Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh: Minh bạch trách nhiệm, góp phần giảm tham nhũng

“Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới” là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành thanh tra. Sau khi được Quốc hội phê chuẩn nhiệm vụ mới, Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Huỳnh Phong Tranh (ảnh) đã nhắc lại lời dạy của Bác trong buổi tiếp xúc với báo chí, với mong muốn xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra trong sạch, vững mạnh, luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ và khả năng công tác, luôn ý thức mình “như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”.

° PV: Thưa Tổng Thanh tra, nhiệm vụ trọng tâm đồng chí xác định trong nhiệm kỳ mới của mình là gì?

 

° Đồng chí HUỲNH PHONG TRANH: Trong thời gian tới, TTCP sẽ quyết tâm, khẩn trương triển khai những nhiệm vụ công tác đã được Chính phủ giao; hoàn thiện công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra vững mạnh; tập trung tiến hành và dứt điểm các cuộc thanh tra, tạo điều kiện các ngành, lĩnh vực kinh tế phát triển, đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới; đẩy mạnh thanh tra công vụ trách nhiệm người đứng đầu.

TTCP sẽ chủ động, kịp thời tham mưu cho Chính phủ trong việc chỉ đạo các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố thực hiện tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Đồng thời, TTCP sẽ cố gắng làm tốt việc hướng dẫn thanh tra bộ, ngành trung ương và địa phương trong việc tham mưu giúp bộ trưởng và chủ tịch UBND các tỉnh thành phố thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan nhà nước trong thực thi công vụ. Qua đó, xác định tổ chức cá nhân nào làm tốt, nơi nào cá nhân nào thiếu trách nhiệm để nhắc nhở, chấn chỉnh, nếu nghiêm trọng sẽ xử lý tới nơi tới chốn.

° Công việc thanh tra được xác định vốn nhiều phức tạp, nhạy cảm, vị trí Tổng TTCP được xem là “ghế nóng”, vậy đồng chí chuẩn bị như thế nào đối với những khó khăn, thách thức sắp tới?

° Tôi xác định vị trí Tổng TTCP là vinh dự lớn lao và trách nhiệm nặng nề. Công việc mới của tôi mang tính chất tổng hợp, liên quan đến nhiều lĩnh vực và cũng là nơi nhạy cảm, phức tạp. Thách thức có nhiều, cả về khách quan và chủ quan nhưng tôi nhìn rất rõ cũng có nhiều thuận lợi cơ bản. Đó là nền tảng của công tác thanh tra trước đây với những kết quả lớn đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận. Đó là đội ngũ cán bộ ngành thanh tra giàu kinh nghiệm. Đặc biệt, Luật Thanh tra 2010 mới ban hành đã tăng thẩm quyền, tính độc lập cho cơ quan TTCP và ngành thanh tra cùng với hệ thống Nghị định hướng dẫn thi hành luật mà Chính phủ sẽ sớm ban hành. Tôi tin rằng những điều kiện thuận lợi như vậy sẽ giúp ngành phát triển thuận lợi.

Ngoài ra, với sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và sự đoàn kết của ngành thanh tra, với kinh nghiệm, sự phấn đấu, quyết tâm, trong thời gian tới tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc được giao. Tôi luôn luôn xem sự đoàn kết nhất trí và đồng thuận trong TTCP cùng toàn ngành sẽ là sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi sẽ tìm hiểu sâu sát hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ của ngành để lãnh đạo, điều hành công việc cho thật sự khoa học và phù hợp. Trong xử lý công việc phải đảm bảo được các yêu cầu: kịp thời, chính xác, chất lượng và có hiệu quả nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và yêu cầu của nhân dân đặt ra.

° Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước hiện nay là phòng chống tham nhũng, với vai trò của mình, TTCP sẽ làm gì để góp phần hoàn thành nhiệm vụ này?

 ° Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước là đấu tranh phòng chống tham nhũng phải gắn liền với tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đồng hành với yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy, cải cách hành chính nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan hành chính nhà nước.

Đảng và Nhà nước luôn khuyến khích toàn xã hội tích cực tham gia vào công tác phòng chống tham nhũng; coi trọng công tác phòng ngừa tham nhũng, đồng thời cũng quyết liệt đấu tranh để phát hiện và xử lý nghiêm minh mọi hành vi tham nhũng. Phòng chống tham nhũng được xác định là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, đòi hỏi chúng ta vừa phải tích cực, kiên quyết nhưng cũng phải kiên trì, bền bỉ.

TTCP và cá nhân tôi sẽ quyết tâm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Tôi cũng mong muốn rằng các cơ quan, tổ chức, mỗi cán bộ, công chức và mọi công dân Việt Nam tích cực phát hiện và tố cáo các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động của bộ máy nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước XHCN Việt Nam trong sạch, vững mạnh; làm lành mạnh hóa các quan hệ xã hội, củng cố, giữ vững lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, lòng tin của bạn bè quốc tế.

TRẦN MINH TRƯỜNG thực hiện

Các tin, bài viết khác