UBND cấp xã có trách nhiệm như thế nào trong việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại?

Hỏi: UBND cấp xã có trách nhiệm như thế nào trong việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại? (Trần Thị Mai, quận 6 TPHCM)

Đáp: Luật gia BÙI THỊ TUYẾT HƯƠNG, Phó phòng Pháp chế - Tổng hợp, Thanh tra TPHCM, trả lời:

- Tại khoản 6 Điều 12 Luật Khiếu nại, tố cáo  đã được sửa đổi bổ sung năm 2005 quy định: “Quyết định giải quyết khiếu nại (QĐGQKN) có hiệu lực pháp luật bao gồm QĐGQKN lần đầu, QĐGQKN lần hai mà trong thời hạn do pháp luật quy định người khiếu nại (KN) không KN tiếp, không khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án”.

- Khoản 4 Điều 10 Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14-11-2006 của Chính phủ quy định:

“Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm thi hành, tổ chức thi hành QĐGQKN có hiệu lực pháp luật trong phạm vi trách nhiệm của mình”.

Điều 19 Nghị định 136/2006/NĐ-CP quy định: QĐGQKN có hiệu lực pháp luật phải được cá nhân, cơ quan, tổ chức nghiêm chỉnh chấp hành; người đã ban hành QĐGQKN có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, áp dụng các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để QĐGQKN được thi hành nghiêm chỉnh. Trong trường hợp cần thiết, người đã ban hành QĐGQKN yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp để tổ chức thi hành QĐGQKN có hiệu lực pháp luật.

Trong phạm vi thẩm quyền Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định hành chính (như quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn…), nếu người KN không đồng ý và KN quyết định này trong thời hạn pháp luật quy định, Chủ tịch UBND cấp xã phải ban hành QĐGQKN. Trường hợp KN là đúng, Chủ tịch UBND cấp xã phải ban hành quyết định hành chính để thay thế hoặc sửa đổi quyết định hành chính bị KN và tổ chức thi hành quyết định đó; bồi thường thiệt hại, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật. Trường hợp KN không đúng, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm giải thích, yêu cầu người KN chấp hành nghiêm chỉnh QĐGQKN.

Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm tổ chức thi hành QĐGQKN có hiệu lực pháp luật trong phạm vi thẩm quyền của mình; có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, áp dụng các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để QĐGQKN đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND cấp xã yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp để tổ chức thi hành QĐGQKN đã có hiệu lực pháp luật.

H.H. ghi

Các tin, bài viết khác