Quyết tâm tạo được sự chuyển biến rõ rệt bằng các việc làm cụ thể (*)

Phát biểu của đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại phiên bế mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ 12

Thực hiện Chương trình Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX, Thành ủy đã dành nửa thời gian của Hội nghị để nghe báo cáo kết quả chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy theo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nghiên cứu tài liệu và thảo luận, góp ý kiến về nội dung đặc biệt quan trọng này.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, các đồng chí Thành ủy viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, thẳng thắn, xây dựng vào báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu tài liệu và thảo luận, góp ý kiến các báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy. Hội nghị đã đánh giá cao sự chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình hết sức nghiêm túc, sâu sắc, chân thành, trách nhiệm và sự gương mẫu của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng thời phân tích, đánh giá sâu thêm về những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân chủ quan, những giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Ban Thường vụ Thành ủy nghiêm túc tiếp thu ý kiến thảo luận, góp ý kiến của Thành ủy để tập trung triển khai thực hiện.

Thưa các đồng chí,

Sau gần 2 tháng chuẩn bị, Ban Thường vụ Thành ủy đã dành 10 ngày, chia làm 3 đợt (trong hơn một tháng) để kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy, với nhận thức sâu sắc về sự cần thiết, tính đúng đắn, kịp thời của Nghị quyết, ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của đợt sinh hoạt chính trị tự phê bình và phê bình lần này. Ban Thường vụ Thành ủy quán triệt sâu sắc quan điểm tự phê bình và phê bình là nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; là nhóm giải pháp quan trọng hàng đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng nhằm để mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên tự giác xem xét, soi rọi lại mình, xốc lại đội ngũ để làm cho Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Đặt mình trước công việc hệ trọng của Đảng, của Đảng bộ thành phố, với sự góp sức của toàn Đảng bộ, sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghiêm túc tổ chức thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân; nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu gương mẫu làm trước, đề cao trách nhiệm chính trị trước Đảng bộ và nhân dân thành phố. Quá trình kiểm điểm, Ban Thường vụ Thành ủy và từng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy luôn quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo là giữ đúng nguyên tắc, thực hiện phương châm “tự gột rửa, tự sửa mình; trị bệnh cứu người”, có tình đoàn kết, thương yêu đồng chí; vừa có lý, có tình; đi sâu tập trung phân tích hạn chế, khuyết điểm và các vấn đề nổi cộm, bức xúc, nguyên nhân chủ quan của hạn chế, khuyết điểm, từ đó rút ra những bài học sâu sắc, đề ra giải pháp để sớm khắc phục. Tinh thần tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Thành ủy thực sự dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, xây dựng, chân thành.

Tiếp thu nghiêm túc gợi ý kiểm điểm của Bộ Chính trị; lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của các ban Đảng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự Đảng cơ quan Trung ương, của các cấp ủy, tổ chức Đảng, của các đồng chí nguyên lãnh đạo của thành phố, của cán bộ, đảng viên; qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và từng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đã nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn những ưu điểm và nhất là hạn chế, khuyết điểm, yếu kém của mình theo 3 nội dung cấp bách của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; các vấn đề nổi cộm, bức xúc đều được đặt ra, phân tích, làm rõ những nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, nhất là hạn chế kéo dài nhiều nhiệm kỳ và trách nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy hiện nay; từ đó, rút ra những bài học sâu sắc, đề ra các giải pháp, biện pháp sửa chữa, khắc phục.

Qua đợt sinh hoạt chính trị quan trọng thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đều hết sức thấm thía, tự nhận thấy phải nghiêm khắc với mình hơn, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ hiểu biết, đổi mới phong cách, lề lối làm việc; gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; đây cũng là dịp để các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy có điều kiện hiểu biết nhau hơn, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau, đoàn kết, gắn bó hơn.

Ban Thường vụ Thành ủy đã bàn và chỉ đạo một số việc cần làm ngay để sớm khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm nổi cộm, bức xúc; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính, phát huy các nhân tố tích cực, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhất là toàn tâm, toàn ý phục vụ, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng thành phố. Quá trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm bước đầu đã có sự tác động lan tỏa, nêu gương cho cấp dưới học tập và làm theo, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khẳng định, Ban Thường vụ Thành ủy là một tập thể lãnh đạo đoàn kết, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn quán triệt, nỗ lực thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng; luôn bám sát thực tiễn, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân thành phố. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy luôn có ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn; tự giác học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao trách nhiệm vì sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Trước tình hình quốc tế và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Ban Thường vụ Thành ủy luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, quán triệt các quan điểm, đường lối nêu trong Cương lĩnh, Chiến lược, Nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và tình hình thực tiễn, lãnh đạo thành phố giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh - quốc phòng, tập trung quyết liệt trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; luôn coi trọng nhiệm vụ xây dựng đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo, kiên trì chấn chỉnh, khắc phục những lệch lạc, những biểu hiện xa rời tôn chỉ, mục đích trong một số cơ quan báo chí.

Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ, đề ra nhiều chính sách, biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Ban Thường vụ Thành ủy là tập thể lãnh đạo đoàn kết, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, giải quyết công việc đúng thẩm quyền, bảo đảm sự lãnh đạo của tập thể và phát huy dân chủ, đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân từng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; phương thức lãnh đạo của Thành ủy vừa đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tốt hơn sự chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của từng thành viên trong hệ thống chính trị.

Kế thừa Ban Thường vụ Thành ủy các khóa trước, Ban Thường vụ Thành ủy khóa IX cùng Thành ủy tiếp tục lãnh đạo thành phố đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của vùng và cả nước.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố có không ít những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, trong đó có khuyết điểm kéo dài, chậm được khắc phục; chưa ngăn chặn và khắc phục được tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ và đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa, địa vị, tùy tiện, vô nguyên tắc… Một số cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự; tình trạng xa dân, vô cảm, nhũng nhiễu, “vòi vĩnh” khi thực thi công vụ còn khá phổ biến, trong khi năng lực nắm bắt tình hình tư tưởng, thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng còn yếu kém. Nhận thức và sự lãnh đạo cuộc đấu tranh tư tưởng trong tình hình mới của Ban Thường vụ Thành ủy chưa sâu sắc, chưa đáp ứng yêu cầu. Nhận dạng biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chỉ mới có kinh nghiệm bước đầu, còn lúng túng, chưa hình thành rõ cơ chế nắm bắt, ngăn chặn và xử lý hiệu quả.

Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả chưa cao, “làm theo” chưa đạt yêu cầu. Chưa chấn chỉnh được tình trạng “thương mại hóa”, xa rời tôn chỉ, mục đích của một số cơ quan báo chí; một số ít cơ quan báo chí sai sót, vi phạm khi đưa tin về một số vấn đề nhạy cảm nhưng chưa được xử lý hoặc xử lý chưa thật nghiêm. Chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt của một số cấp ủy còn thấp, tinh thần tự phê bình, phê bình, đấu tranh xây dựng nội bộ chưa tốt; việc kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm chưa đúng mức, ở nhiều tổ chức cơ sở Đảng bị buông lơi; kết quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 3 khóa X.

Trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy trong công tác quy hoạch cán bộ thời gian qua hiệu quả chưa cao, chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ, chưa đồng đều giữa các cấp ủy và các ngành, các cấp. Môi trường làm việc, chính sách cán bộ còn bất cập, chưa tạo động lực để khuyến khích, phát huy năng lực, sở trường, sự cống hiến của cán bộ; chưa có cơ chế chính sách phù hợp để thu hút người tài.

Trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, có nơi chưa phát huy được trí tuệ tập thể cũng như tính chủ động, sáng tạo của cá nhân người đứng đầu; có trường hợp rơi vào dân chủ hình thức do không xác định rõ cơ chế trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể với cá nhân; khi sai sót, khuyết điểm không rõ người chịu trách nhiệm.

Kính thưa các đồng chí,

Ban Thường vụ Thành ủy đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và nhận thiếu sót, khuyết điểm, nhận lỗi với Trung ương Đảng, với nhân dân và Đảng bộ thành phố về trách nhiệm của mình đối với tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố, ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ thành phố; Ban Thường vụ Thành ủy xin hứa cùng Thành ủy tăng cường, đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường; năng động, sáng tạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, ra sức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, quyết tâm khắc phục hạn chế, khuyết điểm, xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch vững mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc, gương mẫu và cầu thị của Ban Thường vụ Thành ủy trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình đợt này, cũng như sự quyết tâm, nỗ lực lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng trong Đảng bộ thành phố; nhất trí cao với báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy và thống nhất đánh giá: Ban Thường vụ Thành ủy kiểm điểm đạt yêu cầu đề ra. Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, sâu sắc, xác đáng; đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình trình Bộ Chính trị xem xét, kết luận.

Với những hạn chế, khuyết điểm, Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm điểm tự phê, phê bình, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhận thức có trách nhiệm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng thời gian qua. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xin nghiêm túc tự phê bình và nhận lỗi với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, với nhân dân, với Đảng bộ thành phố và sẽ cố gắng làm hết sức mình để khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Trước mắt, sẽ khẩn trương, tập trung, nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, giải quyết những vấn đề cấp bách, bức xúc trong nhân dân và trong cán bộ, đảng viên theo Kết luận số 72 ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy với 52 đầu việc cụ thể về công tác chính trị tư tưởng, về công tác tổ chức cán bộ, về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, với quyết tâm tạo sự chuyển biến rõ rệt ngay trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Kính thưa các đồng chí,

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; công tác xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ ta. Trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức hiện nay, lại càng phải tự giác nhìn nhận, tự nghiêm khắc, ra sức tự đổi mới, tự chỉnh đốn để luôn giữ vững bản chất cách mạng, tính tiên phong, bảo đảm cho sự trong sạch, vững mạnh của Đảng, sự yêu mến, tin tưởng của nhân dân; chúng ta càng thấm thía lời chỉ dạy của Bác Hồ: “Nói về Đảng, một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhận thức sâu sắc việc thực hiện đạt mục tiêu của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng sẽ là nhân tố cực kỳ quan trọng để xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm sự ổn định chính trị và xây dựng, phát triển thành phố văn minh, hiện đại, vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa. Do đó, yêu cầu đối với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố hiện nay là càng phải nâng cao trách nhiệm chính trị trước nhân dân, trước Đảng, siết chặt đội ngũ, tăng cường đoàn kết, thống nhất, giữ vững niềm tin, lãnh đạo toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy những kết quả bước đầu quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, quyết tâm tạo được sự chuyển biến rõ rệt bằng các việc làm cụ thể, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt, mật thiết với nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ghi nhận, biểu dương các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng cơ bản đạt được kết quả bước đầu. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, từ thành phố đến cơ sở, từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải tiếp tục thực hiện thật tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo đúng nội dung, yêu cầu, mục tiêu của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, dứt khoát không được làm qua loa, hình thức, chiếu lệ. Quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và cấp ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy cần tập trung chỉ đạo chặt chẽ, kiểm tra công tác chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm ở cấp cơ sở; tránh tư tưởng đại khái, “làm chiếu lệ”, “làm cho xong”; chú trọng đề ra những giải pháp, biện pháp cụ thể và thực hiện đến nơi đến chốn những việc làm thật cụ thể, thiết thực tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là những nơi trực tiếp tiếp xúc giải quyết công việc với nhân dân, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tế để mỗi tổ chức mạnh hơn, nội bộ đoàn kết, mỗi cá nhân tiến bộ, gương mẫu hơn, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn. Chúng ta đã thảo luận, đánh giá sâu sắc tình hình lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và nhất trí cao về mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu năm 2013 trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố, đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị; chăm lo đời sống nhân dân…

Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; thảo luận, góp ý kiến kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn và xây dựng. Tôi yêu cầu các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy khẩn trương triển khai, quán triệt, thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động mà Hội nghị quyết nghị; khẩn trương và tích cực đưa nghị quyết đi vào cuộc sống; đặc biệt nắm sát, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, nhất là công nhân, đồng bào nghèo, gia đình chính sách, cán bộ về hưu, để chăm lo hết sức mình, càng khó khăn càng gắn bó mật thiết hơn với nhân dân, càng tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, chung sức vượt khó, quyết tâm vượt qua khó khăn, để chăm lo cho nhân dân nhiều hơn, tốt hơn.

Kết quả của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX, ngoài sự đóng góp tích cực của các đồng chí Thành ủy viên, các cơ quan và cán bộ tham mưu, giúp việc, còn có phần đóng góp rất quan trọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố luôn luôn quan tâm, nhiệt tình hưởng ứng và có nhiều ý kiến đóng góp hết sức tâm huyết, trách nhiệm cao, trí tuệ cho công việc chung của Đảng bộ thành phố.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự đóng góp vô cùng quý báu đó. Tôi tin tưởng rằng, với kết quả của Hội nghị lần này và sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng bộ, trước hết là Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy; sự ủng hộ, hưởng ứng của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố, nhất định chúng ta sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố năm 2013.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân thành phố với niềm tin và khí thế mới.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.

(*) Đầu đề do Báo SGGP đặt.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Quận 9: Đảng bộ phường Trường Thạnh giành giải Nhất hội thi Tuyên truyền về học tập và làm theo gương Bác

Kết quả chung cuộc, Đảng bộ phường Trường Thạnh xuất sắc giành giải Nhất hội thi. Giải Nhì thuộc về Đảng bộ Trường Tiểu học - THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm. Đảng bộ phường Hiệp Phú giành giải Ba. Ngoài ra Ban Tổ chức còn trao 3 giải khuyến khích và 3 giải phụ khác cho các đội thi.

Xây dựng Đảng

Văn hóa chưa được quan tâm tương xứng

"Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội; văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy kinh tế phát triển”... thật sâu sắc và đúng đắn, nhưng vì sao văn hóa vẫn chưa được quan tâm tương xứng với kinh tế, chính trị?

Việt Nam và Thế giới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thông điệp tới LHQ

Ngày 3 và 4-12, Đại hội đồng (ĐHĐ) Liên Hiệp quốc (LHQ) khóa 75 đã tổ chức phiên họp đặc biệt về ứng phó đại dịch Covid-19 tại New York, Hoa Kỳ với sự tham dự và phát biểu của Chủ tịch ĐHĐ LHQ Volkan Bozkir, Tổng Thư ký LHQ António Guterre và 83 người đứng đầu nhà nước/chính phủ. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thông điệp quan trọng tới phiên họp đặc biệt này.

Vững lòng biển đảo

Tặng Nhà “Câu lạc bộ thủy thủ” cho Hải đội 512, Vùng 5 Hải quân

Nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Vùng 5 Hải quân (26-10-1975 – 26-10-2020), từ ngày 26-10 đến 29-10, đoàn công tác của Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM do Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM Nguyễn Thành Thơ làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân.

Nhân sự

Đồng Tháp: Bí thư huyện giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Chiều 4-12, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp đến dự.

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP