nang, đồng thời lắng nghe ý kiến của nhân dân để có thể đánh giá và lựa chọn đúng những cán bộ có tinh thần tiên phong, gương mẫu, kiên định mục tiêu, lý tưởng, có đạo đức trong sáng, có kiến thức mới, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tác phong và lối sống lành mạnh, gắn bó với nhân dân, bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, được nhân dân tin yêu. Phải làm thật tốt công tác cán bộ, kiện toàn các cấp ủy Đảng, hình thành một đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng.

Cùng với việc đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chúng ta cần tăng cường công tác giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ, quan tâm nhiều hơn nữa đến việc xây dựng “lớp người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội”, như lời căn dặn của Bác Hồ.

Bằng các giải pháp đồng bộ, chúng ta quyết tâm xây dựng một thế hệ con người Việt Nam có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có ý chí độc lập, tự cường, tinh thần phấn đấu vươn lên vì Tổ quốc; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết cộng đồng gắn kết cá nhân với gia đình, làng, nước; lao động cần cù, sáng tạo với lương tâm nghề nghiệp; tinh thần ham học tập, cầu tiến bộ, lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý, lối sống trung thực, giản dị, đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư..., có ý chí và năng lực đưa đất nước tiến lên, đủ sức đảm đương sứ mệnh lịch sử để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và sánh vai cùng bè bạn năm châu như lòng mong muốn của Bác Hồ kính yêu.

Thưa đồng chí và đồng bào,

Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của Đảng và dân tộc ta. Giá trị tuyệt vời của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống hàng ngày là ở chỗ “nói đi đôi với làm”. Đảng ta đã có đường lối đúng, chủ trương, chính sách đúng, tức là nói đúng thì phải làm đúng những điều đã nói.

Trên tinh thần đó và với niềm tin sâu sắc rằng tất cả chúng ta đều có lòng mong muốn biến các giá trị văn hóa trong tư tưởng Hồ Chí Minh thành hành động cách mạng cụ thể, thành lực lượng vật chất to lớn để xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Nhân buổi Lễ kỷ niệm trọng thể này, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tôi kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sống, chiến đấu, lao động, học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh, theo gương Bác Hồ vĩ đại, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tập trung phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội gắn với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng văn hóa, nền tảng tinh thần và động lực phát triển của xã hội, đưa đất nước ta phát triển mạnh mẽ, bền vững, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Xin trân trọng cảm ơn! 

(*) Đầu đề do Báo SGGP đặt.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Lãnh đạo TPHCM và đại biểu kiều bào dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo TPHCM và đại biểu kiều bào dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 29-10, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn lãnh đạo TPHCM và đoàn đại biểu kiều bào đã làm lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dịp các đại biểu về dự hội nghị kiều bào đóng góp ý kiến về chuyển đổi số và khắc phục tác động của dịch Covid-19 để phát triển kinh tế Việt Nam.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Quận 9: Đảng bộ phường Trường Thạnh giành giải Nhất hội thi Tuyên truyền về học tập và làm theo gương Bác

Kết quả chung cuộc, Đảng bộ phường Trường Thạnh xuất sắc giành giải Nhất hội thi. Giải Nhì thuộc về Đảng bộ Trường Tiểu học - THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm. Đảng bộ phường Hiệp Phú giành giải Ba. Ngoài ra Ban Tổ chức còn trao 3 giải khuyến khích và 3 giải phụ khác cho các đội thi.

Xây dựng Đảng

Kết quả từ những chương trình đột phá

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Tây Ninh đã đạt được nhiều chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng về thu hút đầu tư, thu ngân sách, phát triển nông thôn mới, giảm nghèo. Và bí quyết của những thành công đó chính là nhờ thực hiện tốt các chương trình đột phá về kinh tế - xã hội.  

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Tặng Nhà “Câu lạc bộ thủy thủ” cho Hải đội 512, Vùng 5 Hải quân

Nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Vùng 5 Hải quân (26-10-1975 – 26-10-2020), từ ngày 26-10 đến 29-10, đoàn công tác của Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM do Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM Nguyễn Thành Thơ làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân.

Nhân sự

Cải cách hành chính

Người dân hài lòng về cải cách hành chính trong ngành công an

Ngày 28-10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 trong lực lượng công an nhân dân (CAND); công bố kết quả xác định Chỉ số CCHC và kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND năm 2020.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP