Quyết tâm biến Nghị quyết Đại hội Đảng thành phong trào hành động cách mạng ngày càng sâu rộng

Hiện nay, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào thành phố chúng ta đang tiếp tục phát huy tính năng động và bản lĩnh sáng tạo, ra sức tận dụng thời cơ mới và chủ động nắm bắt vận hội mới sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII.

Vì sự nghiệp phát triển mạnh mẽ và bền vững của thành phố được vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu, vì trách nhiệm của Thành phố Anh hùng đối với cả nước, chúng ta ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ngay từ năm đầu của kế hoạch 5 năm 2006 - 2010.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải tiếp xúc cử tri quận 5. Ảnh: VIỆT DŨNG
Mọi người có thể cảm nhận được điều đó qua bức tranh toàn cảnh về tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm nay, đã được khắc họa tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VIII và kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng Nhân dân khóa 7.

Ngay từ đầu năm, thành phố đã khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, biện pháp và những chương trình, công trình trọng điểm do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII đề ra đồng thời với thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm.

Trong 6 tháng đầu năm, không chỉ là sự tăng trưởng GDP 10,5% (dấu hiệu cho thấy khả năng cả năm sẽ tăng cao hơn 12%), mà còn có những tiến bộ đáng kể trong công tác quản lý đô thị, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, an sinh xã hội, v.v… tạo bước khởi đầu thuận lợi cho năm 2006 và cho cả kế hoạch 5 năm 2006 - 2010.

Những sự chuyển động sau Đại hội Đảng bộ thành phố là kết quả của việc đề ra những giải pháp đúng đắn để đẩy mạnh chương trình hành động tại các ban - ngành, cơ quan, mặt trận, đoàn thể và ở những quận - huyện, phường – xã, thị trấn... nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Sau khi hoàn thành tốt đợt triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII; hiện nay, Thành ủy và các cấp ủy Đảng đang chuẩn bị để sớm triển khai học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

Đối với chúng ta, đây chính là thời cơ hết sức quý giá, thể hiện mối quan hệ gắn bó thắm thiết giữa “ý Đảng và lòng dân”. Lịch sử quang vinh của Đảng ta đã từng chỉ rõ: Khi chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng đi sâu vào lòng người sẽ biến thành sức mạnh của ý chí và nghị lực lớn lao.

Do vậy, việc khẩn trương chuẩn bị tổ chức triển khai đợt học tập mới nhằm tiếp thu và quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, phải được xem là một trong những nhiệm vụ cấp bách trong chương trình nghị sự của toàn Đảng bộ chúng ta hiện nay.

Tuy nhiên, để thực sự nâng cao chất lượng và hiệu quả của đợt học tập, cấp ủy Đảng và cơ quan chức năng ở các cấp phải đầu tư công sức thích đáng, không được viện vào bất cứ lý do gì để “tranh thủ thời gian” làm nhanh, làm vội, làm lướt.

Điều cần lưu ý trước tiên là, phải tránh sự lạm dụng các phương tiện thông tin - cổ động nhằm mục đích tuyên truyền cho việc học tập nghị quyết của Đảng theo kiểu phô trương, hình thức.
 
Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 01 nêu rõ yêu cầu, mục đích và cách thức học tập Nghị quyết lần này. Trong chuyến đi công tác của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại thành phố Đà Nẵng và hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi trung tuần tháng 6 vừa qua, đã nhắc nhở chúng ta “phải quan tâm đổi mới cách học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội X từ Trung ương đến địa phương”.

Đồng chí còn nhấn mạnh thêm: “Vấn đề hết sức quan trọng là các cấp ủy Đảng, mà trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp ủy các cấp phải tạo ra được sự nhận thức thống nhất từ trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội để biến thành sức mạnh đồng bộ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng”.

Bằng việc thử nghiệm bước đầu đổi mới cách học tập của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh trong đợt nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII vừa qua, đã giúp chúng ta rút ra được những kinh nghiệm quý.

Trong quá trình tổ chức học tập, các quận - huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở đã tìm tòi phát hiện những hình thức nghiên cứu, học tập Nghị quyết rất phong phú, sinh động và phát huy tính hiệu quả cao như: cùng nhau đọc và nghiên cứu kỹ các văn kiện trước, rồi sau đó tập trung thảo luận ở hội trường để tìm những biện pháp tối ưu nhằm xây dựng chương trình hành động thực hiện với những giải pháp trọng tâm và những công trình, chương trình kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở của những vấn đề đã được tâm đắc về nhận thức, mỗi người sẽ tiến hành viết bản thu hoạch cá nhân, trực tiếp liên hệ với bản thân mình, cơ quan, đơn vị, địa phương mình và ngành mình, dũng cảm đấu tranh nhằm phủ định cái cũ, khẳng định cái mới với tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc.

Học là để làm, do vậy trên cơ sở tiếp thu Nghị quyết, bản lĩnh chính trị, trí tuệ và năng lực công tác được nâng cao, các quận-huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở và các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phải quyết tâm xây dựng chương trình hành động thiết thực của ngành, địa phương, đơn vị và đoàn thể mình, gắn chặt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố với Nghị quyết Đại hội Đảng ở cấp mình.

Việc tổ chức nghiên cứu các văn kiện Đại hội VIII của Đảng bộ thành phố trong thời gian qua, bên cạnh những kinh nghiệm quý đã thu nhận được, vẫn còn bộc lộ không ít thiếu sót. Chúng ta cần kịp thời rút kinh nghiệm để bổ khuyết cho đợt học tập Nghị quyết Đại hội X sắp được tổ chức triển khai sâu rộng.

Thiếu sót lớn nhất là việc tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết của Đảng thiếu sự quan tâm chỉ đạo sát sao của một số cấp ủy, nhất là trong khối hành chính sự nghiệp và sản xuất - kinh doanh. Việc tổ chức học tập Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên cơ sở, ở một số nơi còn tiến hành qua loa, chưa gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình, ngành mình.

Một số Đảng ủy khối còn tiến hành sơ sài việc xây dựng chương trình hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, chưa vạch ra được các giải pháp thực hiện đồng bộ, có nơi cách làm còn lúng túng. Nghiêm trọng hơn, một số cấp ủy đã khoán trắng việc tổ chức học tập Nghị quyết của Đảng cho các cán bộ làm công tác tuyên huấn, hoặc cách thức triển khai còn mang nặng tính hình thức, phô trương.

Từ tình hình thực tiễn được trình bày một cách khái quát trên đây cho thấy rõ: ở nơi nào các cấp ủy Đảng dành sự quan tâm sâu sắc đến nhiệm vụ then chốt - nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị, thì ở nơi đó việc học tập Nghị quyết Đại hội Đảng đạt được những kết quả về thực chất.

Qua nghiên cứu, học tập, bản lĩnh chính trị, nhiệt tình cách mạng và tính chiến đấu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên được nâng cao, hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng được đổi mới và kiện toàn, chất lượng đội ngũ cán bộ được củng cố; thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.

Ngược lại, ở những nơi thiếu ý thức trách nhiệm nghiêm túc, cấp ủy tổ chức việc học tập Nghị quyết của Đảng không đến nơi đến chốn, thì ở nơi đó năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng còn nhiều mặt bị hẫng hụt, chưa tương xứng và ngang tầm với nhiệm vụ chính trị.

Trải qua hai thập niên đổi mới, Đảng ta đã tiến hành 5 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc. Mỗi Đại hội đều đánh dấu một mốc son trong tiến trình xây dựng và phát triển của đất nước. Đại hội X, với toàn bộ nội dung phong phú của nó, mang một ý nghĩa lịch sử đặc biệt.

Trong quá trình chỉ đạo việc triển khai đợt học tập Nghị quyết của Đảng lần này, các cấp ủy phải tổ chức truyền đạt thấu đáo để cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân tiếp thu và quán triệt sâu sắc những nội dung phong phú và súc tích trong các văn kiện của Đại hội.

Phải biến đợt nghiên cứu và học tập các văn kiện của Đảng thực sự trở thành những lớp tập huấn bổ ích để nâng cao trình độ chính trị, kiến thức lý luận, khả năng công tác nghiệp vụ và sự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất của người cán bộ, đảng viên.

Phải lấy kết quả của việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng biểu hiện cụ thể trên mọi mặt công tác và trong các lĩnh vực hoạt động, để làm thước đo đánh giá năng lực tổ chức thực hiện, tính tư tưởng và tính chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

Một trong những đặc điểm nổi bật trong Đại hội Đảng lần này là trên cơ sở phân tích khách quan, khoa học và toàn diện các lĩnh vực công tác và hoạt động đa dạng, Đảng ta đã tổng kết và rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý giá để làm kim chỉ nam cho hành động. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh đến 5 bài học lớn đã được đúc kết từ thực tiễn sống động của 20 năm đổi mới đất nước.

Sự tiếp thu ý nghĩa và nội dung sâu sắc của những bài học kinh nghiệm quý giá ấy có tác dụng cực kỳ quan trọng trong việc trang bị vũ khí tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức và kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và đảng viên trong toàn Đảng bộ để tiến hành có hiệu quả mọi mặt hoạt động và đảm bảo sự thành công cho công cuộc đổi mới ở thành phố chúng ta trong thời gian tới.
Vì vậy, để nâng cao hơn nữa tính hiệu quả của đợt học tập này, chúng ta phải quan tâm hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên ở các đơn vị, tổ chức cơ sở đào sâu suy nghĩ để rút ra những kết luận bổ ích trong việc lĩnh hội nội dung của những bài học kinh nghiệm thực tiễn đã được đúc kết trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, cũng như trong văn kiện của nhiều Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh từ trước đến nay.

Trong không khí cả nước và thành phố chúng ta đang sắp sửa triển khai sâu rộng việc tổ chức nghiên cứu và học tập nội dung các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, tôi kêu gọi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, tính năng động và bản lĩnh sáng tạo, không ngừng nỗ lực vượt bậc, chủ động nắm bắt thời cơ, quyết tâm vượt qua thách thức, chuyển ý chí và quyết sách của Đại hội X thành phong trào hành động cách mạng ngày càng sâu rộng vì sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của thành phố Hồ Chí Minh - thành phố Anh hùng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

LÊ THANH HẢI
Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng,
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Các ĐBQH dự họp sáng 22-7. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cử tri lo lắng kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 không đạt

Nếu không đạt được kế hoạch tiêm chủng vaccine thì kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sẽ có độ trễ, đời sống của nhân dân tiếp tục khó khăn, nhất là các đối tượng yếu thế, người mất việc làm, thiếu việc làm do phải thực hiện các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hãy thực sự nêu gương

Trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã cảnh báo những biểu hiện nguy hiểm, trong đó có việc “lý thuyết suông, nói một đằng làm một nẻo” và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, để tránh cảnh “Người trên ở chẳng chính ngôi/Khiến cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào”.

Xây dựng Đảng

Mặt trận thực hiện giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ

Ngày 29-6, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai, tập huấn 2 chuyên đề giám sát trong năm 2021 của mặt trận, bao gồm: giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với chủ tịch UBND các cấp; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP