Mới có 49/230 doanh nghiệp trọng điểm thực hiện báo cáo sử dụng năng lượng

Theo Sở Công nghiệp TPHCM, hiện trên địa bàn thành phố có 230 doanh nghiệp trọng điểm (có mức tiêu thụ điện năng trên 3.000.000kWh trong năm 2007). Chính phủ đã có yêu cầu những đơn vị này báo cáo định kỳ tình hình sử dụng năng lượng cũng như những giải pháp áp dụng nhằm tiết giảm sản lượng năng lượng đang sử dụng, nhưng cho đến nay chỉ mới có 49 doanh nghiệp thực hiện yêu cầu này.

Vì vậy, trong thời gian tới, Sở Công nghiệp sẽ thực hiện các chương trình tập huấn về quản lý, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các doanh nghiệp, đặc biệt là đối với doanh nghiệp trọng điểm để có biện pháp xử lý nếu chưa chấp hành yêu cầu về thực hiện tiết kiệm năng lượng của Chính phủ.  

C.A.

Các tin, bài viết khác