Nâng chất công tác kết nạp đảng viên trong nông dân

Đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

Làm tốt công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn nhằm thực hiện nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị là một yêu cầu cấp thiết, nhất là đối với TPHCM - địa phương đã và đang nỗ lực xây dựng, phát triển thành đô thị hiện đại, hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.

Trong nhiều năm qua, Đảng bộ TPHCM luôn quán triệt quan điểm kết nạp đảng viên mới phải coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, từng bước trẻ hóa đội ngũ đảng viên gắn với nâng cao chất lượng đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng bộ.

Quán triệt quan điểm trên, công tác phát triển Đảng, trong đó có phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn đã có sự chuyển biến tích cực về nhiều mặt. Trước hết là chuyển biến nhận thức về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, về ý thức, trách nhiệm của tổ chức cơ sở Đảng trong việc phát triển đội ngũ kế cận, từng bước quan tâm hơn đến kết nạp đảng viên là hội viên nông dân sản xuất giỏi nhằm xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới. Kết quả, trong 3 năm (2014-2016), các quận ủy, huyện ủy đã bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp 121 đảng viên là hội viên Hội Nông dân, nâng tổng số đảng viên là hội viên Hội Nông dân hiện nay lên 3.390 đồng chí, chiếm tỷ lệ 4,4% tổng số hội viên, chiếm 1,6% số đảng viên thuộc Đảng bộ TP. Đáng biểu dương là nhiều địa phương có cách làm hay như Huyện ủy Cần Giờ tiến hành khảo sát nguồn phát triển đảng viên tại các chi bộ khu phố, ấp, trong đó tập trung vào các đối tượng là trưởng, phó ấp - khu phố, tổ nhân dân, các chi hội, đoàn viên, hội viên nông dân sản xuất giỏi… Huyện ủy Củ Chi hàng năm đều xây dựng kế hoạch đề ra chỉ tiêu kết nạp đảng viên, trong đó quan tâm chỉ đạo kết nạp đảng viên từ lực lượng hội viên Hội Nông dân…

Chú trọng phát triển Đảng trong nông dân sản xuất giỏi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hầu hết đảng viên là nông dân đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào ở địa phương cũng như tham gia và vận động nhân dân thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt nhiệm vụ của chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, ấp, tổ nhân dân giao, vừa tổ chức sản xuất phát triển kinh tế gia đình, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Tuy nhiên, việc phát triển đảng viên của các đảng bộ, chi bộ nông thôn thời gian qua trên địa bàn TP vẫn còn mặt hạn chế, tồn tại. Số lượng hội viên nông dân ưu tú được kết nạp vào Đảng đạt tỷ lệ thấp, chưa tương xứng với lực lượng đoàn viên, hội viên hiện có của các đoàn thể chính trị - xã hội và kết quả phong trào xây dựng nông thôn mới của từng địa phương... Một trong những nguyên nhân là do các cấp ủy Đảng chưa chú trọng đến công tác tuyên truyền, giới thiệu về Đảng để quần chúng hiểu được mục đích, lý tưởng cao cả của Đảng để phấn đấu vào Đảng. Công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên ở một số nơi chưa được chú trọng, chưa tương xứng với số lượng nông dân, hội viên Hội Nông dân trên địa bàn. Một số cấp ủy Đảng chưa thực sự quan tâm đến công tác phát hiện, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới, thêm vào đó, vai trò tiên phong, gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên chưa cao cũng ảnh hưởng đến hình ảnh người đảng viên mà quần chúng phấn đấu noi theo.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kết nạp đảng viên, trong đó có đội ngũ nông dân như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã yêu cầu: “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng. Cấp ủy các cấp chỉ đạo nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên”, các cấp ủy trên địa bàn TP, nhất là Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam TP, các tổ chức chính trị - xã hội TP, Ban Thường vụ Quận ủy quận 9, 12, Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Tân, Huyện ủy huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ phải vào cuộc tích cực, kiên quyết hơn nữa. Bên cạnh tiếp tục nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng ở khu vực nông thôn, Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể các quận, huyện, phường, xã, thị trấn cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chuyển đổi kinh tế nông nghiệp, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ một cách căn bản, tổ chức lại sản xuất với sự linh hoạt của tư duy mới, cơ chế mới, cách làm mới, nhằm tạo ra hiệu quả kinh tế để nhân dân hiểu rõ đây là chính sách của ý Đảng hợp lòng dân, từ đó thu hút nông dân đến với tổ chức Đảng.

Ban Thường vụ Quận ủy quận 9, 12, Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Tân, huyện ủy huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ cần tiếp tục xây dựng kế hoạch, nghị quyết chuyên đề về công tác kết nạp đảng viên để tập trung lãnh đạo thực hiện, đề ra chỉ tiêu kết nạp đảng viên là hội viên nông dân trong từng năm. Trong đó chú trọng kết nạp đảng viên mới trong các đối tượng: trưởng, phó ấp - khu phố, tổ trưởng, tổ phó tổ nhân dân, tổ dân phố, các chi hội ấp, khu phố, nông dân sản xuất giỏi... Phải tập trung phát hiện, tạo nguồn, có giải pháp cụ thể để nâng cao nhận thức chính trị, trình độ học vấn, năng lực sản xuất của nông dân, nhất là đối với những nông dân có thành tích nổi bật, tích cực trong phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển hạ tầng kỹ thuật nông thôn, phát huy tình làng nghĩa xóm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn… nhưng chưa đủ chuẩn về trình độ học vấn để kết nạp vào Đảng.

Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ phường, xã, thị trấn. Xác định tiêu chí kết nạp đảng viên trên địa bàn dân cư, kết nạp đảng viên là hội viên nông dân là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm để tập trung thực hiện. Đồng thời rà soát, tham mưu, đề xuất cấp ủy có biện pháp, giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi dưỡng, giáo dục, kết nạp đảng viên là nông dân và hội viên nông dân trên địa bàn.

Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các chi bộ khu phố, ấp duy trì nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương. Trong đó, chú trọng xây dựng kế hoạch cụ thể phân công đảng viên theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú; tổ chức sinh hoạt chuyên đề để trao đổi, thảo luận các giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế trong tạo nguồn kết nạp đảng viên. Tích cực phát hiện, lựa chọn, giới thiệu, kết nạp nhiều đảng viên mới trên địa bàn dân cư, nhất là hội viên nông dân sản xuất giỏi, nông dân tiêu biểu, cá nhân tích cực trong phong trào để tăng thêm số lượng, nâng cao chất lượng đảng viên trong chi bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình, phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao đời sống, phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đa dạng các loại hình hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp.

Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam TP cần xây dựng quy chế phối hợp với ban thường vụ quận ủy, huyện ủy có tổ chức hội nông dân để tăng cường công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên là nông dân ưu tú; hỗ trợ, phát huy vai trò của đảng viên là hội viên nông dân trong phong trào nông dân sản xuất giỏi, xây dựng cơ sở hội vững mạnh. Ban Dân vận Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP và các đoàn thể chính trị - xã hội TP đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường mối quan hệ, phối hợp giữa các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên, hội viên ưu tú vào Đảng. Ban Tổ chức Thành ủy theo dõi, hướng dẫn, kịp thời phát hiện, giới thiệu, nhân rộng những cách làm hay, kinh nghiệm hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng nói chung, công tác kết nạp đảng viên là nông dân nói riêng.

Công tác xây dựng Đảng đóng vai trò then chốt trong nâng cao năng lực lãnh đạo của hạt nhân chính trị ở cơ sở Đảng bộ TP. Tăng cường công tác phát triển Đảng không những nâng cao năng lực và sức chiến đấu của mỗi tổ chức Đảng mà còn góp phần thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP, từ đó tiến tới mục tiêu phát triển đô thị hiện đại, hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững như yêu cầu Chính phủ đặt ra với TPHCM.

VÕ THỊ DUNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Quận 9: Đảng bộ phường Trường Thạnh giành giải Nhất hội thi Tuyên truyền về học tập và làm theo gương Bác

Kết quả chung cuộc, Đảng bộ phường Trường Thạnh xuất sắc giành giải Nhất hội thi. Giải Nhì thuộc về Đảng bộ Trường Tiểu học - THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm. Đảng bộ phường Hiệp Phú giành giải Ba. Ngoài ra Ban Tổ chức còn trao 3 giải khuyến khích và 3 giải phụ khác cho các đội thi.

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Đưa những công dân có nhu cầu thực sự khẩn thiết về nước

Ngày 14-1, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi đề nghị cung cấp thông tin về kế hoạch các chuyến bay đưa công dân về nước trong thời gian tới, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:

Vững lòng biển đảo

Đoàn đại biểu các tỉnh thành Nam bộ đi thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ tại Vùng biển Tây Nam

 Chiều 13-1, tại Quân cảng Lữ đoàn 127 (thị trấn An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức đón đoàn đại biểu các tỉnh thành Nam bộ đã hoàn thành hải trình đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các lực lượng và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam Tổ quốc.

Nhân sự

Công bố Đảng bộ, Ban chấp hành, Bí thư, các Phó Bí thư phường 11 và 13, quận Phú Nhuận

Sáng 14-1, Quận ủy quận Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức lễ công bố thành lập Đảng bộ phường 11 và 13 nhiệm kỳ 2020-2025, trao quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy các phường. Tham dự có đồng chí Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận.

Cải cách hành chính

Bãi bỏ tờ khai nguồn gốc, doanh nghiệp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng

Tổng cục Hải quan thông tin, sau gần 1 tháng áp dụng nghị quyết về việc khai và chia sẻ dữ liệu điện tử thông tin phương tiện nhập khẩu, bãi bỏ tờ khai nguồn gốc cho thấy cơ quan hải quan sẽ tiết kiệm được hàng trăm ngàn giờ công, còn doanh nghiệp tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng chi phí.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP