Sẽ phát động phong trào thi đua “Cả nước thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”

Bộ GD-ĐT sẽ trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua “Cả nước thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Ngày 10-5, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan và Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh đồng chủ trì hội nghị chuyên đề về công tác thi đua trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Thông tin tại đây cho thấy, qua 15 năm triển khai nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập trong cả nước đã đạt được một số thành tựu quan trọng. Hệ thống giáo dục quốc dân được hình thành thống nhất từ giáo dục mầm non đến giáo dục đại học, sau đại học. Quy mô, mạng lưới giáo dục được mở rộng khắp các vùng miền của đất nước, các loại hình trường lớp đa dạng. Việc kết nối giữa các trình độ đào tạo được cải thiện, công bằng xã hội trong giáo dục có nhiều tiến bộ, các nguồn lực xã hội ngày càng đóng góp tích cực cho sự phát triển giáo dục.

Tuy nhiên, vẫn còn một số rào cản trong việc xây dựng xã hội học tập, trong đó nhận thức về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập trong các cấp ủy, chính quyền, cơ sở, đơn vị từ trung ương đến địa phương còn bất cập, hạn chế. Tầm quan trọng và lợi ích của tự học, học thường xuyên, học tập suốt đời chưa được các cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng và cá nhân hiểu rõ và nhận thức đầy đủ…Từ thực tế đó, ngành giáo dục cho rằng phải có một phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động trên bình diện cả nước, thúc đẩy tinh thần học suốt đời trong nhân dân.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan khẳng định, trong các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, có mục tiêu đột phá về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Từ đó, đã có nhiều chương trình hành động, nhiều văn bản để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Gần đây nhất là Chỉ thị số 19 của Thủ tướng về phát động các phong trào thi đua, thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội XIII của Đảng đề ra trong bối cảnh mới, trong đó có thi đua khuyến học, khuyên tài, xây dựng xã hội học tập.

 “Kể từ khi Bác Hồ phát động phong trào thi đua ái quốc diệt giặc dốt, diệt giặc đói, diệt giặc ngoại xâm, sau 74 năm, đến nay chúng ta lại bàn để có một cuộc thi đua mang tính chất quốc  gia về vấn đề học tập của toàn dân trong bối cảnh diệt giặc dốt thời đại 4.0” -bà Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh.

Ý kiến thảo luận của các đại biểu đều đồng tình ủng hộ phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do đây là một vấn đề có ý nghĩa góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. 

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh khẳng định, Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp cùng các bộ, ban, ngành liên quan để cùng xây dựng phong trào có ý nghĩa vô cùng to lớn này với tư cách là cơ quan thường trực của phong trào. Bộ GD-ĐT sẽ trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua “Cả nước thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

Phong trào thi đua sẽ được tổ chức có nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, thiết thực nhằm vận động toàn dân tích cực tham gia phong trào học tập suốt đời để xây dựng cả nước thành một xã hội học tập, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác. Dự kiến, phong trào sẽ được triển khai sâu rộng, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, đơn vị và doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đảm bảo thiết thực và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ đó nâng cao năng suất lao động.

Tin cùng chuyên mục