Tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành cho biết: “Kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ thời gian qua đã góp phần rất quan trọng để Hậu Giang từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới”.
TP Vị Thanh nằm bên dòng Xà No đang trờ thành tuyến du lịch hấp dẫn tiều vùng Tây Sông Hậu
TP Vị Thanh nằm bên dòng Xà No đang trờ thành tuyến du lịch hấp dẫn tiều vùng Tây Sông Hậu

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Trong những năm tới, phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. Tỉnh ủy Hậu Giang đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, quán triệt yêu cầu quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đổi mới công tác quán triệt nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương theo hướng tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất. Phát động các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sức lan tỏa lớn trong toàn Đảng bộ.

Tỉnh ủy Hậu Giang tập trung triển khai có hiệu quả, thực chất Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Chuyên đề năm 2022-2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng, xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững”; tiếp tục tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với việc vận dụng vào thực tiễn, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, hiện thực hóa khát vọng đưa tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững. 

Tin cùng chuyên mục