Những cơn bão lớn đổ bộ Việt Nam trong 20 năm qua

Những cơn bão lớn đổ bộ Việt Nam trong 20 năm qua

Những cơn bão lớn đổ bộ Việt Nam trong 20 năm qua ảnh 1
Những cơn bão lớn đổ bộ Việt Nam trong 20 năm qua ảnh 2  
Những cơn bão lớn đổ bộ Việt Nam trong 20 năm qua ảnh 3
Những cơn bão lớn đổ bộ Việt Nam trong 20 năm qua ảnh 4
Những cơn bão lớn đổ bộ Việt Nam trong 20 năm qua ảnh 5
Những cơn bão lớn đổ bộ Việt Nam trong 20 năm qua ảnh 6
Những cơn bão lớn đổ bộ Việt Nam trong 20 năm qua ảnh 7
Những cơn bão lớn đổ bộ Việt Nam trong 20 năm qua ảnh 8
Những cơn bão lớn đổ bộ Việt Nam trong 20 năm qua ảnh 9
Những cơn bão lớn đổ bộ Việt Nam trong 20 năm qua ảnh 10
Những cơn bão lớn đổ bộ Việt Nam trong 20 năm qua ảnh 11
Những cơn bão lớn đổ bộ Việt Nam trong 20 năm qua ảnh 12
Những cơn bão lớn đổ bộ Việt Nam trong 20 năm qua ảnh 13
Những cơn bão lớn đổ bộ Việt Nam trong 20 năm qua ảnh 14
Những cơn bão lớn đổ bộ Việt Nam trong 20 năm qua ảnh 15
Những cơn bão lớn đổ bộ Việt Nam trong 20 năm qua ảnh 16
Những cơn bão lớn đổ bộ Việt Nam trong 20 năm qua ảnh 17
Những cơn bão lớn đổ bộ Việt Nam trong 20 năm qua ảnh 18
Những cơn bão lớn đổ bộ Việt Nam trong 20 năm qua ảnh 19
Những cơn bão lớn đổ bộ Việt Nam trong 20 năm qua ảnh 20
Những cơn bão lớn đổ bộ Việt Nam trong 20 năm qua ảnh 21
Những cơn bão lớn đổ bộ Việt Nam trong 20 năm qua ảnh 22
Những cơn bão lớn đổ bộ Việt Nam trong 20 năm qua ảnh 23
Những cơn bão lớn đổ bộ Việt Nam trong 20 năm qua ảnh 24

TRUNG THU - Đồ họa: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác