Tăng cường thông tin tích cực, xử lý thông tin tiêu cực trên internet, mạng xã hội

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị toàn ngành Tuyên giáo cần đổi mới sâu sắc, toàn diện, đồng bộ công tác lý luận chính trị; đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Kết luận Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 chiều 29-12, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, việc đấu tranh với các biểu hiện cơ hội chính trị, chủ nghĩa dân túy, tư bản thân hữu, là vấn đề rất khó khăn đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Nói “cơ hội chính trị” và “chủ nghĩa dân túy” là theo lối khoa học, còn nói theo ngôn ngữ bình thường chính là việc “mị dân”. Đó là việc nói, phát biểu không đúng thẩm quyền; nói vượt quá khả năng giải quyết của mình; nói cho sướng miệng; tự huyễn hoặc rằng chỉ bản thân mình mới vì dân thôi, còn những người khác là không vì dân; chỉ có mình là chân lý, còn những người khác là không. Rồi cộng với sự hỗ trợ, tâng bốc của một số cây bút non nớt về chính trị, sinh ra ảo tưởng quyền lực; nghĩ rằng ta có thể làm được cái này, làm được cái kia... “Điều này trong nội bộ chúng ta, nơi này, nơi kia, chỗ này, chỗ kia, mức độ đậm nhạt khác nhau là có. Và chúng ta phải kiên quyết đấu tranh để loại bỏ điều này, những con người đó”- đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Tăng cường thông tin tích cực, xử lý thông tin tiêu cực trên internet, mạng xã hội ảnh 1 Đồng chí Võ Văn Thưởng kết luận hội nghị. Ảnh T.B
Đồng chí nêu rõ, toàn ngành cần xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của hệ thống tuyên giáo cả nước, nhằm góp phần quan trọng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, đạo đức. Thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết 35-NQ/TW về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, khắc phục cho được tính hình thức, đối phó, tính áp đặt nội dung và sự khô cứng, tẻ nhạt trong phương pháp giáo dục lý luận chính trị. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phản bác có hiệu quả kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch; đa dạng hóa hình thức đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, theo đồng chí Võ Văn Thưởng cần phải thống nhất về tầm quan trọng của cuộc đấu tranh trên không gian mạng hiện nay, từ đó xây dựng và phát triển mạnh mẽ lực lượng đấu tranh trên mặt trận này, ngăn chặn và triệt phá kịp thời mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; chủ động kịp thời định hướng thông tin, đưa thông tin chính thống đến người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị.

Internet giờ đây không chỉ là 1 khái niệm công nghệ, môi trường công nghệ, mà đã trở thành một “miền chiến sự” mới, nơi mà cuộc đấu tranh trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa diễn ra mạnh mẽ.

Tuy nhiên, thời gian qua, công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng trên internet chưa được chú trọng. Chính điều này đặt ra cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo phải tích cực đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp tiếp cận để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, định hướng, chỉ đạo thông tin, lấy độ chính xác, độ nhanh nhạy của thông tin làm vũ khí sắc bén để làm chủ trận địa tư tưởng.

“Tất nhiên, thông tin nhanh nhưng phải chính xác, súc tích, truyền đi thông điệp chính trị cao; cách diễn đạt và phương thức truyền tin phải phù hợp cách tiếp cận thông tin hiện nay. Ban Tuyên giáo Trung ương đã xây dựng Đề án “Tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh ngăn chặn xử lý thông tin tiêu cực trên internet, mạng xã hội” trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị. Thời gian tới toàn ngành sẽ triển khai tích cực, hiệu quả Đề án này trong thực hiện”- đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết.

Tin cùng chuyên mục