Toàn cảnh cuộc vượt rừng tìm kiếm, cứu nạn người mất tích ở Rào Trăng 3

Toàn cảnh cuộc vượt rừng tìm kiếm, cứu nạn người mất tích ở Rào Trăng 3

Toàn cảnh cuộc vượt rừng tìm kiếm, cứu nạn người mất tích ở Rào Trăng 3 ảnh 1
Toàn cảnh cuộc vượt rừng tìm kiếm, cứu nạn người mất tích ở Rào Trăng 3 ảnh 2
Toàn cảnh cuộc vượt rừng tìm kiếm, cứu nạn người mất tích ở Rào Trăng 3 ảnh 3
Toàn cảnh cuộc vượt rừng tìm kiếm, cứu nạn người mất tích ở Rào Trăng 3 ảnh 4
Toàn cảnh cuộc vượt rừng tìm kiếm, cứu nạn người mất tích ở Rào Trăng 3 ảnh 5
Toàn cảnh cuộc vượt rừng tìm kiếm, cứu nạn người mất tích ở Rào Trăng 3 ảnh 6
Toàn cảnh cuộc vượt rừng tìm kiếm, cứu nạn người mất tích ở Rào Trăng 3 ảnh 7
Toàn cảnh cuộc vượt rừng tìm kiếm, cứu nạn người mất tích ở Rào Trăng 3 ảnh 8
Toàn cảnh cuộc vượt rừng tìm kiếm, cứu nạn người mất tích ở Rào Trăng 3 ảnh 9
Toàn cảnh cuộc vượt rừng tìm kiếm, cứu nạn người mất tích ở Rào Trăng 3 ảnh 10
Toàn cảnh cuộc vượt rừng tìm kiếm, cứu nạn người mất tích ở Rào Trăng 3 ảnh 11
Toàn cảnh cuộc vượt rừng tìm kiếm, cứu nạn người mất tích ở Rào Trăng 3 ảnh 12
Toàn cảnh cuộc vượt rừng tìm kiếm, cứu nạn người mất tích ở Rào Trăng 3 ảnh 13
Toàn cảnh cuộc vượt rừng tìm kiếm, cứu nạn người mất tích ở Rào Trăng 3 ảnh 14
Toàn cảnh cuộc vượt rừng tìm kiếm, cứu nạn người mất tích ở Rào Trăng 3 ảnh 15
Toàn cảnh cuộc vượt rừng tìm kiếm, cứu nạn người mất tích ở Rào Trăng 3 ảnh 16
Toàn cảnh cuộc vượt rừng tìm kiếm, cứu nạn người mất tích ở Rào Trăng 3 ảnh 17
Toàn cảnh cuộc vượt rừng tìm kiếm, cứu nạn người mất tích ở Rào Trăng 3 ảnh 18
Toàn cảnh cuộc vượt rừng tìm kiếm, cứu nạn người mất tích ở Rào Trăng 3 ảnh 19
Toàn cảnh cuộc vượt rừng tìm kiếm, cứu nạn người mất tích ở Rào Trăng 3 ảnh 20

NGUYỄN CƯỜNG - NGỌC OAI - HÀ ANH - NGUYỄN HOÀNG - VĂN THẮNG - Trình bày: HỮU VI

Các tin, bài viết khác