Sabeco đặt mục tiêu tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 35%

Ngày 18-4-2017, SABECO tổ chức Đại hội  đồng cổ đông thường niên để báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty.

Ngày 18-4-2017, SABECO tổ chức Đại hội  đồng cổ đông thường niên để báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty.

Theo báo cáo, Tổng sản lượng tiêu thụ bia các loại đạt 1,647 tỷ lít, vượt 6,9% so với kế hoạch 2016 và tăng trưởng 8,3% so với cùng kỳ (trong đó sản phẩm thương hiệu Bia Sài Gòn 1,590 tỷ lít, tăng 124 triệu lít so với cùng kỳ, tương đương mức tăng trưởng 8,5%).

Chỉ tiêu nộp Ngân sách hợp nhất đến các công ty con đạt 8.782 tỷ đồng và tính toàn hệ thống SABECO ước đạt 16.500 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 dự kiến thực hiện là 30%, bằng với kế hoạch năm 2016.

Sabeco đặt mục tiêu tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 35% ảnh 1

Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức phía trước, năm 2017, HĐQT SABECO tiếp tục đặt ra những mục tiêu tăng trưởng bền vững để tạo động lực cho tiến trình phát triển dài hạn của SABECO, với các mục tiêu cụ thể như:

- Sản lượng mục tiêu Bia các loại: 1,703 tỷ  lít, tăng 3,4% so với 2016. (Sản phẩm thương hiệu Bia Sài Gòn: 1,664 tỷ lít, tăng 4,7% so với 2016).

- Tổng doanh thu hợp nhất: 34.471 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 5.719 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 4.703 tỷ đồng.

- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 35%.

- Nộp ngân sách hợp nhất: 9.262 tỷ đồng.

Để biết thêm chi tiết: www.biasaigon.com.vnwww.sabeco.com.vn

Q.B.