Tiếp tục tái bản cuốn "Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh"

Nhằm góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia vừa tái bản cuốn sách "Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh".

Tiếp tục tái bản cuốn "Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh"

Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người đã để lại cho dân tộc ta và toàn thể nhân loại. Được hình thành từ những ngày đầu bôn ba tìm đường cứu nước và phát triển trong suốt cuộc đời hoạt động không mệt mỏi, hệ thống phương pháp Hồ Chí Minh đã trở thành phương pháp cách mạng Việt Nam; phong cách của Người là bài học, là chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách cán bộ cách mạng, bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

Cuốn sách đi sâu nghiên cứu về phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh có thể thấy rõ hơn tầm vóc vĩ đại của Người, có thể hiểu rõ vì sao nhân cách Hồ Chí Minh đã trở thành một sức mạnh vô địch, chinh phục trái tim, khối óc của triệu triệu con người.

Được xuất bản lần đầu tiên năm 1997, có thể nói cuốn sách đã đi tới những kết luận bước đầu về phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, đưa công tác nghiên cứu về phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh lên một tầm cao mới.

Tác giả đã cố gắng làm rõ những nội dung của phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, tính thống nhất, mối quan hệ giữa phương pháp Hồ Chí Minh với phương pháp cách mạng Việt Nam, phong cách Hồ Chí Minh với phong cách của những người cộng sản chân chính...

Cuốn sách khẳng định tầm quan trọng của việc vận dụng sáng tạo phương pháp cách mạng và phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, nhằm góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân.

Tin cùng chuyên mục